Den norske lægeforening Kontantstrømanalyse

Artikkel

2000

1999

Likvider tilført/brukt på virksomheten

Tilført fra årets virksomhet 1

-789 053

3 645 227

Endring kortsiktige fordringer

-39 832 ,990

1 699 564

Endring kortsiktig gjeld

5 352 486

-6 314 014

Endring pensjonsmidler

1 864 652

-2 153 700

Sum likvider tilført/brukt på virksomheten

-33 404 905

-3 122 923

Likvider tilført/brukt på investeringer

Kjøp av varige driftsmidler

-1 149 136

-2 198 378

Salg av varige driftsmidler

55 000

Netto tilgang utlån

526 036

Innbetalinger ved salg av aksjer

34 991 584

9 500 000

Utbetalinger ved kjøp av aksjer

-200 000

Sum likvider tilført/brukt på investeringer

34 221 223

7 682 658

Netto endring i likvider gjennom året

816 318

4 559 735

Likviditetsbeholdning 1.1.

22 181 784

17 622 049

Likviditetsbeholdning 31.12.

22 998 102

22 181 784

Årsresultat

10 468 099

Gevinst ved salg av driftsmidler

-55 000

Ordinære avskrivninger

2 900 386

2 682 128

Gevinst ved salg av anleggsmidler

-34 891 784

-9 450 000

1 Tilført fra årets virksomhet

-789 053

3 645 227

Anbefalte artikler