Legefakta

Artikkel

Regulativlønn

Månedsfortjeneste

Totallønn

Alle med medisinsk utdanning

Kvinner

-1,0

9,7

9,1

Menn

-1,3

12,5

13,4

Totalt

-1,4

11,2

11,7

Turnusleger

Kvinner

1,0

-3,2

-2,7

Menn

1,7

-4,2

-3,2

Totalt

1,3

-3,7

-2,9

Assistentleger II

Kvinner

-1,3

15,6

12,0

Menn

-2,9

19,0

17,5

Totalt

-2,2

17,4

14,9

Assistentleger I

Totalt

-1,4

9,4

14,4

Legespesialister

Kvinner

-2,5

-1,1

-4,6

Menn

-2,2

0,0

-1,7

Totalt

-2,3

-0,3

-2,5

Overleger ved fylkessykehus

Kvinner

-3,7

0,8

2,3

Menn

-3,0

7,6

9,7

Totalt

-3,2

5,7

7,7

Overleger ved universitetssykehus

Kvinner

-2,8

13,4

12,6

Menn

-2,2

18,6

16,8

Totalt

-2,4

17,3

15,7

Overleger ved alle sykehus (vektet)

Kvinner

-3,5

4,5

5,4

Menn

-2,9

9,8

10,9

Totalt

-3,0

8,3

9,4

Avdelingsoverleger ved fylkessykehus

Kvinner

4,6

13,2

12,8

Menn

4,9

16,1

16,7

Totalt

4,8

15,5

15,9

Avdelingsoverleger ved universitetssykehus

Totalt

2,7

30,8

31,6

Avdelingsoverleger ved alle sykehus (vektet)

Totalt

4,5

17,2

17,7

Kommuneleger II

Kvinner

4,1

7,0

6,9

Menn

1,6

8,1

8,9

Totalt

2,5

7,8

8,3

Kommuneleger I

Kvinner

6,4

15,9

17,2

Menn

2,3

15,0

15,2

Totalt

3,2

15,1

15,5

Kommuneoverleger

Totalt

7,8

20,1

19,7

Bedriftsleger

Totalt

6,0

9,8

9,8

  • Månedsfortjeneste = Regulativlønn + faste og variable tillegg. Totallønn = Månedsfortjeneste + variabel overtid.

  • Merk at tabellen kun gjelder lønnsinntekt. Inntekter fra trygderefusjoner og egenandeler er næringsinntekt og er derfor ikke medregnet. Trolig utgjør næringsinntekt en synkende andel av inntektene under legevakt, slik at den totale faktiske inntektsveksten for kommuneleger er mindre enn tabellen viser for månedsfortjeneste og totallønn.

  • For turnusleger ved sykehus er det trolig en underrapportering av faste og variable tillegg i 2000, slik at den faktiske lønnsutviklingen er noe mer positiv enn tabellen viser.

  • Reallønnsutvikling er den prosentvise lønnsutviklingen korrigert for prisstigning.

  • Tallene er beregnet på grunnlag av: Statistisk sentralbyrås Konsumprisindeks for september 1996 og 2000, samt Lønns- og personalstatistikk kommunale arbeidstakere. Statistikk basert på PAI-registeret 1. oktober 2000. Hovedoversikt. Oslo: Kommunenes Sentralforbund, 2001.

Anbefalte artikler