Tobakksskadeloven skal endres

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Sosial- og helsedepartementet sendte 9.8. 2001 ut et høringsnotat om endringer i tobakksskadeloven, der det blant annet foreslås at det skal kunne stilles krav om advarselsmerking i form av bilder på sigarettpakkene. I høringsnotatet presenteres også ulike måter å sikre røykfrie områder på serveringssteder.

EU-direktiv

Et nytt EU-direktiv om blant annet produksjon, salg av tobakksprodukter skal følges opp av EU-landene innen september neste år. Etter behandling i EØS-komiteen vil også Norge være forpliktet til å oppfylle bestemmelsene i direktivet. På bakgrunn av dette foreslås det blant annet at Tobakksskaderådet skal kunne kreve opplysninger fra produsenten om innhold og sammensetning av tobakksprodukter, at det blir forbudt å benytte varebetegnelser som «light» og «mild» om tobakksprodukter og at departementet skal kunne stille krav om advarselsmerking i form av bilder av menneskeorganer som er ødelagt av for mye røyking. I Canada har dette vært påbudt siden årsskiftet.

Legeforeningen foreslo merking i 1999

Allerede for to år siden foreslo Legeforeningen i samarbeid med Tobakksfritt å trykke advarsler i form av bilder både på sigarett og rulletobakkspakkene.

– Det er ikke alle som leser den lille advarselen på røykpakkene. Ved å bruke bilder som viser den negative effekten av tobakksbruk, vil man i hvert fall få folks oppmerksomhet, sier Aarseth.

Foreslår interkommunale tilsyn

I tillegg til de ovennevnte forslagene foreslås det i høringsnotatet at kommunene skal kunne etablere samarbeid i form av interkommunalt tilsyn med tobakksskadelovens regler om røykfri luft. Dette vil også gi mulighet for mer effektiv kontroll med blant annet serveringssteder.

Høringsnotatet presenterer flere forslag til hvordan røykfrie arealer kan sikres bedre enn i dag. Alt fra en beskjeden innstramming av regelverket til totalforbud mot røyking på serveringssteder nevnes. På bakgrunn av høringssvarene vil departementet senere vurdere endring av dagens forskrift.

Anbefalte artikler