Noter til regnskapet for 2000

Fra foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Note 1 Regnskapsprinsipper og virkning av prinsippendringer

  Note 1 Regnskapsprinsipper og virkning av prinsippendringer

  Årsregnskapet er utarbeidet etter norske regnskapsprinsipper i samsvar med regnskapsloven av 1998.

  Samtlige kapitler i den nye regnskapsloven gjelder for Den norske lægeforenings regnskap. Dette har sammenheng med at foreningen har eiendeler over 20 millioner kroner og flere enn 20 ansatte. Full regnskapsplikt innebærer blant annet at den regnskapspliktige skal utarbeide årsregnskap og årsberetning som skal fastsettes senest seks måneder etter regnskapsårets slutt.

  Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.

  Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset levetid avskrives planmessig over forventet økonomisk levetid.

  Omløpsmidler vurderes til laveste anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

  Investeringer i datterselskap og tilknyttede selskaper er vurdert til anskaffelseskost. Det er ikke mottatt utbytte av disse investeringene.

  Utestående fordringer oppføres til pålydende verdi etter fradrag for avsetning til forventet tap.

  Pensjonskostnader og netto pensjonsmidler er regnskapsmessig behandlet i henhold til foreløpig Norsk RegnskapStandard.

  Foreningen har i 2000 mottatt tilskudd fra det offentlige i forbindelse med følgende aktiviteter:

  a) Fra Utenriksdepartementet til menneskerettighetsarbeid i Tyrkia og tidligere Jugoslavia kr 558 190.

  b) Fra Oslo kommune/OU-fondet til tillitsvalgtopplæring for ansatte i Oslo kommune kr 66 471.

  c) Fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet til tillitsvalgtopplæring for statsansatte kr 197 806.

  d) Fra Statens tobakkskaderåd til røykeintervensjonsprogram kr 64 689.

  e) Fra Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom) kr 26 467.

  Tilskuddene er ført brutto og ikke til fradrag i kostnadene slik at regnskapet viser faktisk aktivitet som er knyttet til tilskuddene.

  Note 2 Refusjoner fra fondene

  Note 2 Refusjoner fra fondene

  Se tabell 1

  Note 3 Andre inntekter

  Note 3 Andre inntekter

  Denne posten omfatter bl.a. støtten fra Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger til Legeforeningens forskningsinstitutt og arbeidet med kollegiale støttegrupper, tilskudd fra Utenriksdepartementet til prosjekter i rest-Jugoslavia og Tyrkia samt eksterne tilskudd til tillitsvalgtopplæring.

  Posten omfatter i tillegg 7 1 millioner kroner i honorarer for bistand til andre organer og selskaper som administreres av sekretariatet. Av dette utgjør honorar fra SOP 3 7 millioner kroner. Fra 1997 har det dessuten blitt beregnet forvaltningshonorar for sekretariatets forvaltning av en del av SOPs midler. For 2000 utgjorde dette honoraret 0,9 millioner kroner.

  Støtten fra SOP til ressurssenteret for leger ved Modum Bad er inntektsført med 0,8 millioner kroner. Samme beløp er utgiftsført under posten Tilskudd og bidrag.

  Note 4 Lønnskostnader antall ansatte godtgjørelser, lån til ansatte m.v.

  Note 4 Lønnskostnader antall ansatte godtgjørelser, lån til ansatte m.v.

  Se tabell 2 og 3

  Note 5 Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser

  Note 5 Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser

  Alle ansatte i Den norske lægeforening med arbeidstid på 50 % eller mer er medlemmer av foreningens kollektive pensjonsordning. Pensjonsalder er generelt 67 år og brutto pensjonsytelse er 70 % av lønn ved fratredelse begrenset maksimalt av et beløp svarende til 12G. Ordningen omfatter 100 aktive medlemmer og 24 pensjonister. På bakgrunn av regnskapsstandardens definisjoner har man behandlet pensjonsordningen som en ytelsesplan. Ved verdsettelse av pensjonsmidlene og ved måling av påløpte forpliktelser benyttes estimerte verdier. Estimatene korrigeres hvert år i samsvar med oppgave over pensjonsmidlenes flytteverdi og aktuarberegning av forpliktelsenes størrelse. Fremtidige pensjoner er beregnet med forutsetninger om 8 % avkastning på pensjonsmidler 7 % diskonteringssats 3,3 % lønnsvekst 3,3 % G-regulering samt 3,3 % pensjonsregulering.

