Utdrag fra sentralstyremøte 3.4. 2001

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Godkjenning av kurs i utlandet for allmennleger

Spesialitetskomiteen i allmennmedisin ønsket sentralstyrets vurdering av komiteens interne regler for godkjenning av kurs i utlandet.

Sentralstyret understreket at for spesialistutdanning godkjennes normalt bare kurs arrangert i Norge. Komiteen bør videre presisere at i videreutdanning godkjennes normalt bare kurs i Norge, eventuelt fellesnordiske kurs. Det bør også tas inn et punkt om at kurs arrangert av norske leger for norske leger i utlandet ikke godkjennes.

Oppfølging av saker fra landsstyremøtet 2000

Sentralstyret fattet slikt vedtak: Med utgangspunkt i enstemmig landsstyrevedtak oktober 2000, der sentralstyret etter forslag fra Møre og Romsdal legeforening ved Ottar Grimstad ble bedt om å vurdere problemet med rekruttering til og funksjonen for lederstillinger i primærhelsetjenesten mv., ønsker sentralstyret å foreta en kartlegging av dagens situasjon som grunnlag for videre strategivalg.

Sentralstyret ber Legeforeningens forskningsinstitutt, i samarbeid med representanter fra Aplf, OLL, Of og NSAM, å gjennomføre et forprosjekt der problemstillinger som bør undersøkes og plan for gjennomføring beskrives. Sentralstyret vil be om å få fremlagt en prosjektplan til behandling før sommeren. Det bevilges inntil 30 000 kroner til forprosjektet. Bevilgningen belastes sentralstyrets post til utredningsformål.

Fordeling av sentrale tillitsvalgthjemler

Sentralstyret vedtok å imøtekomme anmodning fra Oslo legeforening om at fordeling av sentrale tillitsvalgthjemler tas opp i forbindelse med forhandlinger om den nye sykehusavtalen høsten 2001.

Dekning av tillitsvalgtes utgifter

Saken var reist av Oslo legeforening. Det påpekes i henvendelsen fra foreningen at valgregler og instruks for Den norske lægeforenings tillitsvalgte og regler for Den norske lægeforenings forhandlingsvirksomhet er noe uklare. Sentralstyret vedtok å innføre et nytt annet ledd i valgregler og instruks for Den norske lægeforenings tillitsvalgte pkt 4.

Samarbeidsavtale mellom Akademikerne og NITO

Sentralstyret anbefaler Akademikerne å inngå samarbeidsavtale med NITO i samsvar med forslag oversendt fra Akademikerne 19.3. 2001.

Legeforeningens seniorpolitikk

Sentralstyret vil arbeide for at man legger til rette for at leger kan fortsette å være yrkesaktive frem til pensjonsalder. Sentralstyret vil vurdere ulike virkemidler for å oppnå dette. Sentralstyret oppfordrer ledere og tillitsvalgte til å arbeide for gode, lokale avtaler som sikrer at de siste yrkesaktive år får et meningsfylt innhold for den enkelte lege og at den ressurs eldre leger representerer, blir et viktig element i kompetanseutviklingen ved sykehuset.

Vedtak fra ekstraordinært landsstyremøte 2000

Sentralstyret har mottatt statusrapport i tilknytning til oppfølgingen av landsstyrevedtak fra ekstraordinært landsstyremøte 14.11. 2000.

Sentralstyret tok statusrapporten til etterretning. Det legges frem for sentralstyret et notat om hvordan veiledet tjeneste i allmennmedisin skal ivaretas, med henvisning til allmennlegedirektivet og til protokollen i tilknytning til rammeavtalene for fastlegeordningen.

Forhandlinger om ny normaltariff

Forhandlinger om gjenstående del av takstoppgjøret per 1.6. 2001 er i hovedsak gjennomført.

Sentralstyret fattet følgende vedtak: Sentralstyret godkjenner forhandlingsresultatet så langt. Tariffutvalget har fullmakt til å avslutte forhandlingene innenfor de beskrevne rammer.

Høringssak: fastlegereformen

Sosial- og helsedepartementet har sendt ut høringssak med forslag til forskriftsendringer i forbindelse med fastlegereformen. Sentralstyret godkjente utkastet til høringssvar med enkelte tilføyelser.

Landsstyresak: Godkjenning av regnskaper for 2000

De foreløpige regnskaper for 2000 ble lagt frem og kommentert. Endelig godkjennelse av regnskapene forutsettes å skje i sentralstyrets møte 10. mai.

Sentralstyret fattet følgende vedtak: De foreløpige regnskapene for 2000 ble tatt til orientering.

Informasjonsplan for statlige helseforetak

Sentralstyret slutter seg til skisse over planlagte informasjonstiltak i forbindelse Ot.prp. nr. 66 Om lov om helseforetak. Den interne gruppen i sekretariatet suppleres med representanter fra Norsk overlegeforening og Yngre legers forening. Generalsekretær og president tiltrer gruppen etter ønske og behov. Det fremlegges en kostnadsoverslag over tiltakene til et senere møte.

Kvinner Viser Vei

Likestillingsutvalget hadde fremsendt en søknad om økonomisk støtte for å være representert gjennom Akademikerne på messen Kvinner Viser Vei i Stavanger i juni. Sentralstyret mener at opplegget virker interessant og bevilger 73 000 kroner fra posten til sentralstyrets disposisjon. Sentralstyret mener deltakelse på messen gir en fin anledning til å profilere Legeforeningen og legers arbeid og virkelighet på en god måte.

