Vedtaksprotokoll fra ekstraordinært landsstyremøte 13. juni 2001

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Sak 1 Godkjennelse av innkallingen

  Sak 1 Godkjennelse av innkallingen

  Landsstyret vedtok å godkjenne innkallingen.

  Sak 2 Valg av dirigent

  Sak 2 Valg av dirigent

  Landsstyret valgte lege Bjørn Martin Aasen som dirigent.

  Sak 3 Forretningsorden for det ekstraordinære landsstyremøtet i Oslo

  Sak 3 Forretningsorden for det ekstraordinære landsstyremøtet i Oslo

  Landsstyret vedtok følgende forretningsorden for sitt møte:

  1 Åpne møter

  Landsstyrets møter er åpne unntatt ved behandling av regnskap og budsjett og ved særskilte saker som landsstyret måtte bestemme (lovenes § 6, annet ledd).

  2 Dirigentskap

  Til å lede møtene velges et dirigentskap (lovenes § 6, første ledd). Disse møteledere ordner innbyrdes møtenes ledelse.

  3 Registrering

  Det foretas navneopprop av landsstyrets medlemmer ved møtestart. Eventuelle endringer i representasjonen må meddeles til møtelederne.

  4 Møteinnkallingen/saklisten

  Møtelederne avklarer innledningsvis om det er bemerkninger til innkallingen/saklisten.

  5 Tale-, forslags- og stemmerett

  Landsstyrets medlemmer har tale-, forslags- og stemmerett. I saker som angår årsmelding og regnskap har sentralstyrets medlemmer ikke stemmerett (lovenes § 6, femte ledd). Det samme gjelder ved landsstyrets valg på to medlemmer til valgkomiteen. (lovenes

  § 3, femte ledd). Øvrige deltakere som ikke er medlemmer av landsstyret har tale- og forslagsrett til de konkrete saker. Det voteres kun over slike forslag dersom forslaget støttes av minst ett medlem i landsstyret.

  6 Votering

  Det velges en tellekomité til nødvendig opptelling av avgitte stemmer. Sakene tas opp til votering etter hvert som de er behandlet med mindre ett av landsstyrets medlemmer ber om sentralstyrets orientering og anbefaling til vedtak (lovenes § 6, tredje ledd).

  Vedtak fattes med simpelt flertall med unntak av

  a) I saker angående lovendringsforslag kreves 2/3 flertall (lovenes § 23, annet ledd).

  b) Til valg av president og visepresident kreves absolutt flertall blant de tilstedeværende (lovenes § 3, annet og første ledd). Nærmere regler for voteringen fremgår av lovenes § 7 Avstemmingsregler. Lovenes § 7 uttaler:

  «Alle møtende landsstyremedlemmer skal stemme ved voteringer. Unntatt fra denne regel omtales i neste ledd.

  Ved valg på sentralstyret og andre organer som landsstyret velger skal det på stemmeseddelen oppføres like mange navn som antall plasser som skal besettes med mindre man velger å levere blank stemmeseddel. Hvis det ikke stemmes blankt, skal det på stemmeseddelen bare oppføres navn som er foreslått av valgkomiteen eller av et landsstyremedlem under landsstyremøtet, og som ikke er trukket av forslagsstilleren før nomineringen er avsluttet.

  Foreslåtte kandidater må være forespurt og ha gitt sitt samtykke før nomineringen.»

  Møteleder tilkjennegir når en sak er tatt opp til votering. Fra dette tidspunkt har ingen møtedeltakere krav på å få ordet til saken. Møteleder refererer alle innkomne forslag etter at saken er tatt opp til votering. Som hovedregel stemmes det ved hjelp av håndsopprekning med stemmeskilt.

  7 Taletid

  Med landsstyrets godkjenning kan møtelederen innføre begrensning av taletid. Med landsstyrets godkjenning kan møtelederen også innføre begrensninger i antall innlegg den enkelte kan fremføre til samme sak.

  8 Replikk

  Det er kun tillatt med korte replikker direkte til siste ordinære innlegg. Det er ikke anledning til å tegne seg for replikk under replikkordskiftet.

  9 Forslag

  Forslag skal leveres til møteledelsen skriftlig og undertegnet av forslagsstilleren og med forslagsstillers registreringsnummer, umiddelbart etter det innlegg hvor forslaget er fremsatt. Det er ikke adgang til å fremme eller trekke forslag etter at strek er satt. Forslag som ikke har sammenheng med de oppførte saker på saklisten behandles ikke.

  10 Strek

  Møtelederen kan foreslå at det settes strek for debatt. Strek settes når en sak ansees tilstrekkelig belyst. Når strek er satt, refereres talelisten.

  11 Permisjon

  Søknad om permisjon må leveres skriftlig til dirigentskapet og innvilges av landsstyret.