  Note 6 Andre driftskostnader

  Note 6 Andre driftskostnader

  Av større kostnader som inngår i denne posten kan nevnes IT-kostnader med 1,8 millioner kroner, huskostnader med 8,7 millioner kroner, innleie av personale 1,5 millioner kroner, kontorrekvisita m.m. 2,3 millinoer kroner, tele-/portokostnader (eksklusive portokostnader for Tidsskriftet) med 4 2 millioner kroner reise-/oppholdsutgifter samt møteutgifter 9 6 millioner kroner. Kontingent til Akademikerne utgjorde 1,6 millioner kroner.

  Revisjonstjenester inngår i denne posten med kr 374 000, hvorav kr 144 000 vedrører annen bistand fra revisor.

  Note 7 Driftsmidler

  Note 7 Driftsmidler

  Se tabell 6

  Note 8 Bankinnskudd

  Note 8 Bankinnskudd

  Av innestående på bankkonto er kr 2 358 068 bundet i skyldig skattetrekk.

  Note 9 Forskudd ansatte

  Note 9 Forskudd ansatte

  Posten omfatter i hovedsak fast reiseforskudd til ansatte med stor reisevirksomhet.

  Note 10 Andre kortsiktige fordringer

  Note 10 Andre kortsiktige fordringer

  Av totalt kr 52 227 134 i utestående fordringer utgjør kundefordringer kr 7 239 545, kontingent kr 382 239 og forskuddsbetalte kostnader/påløpte inntekter kr 2 882 588. Utestående oppgjør for salg av aksjene i Kirkeveien 98 AS utgjorde kr 41 618 336, se note 11.

  Note 11 Investeringer i datterselskaper og tilknyttede selskaper

  Note 11 Investeringer i datterselskaper og tilknyttede selskaper

  Se tabell 7

  Note 12 Andre langsiktige fordringer

  Note 12 Andre langsiktige fordringer

  Posten er ansvarlig lån til Christiania Torv AS. Lånet er nedbetalt med 1,4 millioner kroner.

  Note 13 Mellomregnskap

  Note 13 Mellomregnskap

  Posten inneholder kortsiktige fordringer og gjeld i forhold til øvrige regnskapsenheter innenfor Legeforeningens ansvarsområde.

  Note 14 Annen kortsiktig gjeld

  Note 14 Annen kortsiktig gjeld

  Gjeld til leverandører er bokført med kr 4 079 896. Differansen mellom det bokførte beløp i balansen, kr 4 784 277 og leverandørgjelden skyldes i hovedsak mellomværende med avdelinger og yrkesforeninger vedrørende avregning av kontingent.

  Note 15 Egenkapital

  Note 15 Egenkapital

  Se tabell 9

  Landsstyret vedtok i 1998 å innarbeide Reservefond for Den norske lægeforening i Legeforeningens ordinære regnskap. Reservefondets egenkapital per 31.12. 1998 er derfor per 1.1. 1999 overført til Legeforeningens egenkapital under posten Konfliktfondet med kr 10 679 492. Landsstyret vedtok også at eventuell gevinst ved salg av aksjene i Aldersboliger for læger AS og Kirkeveien 98 AS skulle tilføres Konfliktfondet. Gevinsten ved salget av aksjene i Aldersboliger for læger AS utgjorde kr 9 450 000 og ble tilført Konfliktfondet i 1999.

  Landsstyrets vedtak i 1998 om at også gevinsten ved salg av aksjene i Kirkeveien 98 AS skulle tilføres Konfliktfondet var basert på en antakelse om en betydelig mindre gevinst enn det som ble resultatet. Det foreslås derfor at kr 15 000 000 av overskuddet i 2000 tilføres Konfliktfondet mens resten av overskuddet hovedsakelig brukes for å styrke den frie egenkapitalen. Konfliktfondet vil dermed ha en kapital på ca. 35 millioner kroner per 31.12. 2000.

