Utdrag fra sentralstyremøtet 18.9. 2001

Artikkel

Tilbake til todelt turnustjeneste?

Fra turnusrådet hadde Legeforeningen mottatt brev med anmodning om å be sykehusene om å gå tilbake til tradisjonell todelt turnustjeneste. Bakgrunnen var at flere avdelingsoverleger mente fire måneders tjeneste i de ulike fagene i for liten grad gav tilstrekkelig faglig opplæring.

Sentralstyret vedtok at Legeforeningen anmoder helseministeren så snart som mulig om å iverksette en systematisk oppfølging og evaluering av det faglige innholdet i turnustjenesten som grunnlag for å vurdere turnuslegenes faglige utbytte av todelt henholdsvis tredelt turnustjeneste i sykehus.

Lederutdanningsstipend for tillitsvalgte 2001

Sentralstyret vedtok å innvilge sju søknader.

Forslag til lovendring

Yngre legers forening har fremsatt forslag til endring av Legeforeningens lover § 6. Ylf ønsket med forslaget å få endret fristen for innsending av ordinære saker til landsstyremøtet fra seks til fire måneder.

Sentralstyret vedtok å invitere landsstyret til å følge Ylfs forslag, slik at Legeforeningens lover § 6, 3. ledd, første punktum endres slik: Saker som ønskes fremmet må være sendt sekretariatet senest fire måneder før møtet.

Yrkesforeningenes representasjon

Under landsstyremøtet oktober 2000 fremsatte Praktiserende Spesialisters Landsforening (PSL) forslag om at landsstyret pålegger sentralstyret å utrede og foreslå nødvendige endringer i Legeforeningens lover, slik at samtlige yrkesforeninger blir representert i sentralstyret.

Sentralstyret vedtok å tilskrive landsstyret og anbefale at saken blir satt i sammenheng med tre andre landsstyresaker, sak 12: Økonomisk ansvarsfordeling mellom hovedforeningen og yrkesforeningene, Lovendring m.v., sak 13: Legeforeningens organisasjon – mulige konfliktområder mellom fagforening, fag og forvaltningsoppgaver og sak 15 Forslag fra Hordaland legeforening – organisasjonsendring i Den norske lægeforening.

Sentralstyret foreslår at saken behandles sammen med landsstyresak 15.

Konfliktområder mellom fagforening, fag og forvaltningsoppgaver

Landsstyret 2000 påla sentralstyret å utrede dagens organisasjonsformer med henblikk på å identifisere mulige konfliktområder mellom fagforening, fag og forvaltningsoppgaver. I brev fra sentralstyret til landsstyret ble det gjort oppmerksom på tre andre saker som berører denne, sak 12, 14 og 15.

Sentralstyret inviterer landsstyret til å ta utredningen om Legeforeningens organisasjon – mulige konfliktområder mellom fagforening, fag og forvaltningsoppgaver til orientering.

Forslag fra Hordaland legeforening– organisasjonsendring

Saken er fremmet som landsstyresak fra Hordaland legeforening.

Sentralstyret vedtok et forslag overfor landsstyret om at det treffes følgende to vedtak i saken:

Vedtak A

Sentralstyret pålegges til landsstyremøtet i juni 2002 å fremlegge en redegjørelse for hvordan strukturen på sykehusforetakene er blitt. I lys av dette gir sentralstyret en anbefaling til nødvendige endringer i oppbyggingen av Legeforeningens tillitsvalgtapparat, herunder en anbefaling for hvordan sekretariatsbistanden skal tilpasses den nye struktur og forhandlingssituasjon i sykehussektoren.

Vedtak B

Landsstyret nedsetter et organisasjonsutvalg bestående av representanter for avdelingene, for yrkesforeningene og for spesialforeningene. Legeforeningens valgkomité fremlegger ved avslutningen av landsstyremøtet oktober 2001 forslag på de personer som skal utgjøre utvalget, herunder med forslag på leder. Utvalget vurderer om Legeforeningens organisasjonsstruktur er tilpasset eksisterende og kommende interne og eksterne utfordringer, og fremkommer med forslag til eventuelle endringer av nåværende organisasjonsstruktur. Gjennomgangen og eventuelle endringsforslag må sees i sammenheng med Legeforeningens økonomiske bæreevne, herunder medlemmenes kontingentvilje. Utvalget legger til grunn at rammene for de oppgaver Legeforeningen skal løse, er gitt gjennom Legeforeningens lover, § 1. Utvalgets innstilling fremlegges for landsstyret juni 2003.

