Promotor – fra doktorgrad til TATA-boks

Artikkel

Erlend Hem, Raida Ødegaard

Tidsskr Nor Lægeforen 2001; 121: 1843

I ovennevnte innlegg i Tidsskriftet nr. 15/2001, skal siste del av referanse nr. 11 lyde:

Oslo: Gyldendal Akademisk , 1998: 28 – 9 .

Anbefalte artikler