Pass opp for generisk substitusjon!

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningen har uttrykt seg klart imot generisk substitusjon. Begrunnelsen er at dette vil redusere riktig bruk av legemidler. Legeforeningen mener at en stadig veksling av flere preparaters utseende ved utlevering fra apotek vil medføre utrygghet hos mange pasienter. Særlig vil dette gjelde eldre pasienter som ikke selv har hentet legemidlene ved apoteket.

Informasjon til legen

Legeforeningen mener at det i mange tilfeller vil være uproblematisk at det foretas en generisk substitusjon ved apoteket, f.eks. ved førstegangs forskrivning eller ved enkeltkurer. Dersom bytte foretas, må rekvirerende lege bli informert om hvilke preparater som er utlevert.

I lov om drift om apotek gis det adgang for apoteket til å foreta et generisk bytte av preparatet. I merknadene til loven heter det at et legemiddel skal utleveres nøyaktig etter resept og rekvisisjon. I lovens annet ledd står det imidlertid at apoteket uten hinder av første ledd, kan bytte rekvirert legemiddel med et generisk likeverdig legemiddel og med et parallellimportert legemiddel hvis Sosial- og helsedepartementet har godkjent legemidlene som byttbare. Slikt bytte skal ikke skje i strid med rekvirentens eller kundens uttrykkelige ønske. Apoteket skal meddele rekvirenten om at slikt bytte er foretatt.

Økende praksis

Adgangen til generisk bytte, forskriftene om lagerføring av legemidler og opprettelsen av apotekkjeder, gjør at generisk bytte av preparater vil øke. Legeforeningen har sendt brev til medlemmene der de anbefales å markere på resepten om generisk bytte på faglig grunnlag kan foretas eller ikke.

Legeforeningen mener at det må være legen i samarbeid med pasienten som avgjør hvilket preparat som skal forskrives. Det er legen som må vurdere pasientens lidelse, tidligere legemiddelerfaring og pasientens eventuelle skepsis til legemidler.

Legeforeningen håper at det kan utvikles hensiktsmessige samarbeidsforhold mellom apotek og leger slik at negative konsekvenser av ev. generisk bytte kan bli minst mulig.

Sentralstyrets vedtak 3.4. 2001

Leger som forskriver eller rekvirerer legemidler tilskrives og anbefales å lage en rubrikk på reseptblokken hvor det blir hetende: Kan forskrevet legemiddel byttes ut mot annet generisk preparat? Avkrysningmulighet skal være JA eller NEI. Rikstrygdeverket tilskrives med anmodning om at blåresepter gis en tilsvarende avkrysningsmulighet. I brevet til legene klargjøres også betydningen av at apoteket sender melding om hvilket preparat som er utlevert dersom det er foretatt et generisk bytte.

Anbefalte artikler