Sentralstyrets forslag til vedtak B er fattet med seks mot tre stemmer.

To av sentralstyrets medlemmer, Gerd Tranø og Leif Næss, ønsket protokollført sitt forslag til vedtak sålydende: Det nedsettes et organisasjonsutvalg som skal være slik sammensatt: Alle yrkesforeningene skal være representert med en tillitsvalgt. I tillegg utpekes tre representanter fra fylkesavdelingene og tre representanter fra spesialforeningene, disse velges ved loddtrekning. Sentralstyret utpeker leder blant utvalgets medlemmer.

Utvalget vurderer om Legeforeningens organisasjonsstruktur er tilpasset eksisterende og fremtidige utfordringer, både interne og eksterne utfordringer skal vurderes. Utvalget skal fremlegge forslag til eventuelle endringer av nåværende organisasjonsstruktur i foreningen. Sentralstyret vil anbefale at utvalget samtidig vurderer om Legeforeningen fortsatt skal engasjere seg på de områder som er nevnt i Legeforeningens lover, § 1. Utvalget legger til grunn at rammene for de oppgavene Legeforeningen skal løse, er gitt gjennom foreningens lover, § 1, ev. med nødvendige lovendringer. Utvalgets innstilling legges frem for landsstyret juni 2003.

Godtgjørelse av røntgenutgifter

Sosial- og helsedepartementet hadde bedt om kommentarer til forslag om felles kodeverk for all radiologi. Sentralstyret pekte på at forslaget til kodeverk anser Legeforeningen som godt, ikke minst fordi det muliggjør en ensartet registrering av produksjonen, noe som også er grunnleggende viktig for å kunne registrere og sammenlikne aktivitet. Legeforeningen vil derfor støtte de forslag som er fremlagt.

Man stiller imidlertid spørsmål ved om det er hensiktsmessig å ha to sett av forskrifter for radiologisk virksomhet, ett for offentlige og ett for private virksomheter, all den tid det nå foreslås felles kodeverk for all radiologisk virksomhet.

Et meget viktig prinsipp at også takstene i utgangspunktet blir likeverdige, noe som kun kan gjøres om alle forutsetninger for takstberegningen blir like, herunder å beskrive de eventuelle ulikheter som foreligger i driften av offentlige og private røntgeninstitutter. De fremlagte forslag gjelder koderegistreringen som i sin tur skal være grunnlaget for takstberegningen. Legeforeningen kan imidlertid ikke se at det er fremlagt forslag om takster, eller opplyst om forutsetninger for kodevekter eller enhetspriser. I det videre arbeid anser Legeforeningen at det bør være et mål å utvikle ett felles takstsystem for all poliklinisk røntgenvirksomhet i Norge.

Ansattes representanter i de regionale helseforetakenes styrer

Sentralstyret vedtok at det legges opp til å utvide støtten til de ansattes representanter i styrene gjennom fast kontakt med sekretariatet, utvidet frikjøpsordning og en kartlegging av eventuelle behov for støtte utover dette. Frikjøp tas opp med departementet sammen med de andre berørte organisasjonene. Det inviteres til møte med de aktuelle representantene så snart som mulig.

Økonomisk ansvarsdeling mellom hovedforeningen og yrkesforeningene

Med utgangspunkt i Bakke-rapporten og høringssvarene på den hadde sekretariatet utarbeidet utkast til saksfremstilling overfor landsstyret. Sekretariatet hadde bl.a. anbefalt at sentralstyret skulle foreslå de nødvendige lovendringer for å realisere et felles kontingentsystem og en modell for fordeling av kontingentinntekter internt i foreningen. Høringen hadde vist uenighet om og stor motstand mot forslagene om å foreta endringer i gjeldende mønster for organisering av sekretariatstjenester i Ylf og den faktiske ansvars- og arbeidsdeling mht. tillitsvalgtopplæring for underordnede leger. Det var foreslått at videre arbeid med disse spørsmål blir sett i sammenheng med de vurderinger sentralstyret skal gjøre i lys av det foreslåtte vedtak A i sak 15 til landsstyremøtet 2001.

Sentralstyret vedtok med enkelte formuleringsendringer å legge det foreslåtte saksfremlegget frem for landsstyret.

Budsjett for Den norske lægeforening for 2002

Sentralstyret vedtok med enkelte justeringer at forslag til budsjett for 2002 legges frem for landsstyret.

