Utdrag av referat fra sentralstyremøte 22.8. 2001

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Kvinnelige ledere i ledende stillinger

Norsk overlegeforening (Of) har initiert en utredning om tiltak for å styrke kvinnelige legers muligheter som ledere i norske sykehus. Rapporten inneholder flere konkrete forslag til tiltak. Yrkesforeningen skriver i en henvendelse til Legeforeningen at kvinner er underrepresentert blant ledere, og at de utgjør en velavgrenset og mindre undergruppe av leger som tiltakene kan benyttes på. Rapporten foreslår tre tiltak: mentorprogram, nettverk og karriererådgiving.

Sentralstyret vedtok at rapporten inneholder viktige elementer som også gjelder generell satsing for å fremskaffe ledere til medisinsk virksomhet. Sentralstyret anser imidlertid at det er viktig å utvikle tilbud til kvinner som ønsker å inneha lederstillinger i sykehus og vil derfor iverksette et prosjekt for kvinner som ønsker å delta i et slikt mentorprogram.

Sekretariatet utreder muligheten for ekstern finansiering og utarbeider søknader for økonomisk støtte. Dersom et slikt prosjekt lar seg finansiere, tilsettes prosjektleder og det etableres en prosjektorganisasjon. Sentralstyrets målsetting er at prosjektet starter opp 1.1. 2002.

Rullerende prinsipp- og arbeidsprogram 2002–03

I henhold til Legeforeningens lover § 8.2 skal hvert landsstyremøte som holdes i år som slutter på ulike tall behandle sentralstyrets forslag til rullerende prinsipp- og arbeidsprogram for de kommende to år.

Sentralstyret anbefaler landsstyret å treffe følgende vedtak: Det vedlagte og foreløpige forslag til prinsipp- og arbeidsprogram, med de justeringer som måtte følge av landsstyrets behandling av saken, vedtas som Legeforeningens rullerende prinsipp- og arbeidsprogram for neste landsstyreperiode.

Forslag om endring av de generelle spesialistregler

Gerd Tranø fremmet i landsstyrets møte 2000 forslag om endring av generelle spesialistregler, slik at det blir et krav om legevakttjeneste også i allmennmedisin for at tjenesten skal telle som spesialistutdanning. Dette er parallelt til at det er krav om deltakelse i vakt i sykehusene for at tjenesten skal telle som spesialistutdanning.

Som ledd i forberedelse av saken for landsstyret vedtok sentralstyret å tilskrive avdelinger, spesialforeninger og yrkesforeninger i tråd med utkast til brev utarbeidet av sekretariatet.

Godkjenning av kurs i utlandet

I tråd med sekretariatets anbefaling vedtok sentralstyret at det ut fra faglige hensyn legges til rette for godkjenning av kurs i utlandet uten at det medfører endringer i tilskuddsordningen til utenlandskurs. Den enkelte spesialitetskomité må gjøre slik vurdering ut fra det enkelte kursinnhold. Ved kurs i utlandet arrangert av norske leger for norske leger bør man fortsette den strenge praksis med vurdering av det faglige grunnlaget.

Smågrupper og industrimedvirkning

Smågruppevirksomhet er innført som et obligatorisk element i etterutdanningen og gir valgfrie poeng i videreutdanningen i de nye spesialistreglene i allmennmedisin som trer i kraft 1.1. 2003. Legemiddelindustrien har imidlertid brukt forskjellige metoder for å få innpass i smågruppene, siden gruppene er et bedre forum for relasjonsbygging enn ordinære kurs.

Sentralstyret vedtok å bifalle spesialitetskomiteens håndtering av de omtalte saker og besluttet at smågruppevirksomhet skal være totalt fri for medvirkning for industrien på alle måter, for at dette skal kunne telle i videre- og etterutdanningen. Sentralstyret vedtok også å henvende seg til legemiddelindustrien og be om at firmaene ikke involverer seg i smågruppene som del av allmennmedisinsk videre- og etterutdanning.

Kvalitetssikring i medisinsk virksomhet

Sentralstyret vedtok det reviderte handlingsprogrammet for kvalitetsforbedring i medisinsk virksomhet, gjeldende for perioden 2001–04, med mindre endringer.

Legeforeningens årsmelding

Sentralstyret vedtok å godkjenne Legeforeningens årsmelding for perioden 1.7. 2000–30.6. 2001. Fra og med 2002 skal Legeforeningen avholde sine landsstyremøter om våren. I samsvar med forslag fra sekretariatet vedtok sentralstyret at neste årsmelding skal omfatte perioden 1.7. 2001 til 31.12. 2001.

Medlemskap i andre organisasjoner

I forbindelse med behandlingen av sentralstyrets melding om Legeforeningens virksomhet under landsstyremøtet i oktober 2000 fremsatte Rolf Skøyen følgende forslag: Landsstyret ber sentralstyret på nytt å vurdere Legeforeningens medlemskap i NSH (Norsk sykehus- og helsetjenesteforening) med tanke på ny innmelding som medlem.

Sentralstyret har sendt forslaget til organisasjonsmessig behandling som ledd i forberedelse til landsstyremøtet i oktober 2001. Sentralstyret konkluderer med følgende forslag til vedtak: Forslag om å gjeninnmelde Den norske lægeforening i Norsk sykehus- og helsetjenesteforening, avslås.

Dekning av tillitsvalgtes utgifter

Sentralstyret vedtok at fylkesavdelingens styrer kan utarbeide nødvendige retningslinjer for søknad og prioriteringer for å ivareta avdelingens økonomiske balanse. Selv om en slik bestemmelse ikke eksklusivt uttrykkes i valgregler og instruks for Den norske lægeforening, er det intet til hinder for at fylkesavdelingene lager nærmere retningslinjer for dekning av tillitsvalgtes utgifter innen rammen av den bestemmelse som nå er kommet inn i valgregler og instruks for Den norske lægeforening.

Gjennomgang av forhandlingsordningen

Med bakgrunn i vedtak i landsstyremøtet i oktober 2001 har sentralstyret bedt om synspunkter fra avdelinger, yrkesforeninger og lønnsutvalget/tariffutvalget med sikte på en gjennomgang av forhandlingsordningen i Legeforeningen. Sentralstyret godkjente forslag til vedtak overfor landsstyret.

SOPs tilpasning til fastlegeordningen

SOPs styre har vedtatt å tilpasse ytelsene til sykehjelp, stønad ved svangerskap/nedkomst og omsorgsstønad ved adopsjon til fastlegeordningen. Vedtaket innebærer at utgiftskompensasjon som hovedregel reduseres med størrelsen av basisgodtgjørelsen, og at det kun i unntakstilfeller vil kunne utbetales full utgiftskompensasjon. Det forelå et notat fra sekretariatet hvor det ble redegjort for bakgrunn og innhold i vedtaket fra SOPs styre.

Sentralstyret vedtok å ta notatet til orientering. Det er fortsatt ulike oppfatninger om tolking og konsekvenser av SOPs vedtak, så styret ble derfor invitert til neste sentralstyremøte.

Anbefalte artikler