  Sak 4 Valg av tellekomité

  Sak 4 Valg av tellekomité

  Landsstyret valgte som tellekomité Terje Vigen, Erling Bakken, Torbjørn Mellesmo og Einar Espolin Johnson.

  Sak 5 Vedtakelse av sakliste

  Sak 5 Vedtakelse av sakliste

  Landsstyret vedtok slik sakliste:

  Sak 1 Godkjenning av innkallingen

  Sak 2 Valg av dirigent

  Sak 3 Forretningsorden for det ekstraordinære landsstyremøtet i Oslo

  Sak 4 Valg av tellekomité

  Sak 5 Vedtakelse av sakliste

  Sak 6 Godkjenning av regnskaper for 2000:

  Den norske lægeforening

  Den norske lægeforenings fond til videre- og etterutdanning av leger

  Den norske lægeforenings fond til fremme av alment praktiserende legers videre- og etterutdanning og privatpraktiserende spesialisters etterutdanning

  Den norske lægeforenings fond til sykehuslegers videre- og etterutdanning

  Den norske lægeforenings lånefond til etablering/reetablering av privat legepraksis

  Den norske lægeforenings fond for kvalitetssikring for legetjenester utenfor sykehus

  Den norske lægeforenings fond for standardisering og kvalitetssikring i spesialisthelsetjenesten

  Den norske lægeforenings fond for rettshjelpsordningen for leger

  Den norske lægeforenings fond for forebyggende medisin

  Den norske lægeforenings fond til fremme av kvinnelige legers vitenskapelige innsats

  Sak 7 Regnskaper for 2000 til landsstyrets orientering:

  Caroline Musæus Aarsvolds fond

  Elisabeth og Knut Knutsen O.A.S. Fond til kreftforskning

  Den norske lægeforenings fond for kvalitetssikring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus

  Sak 8 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap for Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger 2000

  Sak 9 Endring av tidspunktet for avholdelse av fremtidige landsstyremøter mv.

  Sak 6 Godkjenning av regnskaper for 2000

  Sak 6 Godkjenning av regnskaper for 2000

  Forslag fra Kjell Maartmann-Moe:

  Landsstyret pålegger sentralstyret å presentere grafiske nøkkeltall fra hvert enkelt regnskap for det aktuelle år og de fem foregående år, som en del av saken.

  Forslaget ble vedtatt oversendt sentralstyret for vurdering.

  Sak 6.1 Den norske lægeforening

  Sak 6.1 Den norske lægeforening

  Forslag fra sentralstyret:

  Regnskapet, som viser et årsoverskudd på kr 31 202 345, godkjennes og fastsettes som foreningens regnskap for 2000. Overskuddet disponeres ved avsetning til forsikringsfond med kr 1 546 425, ved overføring til konfliktfondet med kr 15 000 000, ved overføring til avsetningen til utredningsformål med kr 1 800 000 og ved overføring til annen egenkapital med kr 12 855 920.

  Forslag fra Bjørg N. Sørensen:

  25 000 000 kroner av overskuddet avsettes til konfliktfondet.

  Forslaget ble vedtatt med klart flertall.

  Redigert forslag fra sentralstyret hvor det vedtatte forslaget fra Bjørg N. Sørensen ble innarbeidet: Regnskapet, som viser et årsoverskudd på kr 31 202 345, godkjennes og fastsettes som foreningens regnskap for 2000. Overskuddet disponeres ved avsetning til forsikringsfond med kr 1 546 425, ved overføring til konfliktfondet med kr 25 000 000, ved overføring til avsetningen til utredningsformål med kr 1 800 000 og ved overføring til annen egenkapital med kr 2 855 920.

  Forslaget ble enstemmig vedtatt .

  Sak 6.2 Den norske lægeforenings fond til videre- og etterutdanning av leger

  Sak 6.2 Den norske lægeforenings fond til videre- og etterutdanning av leger

  Forslag fra sentralstyret:

  Regnskapet, som viser et årsoverskudd på kr 1 057 814, godkjennes og fastsettes som fondets regnskap for 2000. Overskuddet disponeres i sin helhet ved overføring til egenkapitalen.

  Forslaget ble enstemmig vedtatt .

  Sak 6.3 Den norske lægeforenings fond til fremme av alment praktiserende legers videre- og etterutdanning og privatpraktiserende spesialisters etterutdanning

  Sak 6.3 Den norske lægeforenings fond til fremme av alment praktiserende legers videre- og etterutdanning og privatpraktiserende spesialisters etterutdanning

  Forslag fra sentralstyret:

  Regnskapet, som viser et årsoverskudd på kr 3 577 486, godkjennes og fastsettes som fondets regnskap for 2000. Overskuddet disponeres i sin helhet ved overføring til egenkapitalen.