  Bruk av avsetningen til utredningsformål i 2000 vedrører etter konkrete vedtak bevilgninger til blant annet prosjektene Organisering av svangerskapsomsorgen, Ledelse og organisering i sykehus, diverse prosjekter i forbindelse med fastlegeordningen, Kvinnelige leger i ledende stillinger og Terminal sedering. I alt ble avsetningen belastet med 1, 2 millioner kroner i 2000. Det foreslås at det ved disponeringen av overskuddet i 2000 vedtas å avsette kr 3 000 000 til påkommende foreløpig ukjente utredningsprosjekter. Netto avsetning blir dermed 1,8 millioner kroner.

  Legeforeningens kollektive avtale om ansvarsforsikring for medlemmene er under vurdering med sikte på en eventuell omlegging av ordningen. Forsikringsfondet ble etablert i 1998 for å forberede en slik omlegging. Oppbygging av dette fondet vil over tid gi foreningen større fleksibilitet og kan eventuelt innebære at Legeforeningen kan overta en andel av den forsikringsmessige risiko. Alternativt kan fondet virke som en buffer mot fremtidige større premieøkninger.

  Forsikringsfondet er bygd opp ved at premien fra medlemmene de siste tre årene er beholdt uendret på kr 385. Til forsikringsselskapet er betalt kr 255, videre er kr 30 inntektsført i foreningen som kompensasjon for innkrevingen av premie og de resterende kr 100 er foreslått avsatt til forsikringsfondet. Avsetningen for 2000 utgjør kr 1 546 425.

  Resultatregnskapet for 2000 viser et overskudd på kr 31 202 345. Forslag til disponering av dette overskuddet er vist i tabell 9 nedenfor.

  Tabell

  Tabell 1 Refusjoner fra fondene

  Regnskapsenhet

  Inntektsført 2000

  Inntektsført 1999

  Inntektsført 1998

  Utdanningsfond I

  16 960 000

  16 200 000

  14 500 000

  Utdanningsfond II

  2 240 000

  2 170 000

  2 100 000

  Utdanningsfond III

  2 200 000

  2 350 000

  2 150 000

  Lånefondet

  1 450 000

  1 300 000

  1 200 000

  Kvalitetssikringsfond I

  1 010 000

  1 010 000

  830 000

  Kvalitetssikringsfond II

  1 150 000

  960 000

  830 000

  Rettshjelpsordningen

  1 390 000

  1 200 000

  1 100 000

  Totalt

  26 400 000

  25 190 000

  22 910 000

  Tabell

  Tabell 2 Lønnskostnader til ansatte

  2000

  1999

  1998

  Lønn/feriepenger/overtid

  39 915 179

  36 072 681

  32 378 269

  Arbeidsgiveravgift

  6 669 458

  6 035 374

  5 443 766

  Pensjonskostnader

  7 472 424

  2 841 166

  2 832 590

  Andre personalkostnader

  1 311 078

  1 607 311

  1 292 979

  Sum

  55 368 139

  46 556 532

  41 947 603

  I 2000 var det gjennomsnittlig 123 ansatte i Den norske lægeforening. Relativt mange var deltidsansatt, slik at antall årsverk utgjorde ca. 110.

  Tabell

  Tabell 3 Ytelser til ledende personer

  Generalsekretær

  Sentralstyret

  Lønn og honorar

  891 578

  1 291 578

  Pensjonskostnader

  263 763

  Andre godtgjørelser

  336 150

  Generalsekretæren hadde per 31.12. 2000 en lånesaldo i foreningen på kr 94 520. Total lånesaldo for alle ansatte var kr 3 578 658. Rentesatsen for personallån er 0,5 % høyere enn normalrentesatsen ved rimelige lån i arbeidsforhold og avdragstiden er normalt fem år

  Tabell

  Tabell 4 Årets pensjonskostnad fremkommer på følgende måte

  :