Valg av revisor

Sentralstyret vedtok å foreslå for landsstyret at statsautorisert revisor Jon Wiggen i Revisjonsfirmaet Kjelstrup og Wiggen ANS blir valgt som revisor for Den norske lægeforening.

SOPs tilpasning til fastlegeordningen

SOPs styre var representert ved Knut Eldjarn og Tomas Berg for å drøfte de mulige ulike oppfatninger om tolking og konsekvenser av SOPs tilpasning til fastlegeordningen.

Sentralstyret vedtok å be sekretariatet utarbeide en oversikt over erfaringene med tilpasning av retningslinjene for utbetaling av sykehjelp etter at fastlegeordningen ble gjennomført.

Forskrift for Dødsårsaksregisteret, Kreft-registeret og Medisinsk fødselsregister

Forskriften er hjemlet i den nye helseregisterloven. Den inneholder bl.a. at opplysninger ikke skal kunne brukes til annet formål enn det er innsamlet til og at det ikke kan utleveres i forsikringsøyemed. Videre foreslås at behandlingsansvarlig/pasientansvarlig lege skal kun registreres nominativt i Kreftregisteret.

Sentralstyret gav sin tilslutning til utkast til høringsuttalelse med enkelte endringer.

Forebygging av HIV og seksuelt overførbare sykdommer

En rapport er sendt ut for innhenting av kommentarer i forbindelse med Sosial- og helsedepartementets arbeid med ny nasjonal strategi for forebygging av HIV og seksuelt overførbare sykdommer.

I rapporten foreslås det bl.a. at man skal flytte ansvaret for det forebyggende arbeidet nærmere brukernivå.

Flere påpekte at det ikke hadde vært leger fra klinisk medisin med i arbeidsgruppen som utarbeidet rapporten. Det ble også påpekt at kommunehelsetjenesten har svært liten erfaring i forebyggende arbeid på dette området og derfor vil ha behov for et sentralt rådgivningsorgan. Sentralstyret gav sin tilslutning til utkast til høringsuttalelse med enkelte endringer.

Statusrapport om helsetjenester for eldre

I sentralstyremøte 4.5. 2000 ble det vedtatt at sekretariatet årlig skulle utarbeide en statusrapport om helsetjenesten i tilknytning til Regjeringens budsjettarbeid. Tema for årets rapport er helsetjenester for eldre (Når du blir gammel og ingen vil ha deg…) .

Sentralstyret vedtok med de endringer som ble fremmet i møtet sin tilslutning til statusrapporten.

De regionale helseforetak – oppnevning av utvalg

Et utvalg som skal se på hvordan Legeforeningen på regionalt nivå kan møte utfordringer i forbindelse med etablering av regionale helseforetak, er vedtatt opprettet. Det ble drøftet at dette kunne dreie seg om funksjonsfordeling, spesialistutdanning, forskning, o.l. Det skulle også inngå i gruppens mandat å utarbeide eksempler og modeller for hvordan Legeforeningens fylkesavdelinger kunne samarbeide regionalt for å bli en god helsepolitisk aktør i den nye reformen.

Sentralstyret vedtok å oppnevne: Helge Haarstad (vararepresentant Anne Larsen), Margit Brottveit (vararepresentant Karin Hjelle), Henning Aanes (vararepresentant Bodil Langbakk), Bjørg Sørensen (vararepresentant Ragnhild Smalås), Sigrun Solberg (vararepresentant Halvard Wannag Sele), Truls Bjerklund Johansen (vararepresentant Gro Andrea Nyland), Jon Lunde (vararepresentant Ellen T. Deilkås).

Ansettelse av ny redaktør i Tidsskriftet

Fra generalsekretæren forelå redegjørelse for prosessen med rekruttering av kandidater til stillingen som redaktør av Tidsskriftet.

Sentralstyret innstilte som kandidater til å motta tilbud om ansettelse som ny redaktør i Tidsskrift for Den norske lægeforening som nr. 1 John-Arne Røttingen (fem stemmer) og som nr. 2 Charlotte J. Haug (fire stemmer).

Sentralstyret viser til innstillingen og anbefaler landsstyret å gjøre vedtak om at John-Arne Røttingen tilbys ansettelse som redaktør Tidsskrift for Den norske lægeforening.

(Red. anm. Røttingen valgte senere å trekke sitt kandidatur og sentralstyret innstilte enstemmig Charlotte Haug i møte 16.10.)

Anbefalte artikler