Viktig verv til Norden og Den norske lægeforening

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Harry M. Svabø

Harry Martin Svabø ble valgt til leder av etikkomiteen med full støtte fra de nordiske legeforeningene. Vervet gjelder for to år. Siden 1999 har Svabø vært Legeforeningens og Nordens representant i World Medical Associations råd.

Menneskerettigheter

– Arbeidet i World Medical Association er sentrert omkring etikk og menneskerettighetsspørsmål og dessuten til rammevilkårene for legens praksis og virksomhet, sier Svabø. Etikkomiteen, som består av 12–13 medlemmer, er en svært viktig komité i World Medical Association. Blant annet har den stått bak fornyelsen av Helsinkideklarasjonen.

World Medical Association organiserer legeforeninger fra om lag 80 land. Alle verdensdeler er representert. Størst representasjon er det fra Europa, mens det er relativt færre fra Afrika og Sør-Amerika. – Vi skulle gjerne sett at flere utviklingsland kom med, sier Svabø. De østeuropeiske landene kommer også dårlig ut. – Det skyldes nok at selve organisasjonsutviklingen i disse landene har vært dårlig, sier han.

– Som generalsekretær er jeg etter hvert blitt opptatt av overordnede, ideelle saker, herunder utviklingen av legerollen, viktige etiske spørsmål knyttet til legegjerningen og til arbeidet med menneskerettighetsspørsmål, sier Harry Martin Svabø.

Han mener at legene spiller en viktig rolle i disse spørsmål fordi de på mange måter blir en frontgruppe som kommer i brennpunktet når etikk og menneskerettighetsspørsmål dukker opp. – For legen skal alle pasienter være like og stå like nær til å bli hjulpet, presiserer han, uavhengig av makthavere og eventuelle fiendebilder i vedkommende land.

God legeetikk

– Det er i strid med god legeetikk og menneskerett ikke å yte hjelp til folk som trenger det, uansett kjønn, alder, etnisk opprinnelse, religion, seksuell orientering, økonomisk status, sykdom eller funksjonshemning eller politisk tilhørighet, sier Svabø. Det finnes dessverre mange eksempler på at leger straffes fordi de har hjulpet motstandere av et regime eller folkegrupper som oppfattes som pariakaster. Slike leger gjør sin plikt og må støttes.

– I utviklingen av legerollen har det vært viktig å verne om legens frihet til å behandle pasienter slik god medisinsk kompetanse og god menneskelig oppførsel tilsier. Det er en viktig faktor for en god helsetjeneste. Dette forutsetter imidlertid at samfunnet har god innsikt i det vi driver med, at vi har gode systemer og at vi kvalitetssikrer vår virksomhet på en forsvarlig måte. Passer vi på dette, bør samfunnet også gi legene en aksept for å utøve sitt yrke innenfor en viss form for frihet, sier Svabø.

Norge har utarbeidet forslag til en uttalelse med tittelen Clinical independence and professional integrity of the physician som bl.a. skal behandles på et møte i World Medical Association i New Dehli til høsten.

Anbefalte artikler