  Nåverdi av årets pensjonsopptjening

  4 416 521

  + Rentekostnad på pensjonsforpliktelsene

  3 534 346

  - Avkastning på pensjonsmidlene

  4 337 369

  + Periodisert arbeidsgiveravgift

  795 479

  = Netto pensjonskostnad

  4 408 977

  Tabell

  Tabell 5 Oversikt over pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler

  31.12. 2000

  31.12. 1999

  Estimerte påløpne forpliktelser

  -58 718 671

  -49 184 721

  Estimert verdi av pensjonsmidler

  60 460 307

  52 311 292

  Avvik estimert UB1999 – virkelig IB2000

  3 043 602

  3 042 257

  Arbeidsgiveravgift

  -512 244

  -31 182

  Estimert netto pensjonsmidler inklusive arbeidsgiveravgift

  4 272 994

  6 137 646

  Sentralstyret vedtok i desember 2000 å tilby avdelingsledere i sekretariatet arbeidsavtaler med pensjonsalder 65 år med virkning fra 1.5. 2000. Pensjonsforpliktelsene som dette medfører, kr 3 906 326, er innarbeidet i ovenstående tallmateriale, som baserer seg på forsikringsselskapets beregninger.

  Tabell

  Tabell 6 Driftsmidler

  Regnskapsmessig verdi 1.1. 2000

  Tilgang 2000

  Avskrivning 2000

  Regnskapsmessig verdi 31.12. 2000

  Avskrivningssats %

  Biler

  646 076

  0

  263 079

  382 997

  20,0

  EDB-utstyr

  773 078

  656 789

  617 065

  812 802

  33,3

  Kontormaskiner

  1 398 479

  82 180

  579 015

  901 643

  20,0

  Inventar

  2 272 223

  148 861

  1 085 946

  1 335 139

  20,0

  Bedriftshytte

  571 900

  0

  13 300

  558 600

  2,0

  Lokaler

  2 259 289

  196 369

  341 981

  2 113 677

  10,0

  Kunst

  593 865

  64 937

  0

  658 802

  0

  Sum

  8 514 910

  1 149 136

  2 900 386

  6 763 660

  Det er benyttet lineære avskrivninger på regnskapsmessig verdi per 1.1. 2000.

  Tabell

  Tabell 7 Investeringer i datterselskaper og tilknyttede selskaper

  Selskap

  Forretningssted

  Selskapets aksjekapital

  Antall aksjer i Dnlf 1.1. 2000

  Pålydende verdi

  Kjøpt aksjer i 2000

  Solgt aksjer i 2000

  Regnskapsmessig 31.12. 2000

  Christiania Torv AS

  Oslo

  30 000 000

  30 000

  15 000 000

  -

  6 500 000

  Kirkeveien 98 AS

  Oslo

  50 000

  250

  50 000

  250

  0

  Norsk Reseptanalyse AS

  Stavanger

  169 642

  30 000

  200 000

  I alt

  6 700 000

  Legeforeningen eier 50% av aksjene i Christiania Torv AS. Selskapets årsoverskudd i 2000 var på kr 538 053, mens den bokførte egenkapitalen i selskapet per 31.12. 2000 var på kr 28 984 736.

  Ved stiftelsen av OptiPharm AS i 1999 tegnet Legeforeningen seg for 30 000 aksjer med pålydende verdi per aksje kr 1. Aksjene ble kjøpt for kr 200 000. Selskapet har senere skiftet navn til Norsk Reseptanalyse AS. Selskapet hadde i 2000 et årsoverskudd på kr 16 599 mens egenkapitalen per 31.12. 2000 var på kr 549 743. Ved utgangen av 2000 eide Legeforeningen 17,7% av aksjene i selskapet.

  Tabell

  Tabell 9 Egenkapital

  Tidsskriftfond

  Forsikringsfond

  Utrednings-formål

  Konfliktfond

  Annen egenkapital

  Totalt

  Egenkapital 31.12. 1999

  4 047 906

  2 827 438

  4 156 737

  20 129 493

  13 559 074

  44 720 648

  Disponering resultat

  1 546 425

  1 800 000

  15 000 000

  12 855 920

  31 202 345

  Egenkapital 31.12. 2000

  4 047 906

  4 373 863

  5 956 737

  35 129 493

  26 414 994

  75 922 993

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media