Utdrag av referat fra sentralstyremøte 12.–13.6. 2001

Artikkel

Forslag til landsstyresak fra Ylf: Spesialistutdanningen

Ylf hadde foreslått en sak om fremtidig spesialistutdanning som sak for landsstyremøtet. Ylf så behov for at landsstyret drøfter forutsetningene for spesialistutdanningen, og rollefordelingen mellom staten, regionale helseforetak, Nasjonalt råd og Legeforeningen.

Sentralstyret fant at en sak av slik art egner seg best for et innledningsforedrag på landsstyret med påfølgende debatt. Sentralstyret vedtok å komme tilbake til dette ved dagsorden for landsstyrets møte.

Godkjenning av spesialforening

Sentralstyret godkjente Norsk forening for palliativ medisin som spesialforening i Den norske lægeforening.

Landsstyresak: Yrkesforeningenes representasjon

Under landsstyremøtet høsten 2000 foreslo Praktiserende Spesialisters Landsforening (PSL) at landsstyret pålegger sentralstyret å nedsette et utvalg som skal utrede og foreslå nødvendige endringer i Legeforeningens lover, slik at samtlige yrkesforeninger blir representert i sentralstyret. Forslaget ble vedtatt oversendt sentralstyret.

Sentralstyret behandlet saken i møte 1.3. 2001 og vedtok å uttale overfor PSL at landsstyret ikke har endret prinsippet for sammensetningen av sentralstyret. Dette innebærer at det er enkeltpersoner egnet til oppgaven som voteres inn, uavhengig av hvilket organisasjonsledd vedkommende måtte representere.

Sentralstyret vedtok å sende saken ut til organisasjonsmessig behandling som ledd i forberedelse til landsstyremøtebehandling.

Landsstyresak: Legeforeningens organisasjon

Legeforeningens landsstyremøte oktober 2000 vedtok bl.a. at landsstyret pålegger sentralstyret å utrede dagens organisasjonsformer med henblikk på å identifisere mulige konfliktområder mellom fagforening, fag og forvaltningsoppgaver. Utredningen skal legges frem for neste ordinære landsstyremøte.

Sentralstyret vedtok tidligere å sende utredningen på høring som ledd i forberedelse til landsstyremøtebehandling oktober 2001.

Fond for forebyggende medisin

Sentralstyret oppnevnte Pål Gulbrandsen (leder), Gunn Elin Bjørneboe og Lars E. Hanssen, til medlemmer av fond for forebyggende medisin for 2001–04. Varamedlemmer er Arve Lystad og Åsa Rytter Evensen.

Allmennleger som lærere

Alment praktiserende lægers forening (Aplf) har i en henvendelse til Legeforeningen vist til tiltakende problemer ved rekruttering av allmennleger som lærere for studenter i praksis.

Sentralstyret ser det som viktig at rekrutteringen av lærere til undervisning av medisinstudenter utplassert i allmennpraksis, styrkes. Brev med redegjørelse for sakens bakgrunn og forslag til endret honorering er oversendt de medisinske fakulteter.

Samarbeidsutvalg utreder utdanningsstillinger

Da landsstyret behandlet fastlegesaken i

ekstraordinært landsstyremøte i november, vedtok landsstyret å pålegge sentralstyret å nedsette et samarbeidsutvalg som skal utrede utdanningsstillinger med veiledning i allmenn- og samfunnsmedisin. Samarbeidsutvalget består av to representanter fra Aplf, Kjell Maartmann-Moe og Hilde Beate Gudim, en representant fra Ylf, Kjartan Stormark, og en fra Oll, Reidar Høifødt. Sekretariatsfunksjonen besørges av Legeforeningens sekretariat. Utvalget leverer sin innstilling innen 1.10. 2001.

Gebyrstipendordningen skal avvikles

Legeforeningen vil arbeide for å avvikle gebyrstipendordningen for nye studenter. Sentralstyret har derfor fulgt opp landsstyrets vedtak om å fjerne gebyrstipendet i samtaler med helseminister Tore Tønne.

Sentralstyret mener at hvilke tiltak myndighetene setter i verk for å løse problemet med turnustjenesten, vil avgjøre hvordan Legeforeningen skal arbeide videre for å avvikle gebyrstipendordningen. To sentralstyremedlemmer stemte imot. En av disse, Gerd Tranø, ønsket sitt navn oppgitt.

Landsstyresak: Forhandlingsordningen

Etter forslag fremsatt av sentralstyret vedtok landsstyret i oktober 2000 følgende: «Landsstyret vil understreke lønnsutvalgets stilling i lønns- og avtalespørsmål. Landsstyret pålegger sentralstyret i samarbeid med yrkesforeningene å gjennomgå lønnsutvalget og tariffutvalgets funksjon, mandat og sammensetning samt samspillet med sentralstyret. Resultatet fremlegges for landsstyret.»

Svar på høringsbrev viser tilfredshet med forhandlingsordningen, men at det kan være behov for å se nærmere på lønnsutvalgets funksjon, sammensetning og arbeidsform i forbindelse med den statlige overtakelsen av sykehusene og forhandlingsordningen i forbindelse med denne reformen.

