Legenes plass i rusmiddelomsorgen

Fra foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  – Rusmiddelpolitikk er et forsømt område i helsepolitikken, til tross for at det er et økende samfunnsproblem og at rusmiddelbrukerne har stort behov for helsetjenester.

  Artikkel

  Det sa Legeforeningens president Hans Petter Aarseth da han åpnet konferansen Legens plass og funksjon i rusmiddelbehandlingen.

  Nærmere 100 allmennpraktiserende leger, psykiatere, indremedisinere og leger innen rusmiddelomsorgen deltok på konferansen i Oslo i september, som ble arrangert av Legeforeningens rusmiddelpolitiske utvalg.

  Overlege Helge Waal ved Senter for medikamentassistert rehabilitering redegjorde blant annet for rusmiddelpolitikken i en historisk sammenheng: – Utviklingen i Norge de siste ti årene har vært preget av mer liberale holdninger til bruk av narkotiske stoffer. Interessen for og eksperimentering med slike stoffer er innvevd i en kafé-, rave- og festkultur blant yngre mennesker. Dessuten er ulike narkotiske stoffer blitt lettere tilgjengelig.

  Hepatitt C

  Hepatitt C

  Spørsmålet om narkomane bør tilbys behandling, er en vanskelig side ved rusmiddelpolitikken. – Hepatitt C er hyppigste årsak til levertransplantasjon i USA og Europa og den nest viktigste årsaken til leverdød i USA. I Oslo er det ca. 5 000 sprøytemisbrukere, hvorav halvparten har kronisk hepatitt C, sa Olav Dalgard, medisinsk avdeling ved Aker sykehus.

  Overlege Mogens Jensenius ved Aker sykehus snakket om alvorlige infeksjoner hos narkomane, mulige smitteveier og hvordan problemet takles i allmennpraksis og sykehus. – I fjor hadde vi en nedgang av HIV-tilfeller i Norge, og HIV gir ikke så stor spredning som hepatitt, sa Jensenius.

  Aud Krook, avdelingsoverlege ved Senter for medikamentassistert rehabilitering tok for seg erfaringer med Subutex og orienterte om bruk av smertestillende og beroligende medikamenter hos misbrukere.

  Daværende sosialminister Guri Ingebrigtsen gav uttrykk for at legenes rolle i rusmiddelarbeidet står sentralt og at det er viktig at dette arbeidet prioriteres.

  Utfordringer i kø

  Utfordringer i kø

  Geir Riise, leder av Legeforeningens rusmiddelpolitiske utvalg var godt fornøyd med konferansen og viser til at den pekte på to viktige utfordringer: – Vi står overfor en betydelig helsefaglig og medisinsk utfordring i forhold til mennesker med rusproblemer, og dessuten byr medikamentell rehabilitering på mange utfordringer. Det er viktig med økt kompetanse blant legene på dette feltet. Han mener at rusmiddelundervisningen må styrkes i den medisinske grunnutdanning og etter- og videreutdanning og at rusmiddelfeltet bør bli en egen medisinsk spesialitet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media