Tarifforhandlingssystemet fungerer Tilfredsstillende

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Sentralstyret godkjente på møte i august utkast til Legeforeningens høringsuttalelse til lovendringsforslag og anbefalinger fra Akademikerne. Foreningen støtter Akademikernes kommentarer med særlig vekt på at det ikke må bli begrensninger i yrkesorganisasjonenes forhandlingsrett, at det ikke må settes ytterligere begrensninger på partenes adgang til å inngå særavtaler, samt en kritikk av hvordan Statens lønnsutvalg fungerer som tvisteløsningsorgan.

Der legges det særlig vekt på at Riksmeklingsmannens adgang til å koble avstemninger ved tariffoppgjør må begrenses, og at påbud om avstemning over meklingsforslag må unngås. Uttalelsen baserer seg på en henvendelse fra Kommunal- og regionaldepartementet som har bedt om merknader til NOU 2001:14 Innstilling fra utvalget for tarifforhandlingssystemet .

Utvalgets omfattende og inngående redegjørelse og sammenlikning av norske regler og praksis med øvrige nordiske land, og forholdet til menneskerettighetsreglene i norsk og internasjonal rett, viser at tarifforhandlingssystemet fungerer tilfredsstillende i de fleste sammenhenger.

I høringsuttalelsen fra Legeforeningen sies det at den enkelte part fortsatt skal kunne godta eller forkaste et forslag og eventuelt gå i konflikt, og at det må være adgang til partiell arbeidskamp.

Legeforeningen støtter også Akademikernes kommentarer i en annen høringsuttalelse vedrørende tjenestemannsorganisasjonenes forhandlingsrett i statlig sektor mv. og forslag til endringer i lov om offentlige tjenestetvister.

Les mer om høringsuttalelsene på Legeforeningens Internett-sider under Medlemsinformasjon ( www.legeforeningen.no).

Anbefalte artikler