Rapport om organisasjons- og ledelsesspørsmål

Sentralstyret vedtok bl.a. følgende: Rapporten fra rådgivende utvalg for sentralstyret i organisasjons- og ledelsesspørsmål legges til grunn for Legeforeningens videre arbeid med å utvikle en helhetlig policy på området. Sekretariatet bes bearbeide temaene og fremlegge en melding om fremdrift og kostnad i løpet av juni 2001.

Standard for intensivmedisin – oppfølging

I samarbeid med jurist i sekretariatet og i forståelse med arbeidsgruppen var utkast til Standard for intensivmedisin endret på enkelte punkter. Sentralstyret takker arbeidsgruppen for deres revisjonsarbeid og gir sin tilslutning til at den reviderte Standard for intensivmedisin betraktes som veiledende på området.

Standarden trykkes opp og distribueres til bl.a. avdelingsoverleger i anestesiologi, kirurgi, indremedisin, gynekologi og pediatri samt til sjefleger ved somatiske sykehus. Den reviderte versjonen gjøres også tilgjengelig på Legeforeningens nettsider.

KLOK-prosjektet

I sentralstyrets møte i mars 1999 ble Gunhild Sundal oppnevnt som Legeforeningens representant i styringskomiteen i KLOK-prosjektet.

CPC Skandinavia har invitert Legeforeningen til fortsatt å være med i styringskomiteen for pilotundersøkelsen. I den forbindelse hadde sekretariatet innhentet kommentarer fra Gunhild Sundal om hennes synspunkter på pilotprosjektet.

Sentralstyret fattet følgende vedtak: Gunhild Sundal oppnevnes som Legeforeningens representant i styringskomiteen for en utvidelse av pilotprosjektet. Sentralstyret finner det beklagelig at det fortsatt er bare et firma som står bak denne undersøkelsen og håper at CPC Skandianvia AS aktivt arbeider for å inkludere flere legemiddelfirmaer.

Norsk selskap for allmennmedisin og fagutvalget i Aplf tilskrives for at de i samarbeid utarbeider en betenkning om KLOK-prosjektets opplegg, faglige innhold og betydningen for medisinsk praksis.

Medisinsk-faglig innhold i epikriser

Legeforeningen hadde mottatt en henvendelse fra Kompetansesenter for IT i helsevesenet (KITH), der det fremgår at KITH på oppdrag fra Sosial- og helsedepartementet har etablert et prosjekt for storskalautbredelse av løsninger for elektronisk epikrise og henvisning. Sentralstyret vedtok at Norsk overlegeforening skal oppnevne en representant til prosjektgruppen.

Fornyelse av den sentrale sosial- og helseforvaltningen

Sosial- og helsedepartementet foreslår at 11 statlige etater omorganiseres i tre nye etater. Formålet med omorganiseringen er bedre samordning av ressurser og innsats som retter seg mot felles målgrupper.

Høringsinstansene i Legeforeningen gir i utgangspunktet støtte til hovedtanken i utkastet til ny organisering, men det uttrykkes flere forbehold, bl.a. når det gjelder kompetanse og forskning.

Sentralstyret gav sin tilslutning til utkast til høringsuttalelse med enkelte endringer. Uttalelsen sendes Sosial- og helsedepartementet.

Helsetjenestetilbudet for eldre

Sentralstyrets marsmøte besluttet at tema for Legeforeningens neste statusrapport skal omhandle helsetjenestetilbud for eldre og gamle. Det ble i et saksframlegg fra sekretariatet fremlagt en skisse til opplegg med hensyn på arbeidsform, innhold, fremdriftsplan og et kostnadsoverslag.

Sentralstyret fattet følgende vedtak:

Sentralstyret gir sin tilslutning til prosjektskisse og bevilger inntil kr 125 000 til å utvikle Legeforeningens rapport.

Evaluering av handlingsplan mot HIV/AIDS

Rogalandsforskning har utarbeidet en evalueringsrapport på oppdrag fra Sosial- og helsedepartementet.

I handlingsplanen foreslås bl.a. etablering av nasjonalt kompetansesenter i Oslo, en beskrivelse av forholdet mellom statlige, kommunale og frivillige instanser og ny organisering av det HIV-forebyggende arbeid. Sentralstyret gav sin tilslutning til utkast til høringsuttalelse, som sendes departementet.

Anbudsrunden i luftambulansetjenesten

Det var lagt ved notat fra Legeforeningens utvalg for prehospital akuttmedisin (LUPA) vedrørende tildelingen av nye konsesjoner til flyoperatører i luftambulansetjenesten. Nye kontrakter ble inngått etter at staten ved Rikstrygdeverket i 2000 gjennomførte en anbudsrunde. Sentralstyret fattet følgende vedtak: LUPAs notat om anbudsrunden i luftambulansetjenesten inkluderes i grunnlagsmaterialet for Legeforeningens policy i det videre arbeid med oppfølging av St.meld. nr. 43 (1999–2000) Om Akuttmedisinsk beredskap.

Tjeneste og utdanning i utlandet

Saken var basert på tidligere behandlede søknader, spesielt med utgangspunkt i tjeneste utført i Danmark. I tråd med sekretariatets anbefaling fattet sentralstyret slikt vedtak: Tjeneste fra utlandet som ledd i norsk spesialistutdanning kan godkjennes på linje med tjeneste i Norge etter nærmere vurdering. Tjeneste fra land der vi kjenner spesialistreglene, blir godkjent i Norge tilsvarende slik tjenesten teller etter vedkommende lands eget regelverk. Tjeneste fra land der vi ikke kjenner spesialistreglene, bedømmes etter faglig skjønn i hvert enkelt tilfelle. Den enkelte lege er selv ansvarlig for å dokumentere tjenesten på tilstrekkelig måte.

Anbefalte artikler