Når forhandlingsordningen for sykehusene blir nærmere klarlagt, kommer man senere tilbake til en egnet struktur for lønns- og tariffspørsmål.

Privat spesialistpraksis i KS-området

I henhold til sentralstyrets vedtak i møte 1.3. 2001 ble krav til ny overenskomst oversendt Kommunenes Sentralforbund (KS). KS har i brev av 27.3. 2001 vist til at privatpraktiserende legespesialister med driftstilskudd er tenkt omfattet av statens overtakelse av spesialisthelsetjenesten. På denne bakgrunn har KS i stedet foreslått at någjeldende avtale forlenges ut inneværende år.

PSL har sagt seg enig i at det er mest hensiktsmessig å prolongere gjeldende avtale, under forutsetning av at det vil bli opptatt reelle forhandlinger med ny avtalemotpart i forbindelse med statlig overtakelse av spesialisthelsetjenesten. Yrkesforeningen understreker viktigheten av at tariffavtale- og andre avtaleforhandlinger ikke fragmenteres for de ulike medlemsgrupper i Legeforeningen, men i størst mulig grad inngås samlet, i alle fall som et sluttresultat.

Sentralstyret vedtok at det under henvisning til statlig overtakelse av spesialisthelsetjenesten aksepteres någjeldende rammeavtale mellom Kommunenes Sentralforbund og Den norske lægeforening om privat spesialistpraksis med driftstilskudd som forlenget ut inneværende år. Krav om forhandlinger om ny rammeavtale fremsettes overfor ny forhandlingsmotpart når dette på nytt aktualiseres.

Landsstyresak: Rapport fra desisorene vedrørende regnskap 2000

Sentralstyret vedtok Rapport til landsstyret fra desisorene vedrørende regnskapene for 2000 til etterretning.

Landsstyresak: Hovedforeningen og yrkesforeningene

Rapport fra Bakke-utvalget ble lagt frem. Sentralstyret vedtok at rapporten forelegges organisasjonsleddene som ledd i forberedelsene til behandling i landsstyret i oktober 2001.

Protokolltilførsel fra Gerd Tranø: «Landsstyret vedtok i 2000 at «sentralstyret skulle nedsette et utvalg til å vurdere den økonomiske ansvarsdelingen mellom hovedforeningen og yrkesforeningene». Utvalget skulle rapportere til sentralstyret, og «sentralstyrets vurderinger og konklusjoner legges frem for landsstyret i 2001 i forbindelse med budsjettet for 2002».»

Gerd Tranø mener at arbeidsgruppens anbefalinger går utover det mandat arbeidsgruppen selv har definert i innledningen i sin rapport, hvor det er presisert at «det ikke ligger i mandatet å anbefale vesentlige endringer i dagens organisasjonsmodell».

Videre i protokolltilførselen heter det: «Ylfs styre og Ylfs landsråd er enstemmige i sin vurdering av at forslagene i punkt 3, 5 og siste setning i punkt 8 innebærer vesentlige endringer for Ylfs funksjon i Dnlf. Det ansees vitalt for Ylfs eksistens i Legeforeningen at man opprettholder ordningen med eget sekretariat og egne tillitsvalgtkurs, som i dag. Ylfs leder har redegjort for Ylfs styres og Ylfs landsråd sitt syn. Jeg støtter Ylfs syn. Jeg har derfor gått inn for at sentralstyret i sine «vurderinger og konklusjoner» av arbeidsgruppens innstilling går inn for at man tar ut de nevnte punkter i arbeidsgruppens konklusjon. Det vil etter min oppfatning, bety at man avventer å anbefale endringer i organisasjon, som oppfattes som vital for den største yrkesforeningen i Dnlf, til debatten om Dnlfs organisasjon er gjennomført på landsstyremøtet 2001.»

Søknad om driftsmidler

Sentralstyret vedtok å bevilge kr 10 000 til stiftelsen Robert Lunds minnefond for tobakkens ofre. Legeforeningen trer ikke inn i stiftelsen. Bevilgningen er et uttrykk for at Legeforeningen støtter stiftelsens arbeid, og er å anse som en symbolsk støtte. Midlene tas fra sentralstyrets disposisjonskonto.

Bortfall av henvisningskrav

Forsøksordningen omfatter at henvisningskravet fra lege for rett til trygderefusjon faller bort, behandlergruppene får adgang til å sykmelde sine pasienter inntil åtte uker, behandlergruppene får rett til å henvise direkte til spesialist og til fysikalsk behandling og manuell terapeutene vil få rett til å rekvirere radiologiske undersøkelser. Henvisningsprosjektet startet opp 1.9. 2001 som en forsøksordning i tre fylker: Vestfold, Hordaland og Nordland.

Dette forsøksprosjektet, som ble lansert som et dokument 8-forslag i Stortinget, har Legeforeningen hatt sterke motforestillinger mot. Rikstrygdeverket er i avtaleinngåelse nå med SINTEF Unimed, og på dette grunnlag inviterer de nå to representanter fra Den norske lægeforening til å delta i referansegruppen.

