Den norske lægeforening Resultatregnskap 2000

Artikkel

Noter

Regnskap 2000

Regnskap 1999

Regnskap 1998

Driftsinntekter

Kontingenter

35 767 030

34 936 625

32 369 997

Annonser

38 366 585

33 648 039

35 679 293

Abonnement

2 868 730

2 696 975

2 509 564

Salgsinntekter

1 244 442

1 191 441

947 400

Refusjoner fondene

2

26 400 000

25 190 000

22 910 000

Gevinst ved salg av aksjer

11

34 891 784

9 450 000

0

Andre inntekter

3

16 772 695

16 588 691

20 407 748

Sum driftsinntekter

156 311 266

123 701 771

114 824 001

Driftskonsnader

Produksjonskostnader

20 205 672

18 962 874

18 346 149

Personalkostnader

4,5

59 668 572

49 890 723

47 909 126

Andre driftskostnader

6

37 168 920

36 383 004

32 545 504

Tilskudd og bidrag

6 802 345

6 678 050

8 407 646

Avskrivning varige driftsmidler

7

2 900 386

2 682 128

2 369 539

Tap/tilbakeføring fordringer

67 180

-12 764

397 401

Sum driftskosnader

126 813 075

114 584 015

109 975 365

Driftsresultat

29 498 191

9 117 756

4 848 636

Finansinntekter/-kostnader

Renteinntekter

1 718 610

1 469 721

721 469

Finanskostnader

-14 457

-119 379

-277 554

Netto finansinntekter

1 704 153

1 350 342

443 915

Årsresultat

31 202 345

10 468 098

5 292 551

Disponering av årsresultat/overføringer

Overført til/fra annen egenkapital

15

12 855 920

-1 215 107

3 515 718

Avsetning til Konfliktfond

15

15 000 000

9 450 000

Avsetning til Forsikringsfond

15

1 546 425

1 370 578

1 456 860

Overføring til Dnlfs fond til fremme av kvinnelige legers vitenskapelige innsats

0

0

700 000

Avsetning til Utredningsformål

15

1 800 000

862 627

-380 027

Sum disponeringer/overføring

31 202 345

10 468 098

5 292 551

Den norske lægeforening

Balanse per 31. desember 2000

31. desember

1. januar

1. januar

Noter

2000

2000

1999

Anleggsmidler

Varige driftsmidler

Driftsmidler

7

6 763 660

8 514 910

8 998 661

Sum varige driftsmidler

6 763 660

8 514 910

8 998 661

Finansielle anleggsmidler

Investeringer i datterselskap

11

0

99 800

149 800

Investering i tilknyttet selskap

11

6 700 000

6 700 000

6 500 000

Personallån

4

3 578 658

2 557 724

3 407 982

Andre langsiktige fordringer

12

1 074 513

2 474 223

2 150 000

Pensjonsmidler

5

4 272 994

6 137 646

3 983 946

Sum finansielle anleggsmidler

15 626 165

17 969 393

16 191 728

Sum anleggsmidler

22 389 825

26 484 303

25 190 389

Omløpsmidler

Fordringer

Forskudd ansatte

9

299 873

365 000

Mellomregnskap

0

3 440 063

-93 330

Andre kortsiktige fordringer

10

52 227 134

9 031 881

14 199 711

Sum fordringer

52 604 807

12 771 817

14 471 381

Bankinnskudd og kontanter

8

22 998 102

22 181 784

17 622 049

Sum omløpsmidler

75 602 909

34 953 601

32 093 430

Sum eiendeler

97 992 734

61 437 904

57 283 819

Egenkapital

Opptjent egenkapital

Tidsskriftfond

15

4 047 906

4 047 906

4 047 906

Forsikringsfond

15

4 373 863

2 827 438

1 456 860

Konfliktfond

15

35 129 493

20 129 493

10 679 492

Til utredningsformål

15

5 956 737

4 156 737

3 294 110

Annen egenkapital

15

26 414 994

13 559 074

14 774 181

Sum opptjent egenkapital

75 922 993

44 720 648

34 252 549

Sum egenkapital

75 922 993

44 720 648

34 252 549

Gjeld

Kortsiktig gjeld

Skyldig mva skattetrekk arb.giveravg.

5 155 903

5 003 448

4 631 579

Påløpne, ikke betalte feriepenger

4 260 790

3 835 404

3 668 642

Påløpne kostnader

237 009

795 191

217 268

Forskuddsbetalte inntekter

746 388

3 885 520

3 085 427

Mellomregnskap

13

6 885 375

0

0

Lån fra Lånefondet

0

0

8 000 000

Annen kortsiktig gjeld

14

4 784 277

3 197 693

3 428 354

Sum kortsiktig gjeld

22 069 742

16 717 256

23 031 270

Sum gjeld

22 069 742

16 717 256

23 031 270

Sum egenkapital og gjeld

97 992 734

61 437 904

57 283 819

Oslo 10. mai 2001

Anbefalte artikler