  Forslaget ble enstemmig vedtatt .

  Sak 6.4 Den norske lægeforenings fond til sykehuslegers videre- og etterutdanning

  Sak 6.4 Den norske lægeforenings fond til sykehuslegers videre- og etterutdanning

  Forslag fra sentralstyret:

  Regnskapet, som viser et årsoverskudd på

  kr 14 588 776, godkjennes og fastsettes som fondets regnskap for 2000. Overskuddet disponeres i sin helhet ved overføring til egenkapitalen.

  Forslaget ble enstemmig vedtatt .

  Sak 6.5 Den norske lægeforenings lånefond til etablering/reetablering av privat legepraksis

  Sak 6.5 Den norske lægeforenings lånefond til etablering/reetablering av privat legepraksis

  Forslag fra sentralstyret:

  Regnskapet, som viser et årsoverskudd på kr 19 724 998, godkjennes og fastsettes som fondets regnskap for 2000. Overskuddet disponeres i sin helhet ved overføring til egenkapitalen.

  Forslaget ble enstemmig vedtatt .

  Sak 6.6 Den norske lægeforenings fond for kvalitetssikring av legetjenester utenfor sykehus

  Sak 6.6 Den norske lægeforenings fond for kvalitetssikring av legetjenester utenfor sykehus

  Forslag fra sentralstyret:

  Regnskapet, som viser et årsoverskudd på kr 1 196 297, godkjennes og fastsettes som fondets regnskap for 2000. Overskuddet disponeres i sin helhet ved overføring til egenkapitalen.

  Forslaget ble enstemmig vedtatt .

  Sak 6.7 Den norske lægeforenings fond for standardisering og kvalitetssikring i spesialisthelsetjenesten

  Sak 6.7 Den norske lægeforenings fond for standardisering og kvalitetssikring i spesialisthelsetjenesten

  Forslag fra sentralstyret:

  Regnskapet, som viser et årsoverskudd på kr 1 031 188, godkjennes og fastsettes som fondets regnskap for 2000. Overskuddet disponeres i sin helhet ved overføring til egenkapitalen.

  Forslaget ble enstemmig vedtatt .

  Sak 6.8 Den norske lægeforenings fond for rettshjelpsordningen for leger

  Sak 6.8 Den norske lægeforenings fond for rettshjelpsordningen for leger

  Forslag fra sentralstyret:

  Regnskapet, som viser et årsoverskudd på kr 297 962, godkjennes og fastsettes som fondets regnskap for 2000. Overskuddet disponeres i sin helhet ved overføring til egenkapitalen.

  Forslaget ble enstemmig vedtatt .

  Sak 6.9 Den norske lægeforenings fond for forebyggende medisin

  Sak 6.9 Den norske lægeforenings fond for forebyggende medisin

  Forslag fra sentralstyret:

  Regnskapet, som viser et årsoverskudd på kr 14 954, godkjennes og fastsettes som fondets regnskap for 2000. Overskuddet disponeres i sin helhet ved overføring til egenkapitalen.

  Forslaget ble enstemmig vedtatt .

  Sak 6.10 Den norske lægeforenings fond til fremme av kvinnelige legers vitenskapelige innsats

  Sak 6.10 Den norske lægeforenings fond til fremme av kvinnelige legers vitenskapelige innsats

  Forslag fra sentralstyret:

  Regnskapet, som viser et årsoverskudd på kr 10 903, godkjennes og fastsettes som fondets regnskap for 2000. Overskuddet disponeres i sin helhet ved overføring til egenkapitalen.

  Forslaget ble enstemmig vedtatt .

  Sak 7 Regnskaper 2000 til orientering

  Sak 7 Regnskaper 2000 til orientering

  Sak 7.1 Caroline Musæus Aarsvolds fond

  Sak 7.1 Caroline Musæus Aarsvolds fond

  Forslag fra sentralstyret:

  Regnskapet, som viser et årsoverskudd på kr 267 727, tas til etterretning. Overskuddet disponeres ved at kr 48 923 overføres til opptjent, urørlig egenkapital, mens kr 218 804 overføres til annen egenkapital.

  Forslaget ble enstemmig vedtatt .

  Sak 7.2 Elisabeth og Knut Knutsen O.A.S. Fond til kreftforskning

  Sak 7.2 Elisabeth og Knut Knutsen O.A.S. Fond til kreftforskning

  Forslag fra sentralstyret:

  Regnskapet, som viser et årsoverskudd på kr 4 250, tas til etterretning. Overskuddet disponeres i sin helhet ved overføring til egenkapitalen.

  Forslaget ble enstemmig vedtatt .