Sentralstyret fant etter en totalvurdering at det var viktig å ha med representanter for å sikre informasjon om at evalueringsprosjektet ivaretok de hensyn som Legeforeningen vektlegger i denne sammenheng. Sentralstyret oppnevnte Håkon Lie og Gunhild Sundal i referansegruppe for evaluering av henvisningsprosjektet til kiropraktor.

Helse for barn og unge

Som en oppfølging til rapporten Legens rolle i det helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid for barn og unge fra 1998 la en arbeidsgruppe frem sin tiltaksrapport.

Under debatten i sentralstyret ble det understreket at synspunktene fra høringsinstansene etter sentralstyrets syn sprikte for mye til at man kunne gi tilslutning til rapporten som veiledende for Legeforeningens policy. I stedet ønsket man konkret å følge opp forslagene til tiltak i rapporten.

Sentralstyret vedtok at forslagene til tiltak iverksettes bl.a. ved at berørte spesialforeninger tilskrives med anmodning om å følge opp rapportens innhold.

Referansegruppe for nasjonalt helsenett

Sentralstyret vedtok å oppnevne spesialrådgiver Audun Fredriksen, helsepolitisk avdeling, til en ekstern referansegruppe i Sosial- og helsedepartementet for gjennomføring av programmet i den statlige tiltaksplan for 2001–03 Elektronisk samhandling i helse- og sosialsektoren «Si @!» og gjennomføringsplan til samme.

Vedtak om organisasjon og ledelse

Landsstyret fattet i oktober 2000 følgende vedtak: Landsstyret pålegger sentralstyret å utarbeide modeller for organisering og finansiering av sykehus basert på utgangspunktet pasient-lege-relasjonen. Modellene skal brukes i det helsepolitiske arbeid overfor nasjonale helsemyndigheter som kunne brukes som hjelpemiddel for tillitsvalgte ved sykehus under omorganisering.

Rådgivende utvalg for sentralstyret i organisasjons- og ledelsesspørsmål har avgitt rapport.

Sentralstyret vedtok at Legeforeningen mener at ledelse, både med hensyn til utøvelse og innhold bør inngå som en del av legenes både grunn-, videre- og etterutdanning. En slik opplæring må favne vidt og inneholde de elementer som er avgjørende for å kunne lede en kunnskapsvirksomhet med så komplekse strukturer som en produksjonsenhet i et sykehus innebærer. Legeforeningen må initiere eller selv forestå en evaluering av enhetlig ledelse, slik den er blitt utformet ved sykehusene etter ikrafttreden av lov om spesialisthelsetjenester.

Sekretariatet gis fullmakt til å vurdere hvordan landsstyrevedtaket fra 2000 kan utredes nærmere. Det kan også bli aktuelt å engasjere en ressursperson til å bistå sekretariatet. Et arbeidsmøte vil bli arrangert.

Det vil bli opprettet en «redaksjonsgruppe» med representanter for yrkesforeningene og sekretariatet som i samarbeid med nettredaksjonen skal følge opp nettstedet om ledelse.

Søknad fra Norsk helse- og sosialforbund om støtte

Etter møte med Norsk helse- og sosialforbund har Legeforeningen fått oversendt en foreløpig prosjektskisse utarbeidet av forsker Ranveig Dahle ved NOVA, med utgangspunkt å undersøke hva hjelpepleiere forteller om sin egen arbeidssituasjon.

Sentralstyret vedtok å støtte prosjektideen. Den konkrete prosjektskissen synes uferdig, og Legeforeningen ber om at Legeforeningens forskningsinstitutt deltar i deler av oppgaven, dersom legenes samvirkefunksjon med de andre yrkesgruppene også skal vurderes.

Legeforeningen oppnevner Olaf Aasland som Legeforeningens representant. Saken legges på nytt frem for sentralstyret.

Ny kollektivavtale

Et forslag til ny kollektivavtale mellom Rikstrygdeverket (RTV) og Den norske lægeforening om direkte oppgjør for legehjelp ble fremforhandlet ultimo mars 2001. Pga.

uoverensstemmelser mellom RTV og Legeforeningen om to beslektede problemstillinger har avtalen ikke blitt fremlagt for godkjennelse av sentralstyret tidligere. De uavklarte spørsmål gjelder bruk av takst 612 og motregning i saker hvor det ikke er truffet rettskraftige (endelige) vedtak. Gjennom kontakt mellom partene i etterkant er det oppnådd en tilfredsstillende omforent forståelse av den videre behandling av disse to spørsmål. Det er imidlertid gjort klart overfor RTV at Legeforeningen vil følge utviklingen og enkeltsakene nøye for å etterse at intensjonene følges opp i praktiseringen av regelverket. De øvrige endringer i kollektivavtalen er i all hovedsak nødvendige endringer i tilknytning til at Legeforeningen har sagt opp samarbeidet om praksisutvalgene.

Sentralstyret vedtok å godkjenne ny kollektivavtale mellom Rikstrygdeverket og Den norske lægeforening om direkte oppgjør for utgifter til legehjelp.

Anbefalte artikler