Den norske lægeforening Resultatregnskap 2000

Fra foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Regnskap 2000

  Noter Regnskap 1999 Regnskap 1998

  Driftsinntekter

  Kontingenter

  35 767 030

  34 936 625

  32 369 997

  Annonser

  38 366 585

  33 648 039

  35 679 293

  Abonnement

  2 868 730

  2 696 975

  2 509 564

  Salgsinntekter

  1 244 442

  1 191 441

  947 400

  Refusjoner fondene

  2

  26 400 000

  25 190 000

  22 910 000

  Gevinst ved salg av aksjer

  11

  34 891 784

  9 450 000

  0

  Andre inntekter

  3

  16 772 695

  16 588 691

  20 407 748

  Sum driftsinntekter

  156 311 266

  123 701 771

  114 824 001

  Driftskonsnader

  Produksjonskostnader

  20 205 672

  18 962 874

  18 346 149

  Personalkostnader

  4,5

  59 668 572

  49 890 723

  47 909 126

  Andre driftskostnader

  6

  37 168 920

  36 383 004

  32 545 504

  Tilskudd og bidrag

  6 802 345

  6 678 050

  8 407 646

  Avskrivning varige driftsmidler

  7

  2 900 386

  2 682 128

  2 369 539

  Tap/tilbakeføring fordringer

  67 180

  -12 764

  397 401

  Sum driftskosnader

  126 813 075

  114 584 015

  109 975 365

  Driftsresultat

  29 498 191

  9 117 756

  4 848 636

  Finansinntekter/-kostnader

  Renteinntekter

  1 718 610

  1 469 721

  721 469

  Finanskostnader

  -14 457

  -119 379

  -277 554

  Netto finansinntekter

  1 704 153

  1 350 342

  443 915

  Årsresultat

  31 202 345

  10 468 098

  5 292 551

  Disponering av årsresultat/overføringer

  Overført til/fra annen egenkapital

  15

  12 855 920

  -1 215 107

  3 515 718

  Avsetning til Konfliktfond

  15

  15 000 000

  9 450 000

  Avsetning til Forsikringsfond

  15

  1 546 425

  1 370 578

  1 456 860

  Overføring til Dnlfs fond til fremme av kvinnelige legers vitenskapelige innsats

  0

  0

  700 000

  Avsetning til Utredningsformål

  15

  1 800 000

  862 627

  -380 027

  Sum disponeringer/overføring

  31 202 345

  10 468 098

  5 292 551

  Den norske lægeforening

  Den norske lægeforening

  Balanse per 31. desember 2000

  Balanse per 31. desember 2000

  Tabell

  31. desember

  1. januar

  1. januar

  Noter

  2000

  2000

  1999

  Anleggsmidler

  Varige driftsmidler

  Driftsmidler

  7

  6 763 660

  8 514 910

  8 998 661

  Sum varige driftsmidler

  6 763 660

  8 514 910

  8 998 661

  Finansielle anleggsmidler

  Investeringer i datterselskap

  11

  0

  99 800

  149 800

  Investering i tilknyttet selskap

  11

  6 700 000

  6 700 000

  6 500 000

  Personallån

  4

  3 578 658

  2 557 724

  3 407 982

  Andre langsiktige fordringer

  12

  1 074 513

  2 474 223

  2 150 000

  Pensjonsmidler

  5

  4 272 994

  6 137 646

  3 983 946

  Sum finansielle anleggsmidler

  15 626 165

  17 969 393

  16 191 728

  Sum anleggsmidler

  22 389 825

  26 484 303

  25 190 389

  Omløpsmidler

  Fordringer

  Forskudd ansatte

  9

  299 873

  365 000

  Mellomregnskap

  0

  3 440 063

  -93 330

  Andre kortsiktige fordringer

  10

  52 227 134

  9 031 881

  14 199 711

  Sum fordringer

  52 604 807

  12 771 817

  14 471 381

  Bankinnskudd og kontanter

  8

  22 998 102

  22 181 784

  17 622 049

  Sum omløpsmidler

  75 602 909

  34 953 601

  32 093 430

  Sum eiendeler

  97 992 734

  61 437 904

  57 283 819

  Egenkapital

  Opptjent egenkapital

  Tidsskriftfond

  15

  4 047 906

  4 047 906

  4 047 906

  Forsikringsfond

  15

  4 373 863

  2 827 438

  1 456 860

  Konfliktfond

  15

  35 129 493

  20 129 493

  10 679 492

  Til utredningsformål

  15

  5 956 737

  4 156 737

  3 294 110

  Annen egenkapital

  15

  26 414 994

  13 559 074

  14 774 181

  Sum opptjent egenkapital

  75 922 993

  44 720 648

  34 252 549

  Sum egenkapital

  75 922 993

  44 720 648

  34 252 549

  Gjeld

  Kortsiktig gjeld

  Skyldig mva skattetrekk arb.giveravg.

  5 155 903

  5 003 448

  4 631 579

  Påløpne, ikke betalte feriepenger

  4 260 790

  3 835 404

  3 668 642

  Påløpne kostnader

  237 009

  795 191

  217 268

  Forskuddsbetalte inntekter

  746 388

  3 885 520

  3 085 427

  Mellomregnskap

  13

  6 885 375

  0

  0

  Lån fra Lånefondet

  0

  0

  8 000 000

  Annen kortsiktig gjeld

  14

  4 784 277

  3 197 693

  3 428 354

  Sum kortsiktig gjeld

  22 069 742

  16 717 256

  23 031 270

  Sum gjeld

  22 069 742

  16 717 256

  23 031 270

  Sum egenkapital og gjeld

  97 992 734

  61 437 904

  57 283 819

  Oslo 10. mai 2001

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media