Ørn Terje Foss – ny leder i Namf

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

I sin hilsen til generalforsamlingen sa Foss at Namf bl.a. vil jobbe for at bedrifter inngår samarbeidsavtale mellom virksomhet, arbeidstaker og myndighetene og blir såkalte «inkluderende arbeidsliv-bedrifter» – IA-bedrifter.

Det nye styret består for øvrig av Oddfrid Aas, Tor-Finn Granlund, Nina Iversen, Lisbet Iuell Dahl, Halfrid Waage og John O. Hjelle. De tre sistnevnte er nye.

Varamedlemmer er Gunnar Skipenes, Anne Kristin Møller Fell (ny) og Arne Morterud (ny).

Generalforsamlingen valgte også nytt fag- og kvalitetsutvalg.

Arbeidsmedisinsk uke

Ca. 150 arbeidsmedisinere deltok under Arbeidsmedisinsk uke 2001 og Namfs høstkonferanse i Bergen. Temaer var bl.a. varsling, kommunikasjon og forståelse av helserisiko, bedriftslegens taushetsplikt etter den nye helsepersonelloven og Sandman-utvalgets utredning om et inkluderende arbeidsliv.

Jusprosjekt

Namf har foretatt et prosjekt for å gjennomgå bedriftslegers juridiske ansvarsforhold med hensyn til ulike oppgaver og roller.

En konklusjon er at bedriftslegen er svært stemoderlig behandlet i den nye helsepersonelloven. Det ble vist til at et av de store problemer med bedriftslegens oppgaver er at bedriftslegen innehar funksjoner som personallege, bedriftslege og som sakkyndig overfor ledelsen, mens det i henhold til jussen kun gjelder to rettslige kategorier, nemlig kategorien vanlig lege og sakkyndig.

Et inkluderende arbeidsliv

Geir Riise, som satt i Sandman-utvalget, skapte debatt da han la frem synspunkter på det videre arbeidet etter at utvalgets rapport NOU 2000: 27 Et inkluderende arbeidsliv er lagt frem.

– Rapporten representerer en stor reform i måten å tenke inkludering på, sa Riise, samtidig som han pekte på at dersom dette innebærer en ny byråkratisering, så har vi ikke oppnådd noe som helst.

En intensjonsavtale, som er en oppfølging av Sandman-utvalget, er undertegnet. Det er enighet blant partene om at sykefraværet er for høyt og at det kan reduseres med minst 20 % på fire år, at den reelle pensjonsalder er for lav og at flere med redusert arbeidsevne kan være i arbeid.

Anbefalte artikler