Utdrag fra sentralstyremøte 10.5. 2001

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Ny generalsekretær fra 2002

Rapport fra rekrutteringsutvalget vedrørende dets arbeid var sendt sentralstyrets medlemmer til fortrolig orientering. I møtet ble utvalgets endelige innstilling av kandidat til stillingen som generalsekretær kjent. Sentralstyret vedtok å ansette som generalsekretær i Den norske lægeforening redaktør, dr.med. Magne Nylenna, med tiltredelse 1.1. 2002.

Konsekvenser av flere turnuskandidater

Legeforeningen hadde fått en henvendelse fra Vest-Agder fylkeskommune om å oppnevne en representant til en arbeidsgruppe som skal beskrive hvilke konsekvenser økningen av antall turnuskandidater kan få på kvaliteten av pasientbehandlingen, arbeidspresset for legene og økonomi. Utredningen skal også foreslå tiltak som kan forbedre forholdene og hvordan de negative konsekvensene av økningen kan møtes. Det er allerede oppnevnt en representant fra Yngre legers forening fra Sentralsykehuset i Vest-Agder. Sentralstyret vedtok å be Overlegeforeningen foreslå en representant til arbeidsgruppen.

Pilotprosjekter om spesialistutdanningen

Sekretariatet fremla for sentralstyret informasjon om planlagt pilotprosjekt for endring av spesialistutdanningen i Helseregion Midt-Norge/Det medisinske fakultet, NTNU, samt informasjon om et pilotprosjekt som Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo, ønsker å gjennomføre i samarbeid med Legeforeningen.

Legeforeningen stiller seg positiv til å delta i gjennomføring av eventuelle, seriøse pilotprosjekter for forsøk i spesialistutdanningen. Sentralstyret vedtok å tilskrive Nasjonalt råd for spesialistutdanning og legefordeling og redegjøre for sin vilje til deltakelse, men samtidig understreke forutsetningene for gjennomføring av prøveprosjekter.

Representasjon fra Statens helsetilsyn i spesialitetsrådet

Statens helsetilsyn hadde bestemt at de ikke lenger vil ha to representanter i Legeforeningens spesialitetsråd, men kun en representant med observatørstatus.

Sentralstyret vedtok å ta dette til etterretning, samt at Aud Nordal fortsetter som representant med observatørstatus med Tor Flage som vararepresentant.

Landsstyresak: Klinisk kjemi til Medisinsk biokjemi

Norsk forbund for klinisk kjemi hadde fremmet forslag om å endre navnet på spesialiteten Klinisk kjemi til Medisinsk biokjemi. Foreningens begrunnelse for å endre navnet på spesialiteten er at begrepet klinisk kjemi ikke beskriver innholdet i dagens medisinske spesialitet, og gir heller ingen assosiasjon til den aktivitet og det ansvarsområde spesialister i klinisk kjemi har i dagens sykehus.

Som ledd i forberedelse av saken for landsstyret vedtok sentralstyret å tilskrive avdelinger, spesialforeninger og yrkesforeninger i tråd med utkast til brev utarbeidet av sekretariatet.

Landsstyresak: endring av spesialistreglene i ortopedisk kirurgi

På bakgrunn av den tidligere kontakt med spesialitetskomiteen i ortopedisk kirurgi hadde spesialitetskomiteen fremmet et nytt forslag om å fjerne kravet om et halvt års nevrologi/nevrokirurgi som del av spesialistutdanningen i ortopedisk kirurgi.

Som ledd i forberedelse av saken for landsstyret vedtok sentralstyret å tilskrive avdelinger, spesialforeninger og yrkesforeninger i tråd med utkast til brev utarbeidet av sekretariatet.

Landsstyresak: tidspunkt for avholdelse av landsstyremøte

Sentralstyret vedtok å foreslå for landsstyret å vedta følgende: Lovenes § 6, første ledd, annet punktum endres slik: Landsstyret holder ordinært møte hvert år innen utgangen av mai måned.

I lovenes § 5 gis bestemmelsens annet ledd slik utforming: Landsstyret velges for to år av gangen og starter sin funksjonsperiode 1. september i år som slutter på ulike tall.

Lovenes § 3, annet ledd, første punktum endres til: Sentralstyret velges på landsstyremøtet som holdes i år som slutter på ulike tall for to år om gangen. Funksjonsperioden starter 1. september.

Lovenes § 11, første ledd, annet punktum – valg i avdelingene endres til: Fylkesavdelingenes styrer velges for to år. Valgene holdes i år som slutter på ulike tall. Funksjonsperioden starter 1. september.

Lovenes § 13 om yrkesforeningene gis et nytt annet ledd: Yrkesforeningenes styrer velges for to år. Valgene holdes i år som slutter på ulike tall. Funksjonsperioden starter 1. september.

Lovenes §14 om spesialforeningene gis et nytt annet ledd sålydende: Spesialforeningenes styrer velges for to år. Valgene holdes i år som slutter på ulike tall.

Siste ledd i § 14 om spesialforeningene utformes slik: Valg av landsstyrerepresentanter foregår innen 1. september i år som slutter på ulike tall. Sekretariatet innkaller til møte i spesialforeningenes fellesutvalg.

Overgangsbestemmelse: Det innføres en ny § 24 i lovene sålydende: Endringene i §§ 3, 5, 11 og 13 vedtatt av landsstyret juni 2001 trer i kraft 1.1. 2002. Som en overgangsordning forkortes funksjonsperioden for de organer som bestemmelsene omtaler og som skal velges høsten 2001. Funksjonsperioden utløper 31.8. 2003.

