Helseforetakene og lov om helsemessig og sosial beredskap

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Sentralstyret har gitt sin tilslutning til en høringsuttalelse fra Sosial- og helsedepartementet vedrørende utkast til forskrifter til lov om helsemessig og sosial beredskap. I forbindelse med statlig overtakelse av sykehusene og omgjøring av sykehus til foretak er det viktig at disse også omfattes av lov om helsemessig og sosial beredskap. Etter Legeforeningens syn er det viktig at det blir klargjort at foretakene skal være beredskapsansvarlige for sin region med bl.a. å koordinere operative ressurser fra AMK-sentralen.

Den nye loven stiller krav om at den enkelte virksomhet skal ha bistandsplikt, og det er etter Legeforeningens syn viktig at det enkelte foretak planlegger nødvendige tiltak med hensyn på å kunne yte slik bistand også over tid.

I bestemmelsen om kompetanse og forsyningssikkerhet vil Legeforeningen presisere at det må stilles klare krav til minimumskompetanse for å delta i katastrofearbeid. Likeledes må det stilles krav vedrørende hvilke områder et foretak skal være selvforsynt på over en viss tid.

Legeforeningen er uenig i at det ikke er behov for økte ressurser som følge av de nye bestemmelsene. Legeforeningen mener at forskriftene bør inneholde et pålegg om registrering av beredskapsarbeid som ikke kan følges opp på grunn av ressursmangel. Tilsynsmyndighetene bør ha ansvaret for denne registrering.

Les mer: www.legeforeningen.no/medlemsinformasjon

Anbefalte artikler