Den norske lægeforening Kontantstrømanalyse

Fra foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Tabell

  2000

  1999

  Likvider tilført/brukt på virksomheten

  Tilført fra årets virksomhet 1

  -789 053

  3 645 227

  Endring kortsiktige fordringer

  -39 832 ,990

  1 699 564

  Endring kortsiktig gjeld

  5 352 486

  -6 314 014

  Endring pensjonsmidler

  1 864 652

  -2 153 700

  Sum likvider tilført/brukt på virksomheten

  -33 404 905

  -3 122 923

  Likvider tilført/brukt på investeringer

  Kjøp av varige driftsmidler

  -1 149 136

  -2 198 378

  Salg av varige driftsmidler

  55 000

  Netto tilgang utlån

  526 036

  Innbetalinger ved salg av aksjer

  34 991 584

  9 500 000

  Utbetalinger ved kjøp av aksjer

  -200 000

  Sum likvider tilført/brukt på investeringer

  34 221 223

  7 682 658

  Netto endring i likvider gjennom året

  816 318

  4 559 735

  Likviditetsbeholdning 1.1.

  22 181 784

  17 622 049

  Likviditetsbeholdning 31.12.

  22 998 102

  22 181 784

  Årsresultat

  10 468 099

  Gevinst ved salg av driftsmidler

  -55 000

  Ordinære avskrivninger

  2 900 386

  2 682 128

  Gevinst ved salg av anleggsmidler

  -34 891 784

  -9 450 000

  1 Tilført fra årets virksomhet

  -789 053

  3 645 227

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media