  Sak 7.3 Den norske lægeforenings fond for kvalitetssikring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus

  Sak 7.3 Den norske lægeforenings fond for kvalitetssikring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus

  Forslag fra sentralstyret:

  Regnskapet, som viser et årsoverskudd på kr 60 262, tas til etterretning. Overskuddet disponeres i sin helhet ved overføring til egenkapitalen.

  Forslaget ble enstemmig vedtatt .

  Sak 8 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap for Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger for 2000

  Sak 8 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap for Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger for 2000

  Forslag fra sentralstyret:

  Årsberetningen godkjennes. Regnskapet, som viser et årsoverskudd på kr 324 541 639, godkjennes og fastsettes som stiftelsens regnskap for 2000. Overskuddet overføres til Annen egenkapital.

  Forslaget ble enstemmig vedtatt .

  Forslag fra Ottar Grimstad:

  Landsstyret har merka seg at styret for SOP har vedteke nye reglar for utgiftskompensasjon for legar som er med i fastlegeordninga. Landsstyret vil be om at sentralstyret og styret i SOP i fellesskap går gjennom dette regelverket for å sikre at praktiserande allmennlegar fortsatt skal vere sikra tilstrekkeleg utgiftsdekning gjennom SOP ved sjukdom.

  Forslaget ble vedtatt mot fire stemmer.

  Forslag fra Gerd Tranø:

  Landsstyret anmoder SOPs styre om å unngå plassering av kapital i aksjer innen våpenindustrien.

  Forslaget ble vedtatt mot 12 stemmer.

  Sak 9 Endring av tidspunkt for avholdelse av fremtidige landsstyremøter m.v.

  Sak 9 Endring av tidspunkt for avholdelse av fremtidige landsstyremøter m.v.

  Sentralstyret hadde fremlagt slikt forslag til vedtak: Lovenes § 6, første ledd, annet punktum endres således: Landsstyret holder ordinært møte hvert år innen utgangen av mai måned.

  I lovenes § 5 gis bestemmelsens annet ledd slik utforming: Landsstyret velges for to år om gangen og starter sin funksjonsperiode 1. september i år som slutter på ulike tall.

  Lovenes § 3, annet ledd, første punktum endres til: Sentralstyret velges på landsstyremøtet som holdes i år som slutter på ulike tall for to år om gangen. Funksjonsperioden starter 1. september.

  Lovenes § 11, første ledd, annet punktum – valg i avdelingene endres til: Fylkesavdelingenes styrer velges for to år. Valgene holdes i år som slutter på ulike tall. Funksjonsperioden starter 1. september. (Det gjøres ingen endring i bestemmelsens nest siste ledd om avdelingen Nmf.)

  Lovenes § 13 om yrkesforeningene gis et nytt annet ledd sålydende: Yrkesforeningenes styrer velges for to år. Valgene holdes i år som slutter på ulike tall. Funksjonsperioden starter 1. september.

  Lovenes §14 om spesialforeningene gis et nytt annet ledd sålydende: Spesialforeningenes styrer velges for to år. Valgene holdes i år som slutter på ulike tall. (Dette vil si at spesialforeningene fortsatt kan avholde sine årsmøter uavhengig av frister fastsatt gjennom Legeforeningens lover.)

  Siste ledd i § 14 om spesialforeningene gis slik utforming: Valg av landsstyrerepresentanter foregår innen 1. september i år som slutter på ulike tall. Sekretariatet innkaller til møte i spesialforeningenes fellesutvalg.

  Overgangsbestemmelse:

  Det innføres en ny § 24 i lovene sålydende:

  Endringene i §§ 3, 5, 11 og 13 vedtatt av landsstyret juni 2001 trer i kraft 1.1. 2002. Som en overgangsordning forkortes funksjonsperioden for de organer som bestemmelsene omtaler og som skal velges høsten 2001. Funksjonsperioden utløper 31.8. 2003.

  På vegne av Møre og Romsdal legeforening og Rogaland legeforening fremsatte Ottar Grimstad og Norvald Lundetræ slikt forslag til vedtak:

  § 3 Som sentralstyrets forslag.│

  § 5 Uendret fra nå: Landsstyret velges for to år om gangen.

  § 6 Som sentralstyrets forslag.

  § 11, første ledd, annet punkt: Fylkesavdelingenes styrer velges for to år. Valgene holdes innen utgangen av november i år som slutter på ulike tall. Funksjonsperioden starter 1. januar følgende år.

  § 13, første ledd, annet punkt: Yrkesforeningenes styrer velges for to år. Valgene holdes innen utgangen av november i år som slutter på ulike tall. Funksjonsperioden starter januar følgende år.

  § 14 Som sentralstyrets forslag.

  Landsstyret vedtok med 2/3 flertall sentralstyrets forslag, slik det er sitert ovenfor.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media