Landsstyresak: Organisasjonsendring i Den norske lægeforening

Saken var fremmet av Hordaland legeforening. I henvendelsen til sentralstyret bes det om at saken sendes ut på høring i organisasjonen med tanke på at landsstyremøtet oktober 2001 vurderer mulige organisasjonsmessige endringer, som er omtalt i brevet som følger: Etablering av et profesjonelt sekretariat i hver helseregion med for eksempel 1–2 heltidsansatte. Koordinatorkontorenes ansatte bør inngå i regionkontorene.

Det bygges opp et profesjonelt tillitsvalgtapparat i hver helseregion med heltids eller deltids frikjøpte tillitsvalgte innenfor hvert fylke.

Sentralstyret vedtok å forelegge saken for avdelingene, yrkesforeningene og spesialforeningene som ledd i forberedelse til landsstyremøtebehandling oktober 2001.

Svarfrist ble satt til 15.8. 2001.

Vararepresentant til Rådet for legemiddelinformasjon

Sentralstyret har oppnevnt klinikkoverlege Else Wiik Larsen og overlege Erik F. Ellekjær som Legeforeningens representanter. Sentralstyret har videre oppnevnt professor Georg Sager som personlig vararepresentant for Erik F. Ellekjær. Spørsmålet om oppnevnelse av ny vararepresentant for Else Wiik Larsen vurderes senere.

Lederutdanningsstipender for tillitsvalgte 2001

Til 15 lederutdanningsstipender som landsstyret for 2001 har bevilget, forelå etter utlysing i Tidsskriftet to søknader. Sentralstyret vedtok å innvilge de to søknadene. Sentralstyret vedtok videre å henstille til sekretariatet å gjøre en nærmere omtale av saken i Tidsskriftet i et forsøk på å øke interessen for stipendene.

Tre landsstyresaker – forslag fra Ylf

Ved brev av 8.5. 2001 til sentralstyret meddelte Yngre legers forening (Ylf) at foreningen ønsket å fremme tre saker for landsstyret (a, b og c):

a) Forslag til endring av Legeforeningens lover § 6, 3. ledds første punktum således at det ble lydende: Saker som ønskes fremmet, må være sendt sekretariatet innen 4 måneder før møtet.

Sentralstyret vedtok å sende lovendringsforslag a) til avdelingene, yrkesforeningene og spesialforeningene som ledd i forberedelse til landsstyremøtebehandling oktober 2001. De to øvrige forslagene (b og c) vedtok sentralstyret å utsette til behandling i neste sentralstyremøte.

Allmennlegedirektivet

Sosial- og helsedepartementet har foreslått å etablere en partssammensatt arbeidsgruppe for å tilrettelegge for implementeringen av allmennlegedirektivet. Arbeidsgruppen skal ha tre deltakere fra Legeforeningen. Direktivet stiller krav om tre års veiledet tjeneste etter endt utdanning for å kunne praktisere for trygdens regning. Mandatet er utvidet til å omfatte protokolltilførslene fra fastlegeforhandlingene, slik at gruppen skal vurdere innføring av delhjemler i allmennpraksis og utdanningsstillinger/rekrutteringsstillinger.

Sentralstyret etterlyste i denne sammenheng behandlingen av vedtak fra det ekstraordinære landsstyremøtet 2000 om samarbeidsutvalg vedrørende utdanningsstillinger i samfunns- og allmennmedisin. Det var enighet om at oppfølgingen av landsstyrevedtaket må frem for sentralstyret ved neste møte.

Det ble fremmet følgende forslag:

1 Legeforeningens representanter skal bestå av tre tillitsvalgte, henholdsvis fra Ylf, Aplf og OLL. Sekretariatet skal ikke ha egen representant.

Votering: Forslaget falt med fire mot fire stemmer (presidentens dobbeltstemme).

2 Legeforeningens tillitsvalgte representanter utgjøres av en fra Aplf og en fra Ylf.

Votering: Forslaget falt med fire mot fire stemmer (presidentens dobbeltstemme).

3 Legeforeningens representanter består av en fra OLL, en fra Aplf og en fra sekretariatet.

Votering: Forslaget er vedtatt med fire mot fire stemmer (presidentens dobbeltstemme).

Gerd Tranø ønsket protokollført sin stemmegivning i saken. Gerd Tranø støtter forslag nr. 1, subsidiært forslag nr. 2.

EKG-kurs for allmennpraktikere

Sentralstyret vedtok å be Norsk cardiologisk selskap og Aplf i samarbeid sørge for at det snarest mulig oppnevnes deltakere til en arbeidsgruppe som i løpet av 2001 utarbeider forslag til standardisert innhold og kursprøve i EKG for allmennpraktikere. Kurset godkjennes av sentralstyret, og kursbevis vil deretter gi grunnlag for delegert godkjenning til å benytte takst 707b.

Landsstyresak: Godkjenning av regnskaper for 2000

Sentralstyret vedtok at regnskapene for Caroline Musæus Aarsvolds fond samt Elisabeth og Knut Knutsen O.A.S. Fond for Kreftforskning godkjennes og legges frem for landsstyret til orientering.

Regnskapet for Den norske lægeforenings fond for kvalitetssikring av laboratorievirksomhet i legepraksis utenom sykehus tas til orientering. Godkjent regnskap legges frem for landsstyret til orientering. De øvrige regnskapene legges frem for landsstyret til endelig godkjenning.

Landsstyresak: Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger

Sentralstyret vedtok at styrets forslag til årsberetning og regnskap for Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger for 2000 legges frem for landsstyret for godkjenning.

Anbefalte artikler