Legeforeningen og farmasøytisk industri

Artikkel

Legeforeningen kan ikke akseptere at den farmasøytiske industri finansierer behandlingstilbud til pasienter. Økonomisk støtte til utdanning, forskning og fagutvikling gitt i en åpen og ryddig form, er etter Legeforeningens mening en akseptabel og ryddig form for samarbeid mellom helsevesen og industri.

Legeforeningen understreker at intensjonen for retningslinjene for samarbeid mellom leger og farmasøytisk industri er at de skal være regulerende og holdningsdannende.

Legeforeningen vil fremheve det viktige prinsipp at det mellom leger og legemiddelindustri oppstår forhold som må være ryddige på alle områder for å unngå at leger har bindinger som kan påvirke legenes forskrivning på en utilbørlig måte. Retningslinjene for samarbeid mellom leger og farmasøytisk industri må derfor gjennomgås på nytt.

Legeforeningen vil på selvstendig grunnlag gjennomgå og utdype innholdet i retningslinjene for å klargjøre foreningens standpunkt før Legeforeningen utarbeider forslag til nye felles retningslinjer. Mandatet vil være å drøfte tiltak og fremme forslag til endringer som kan bidra til å forhindre at det etableres samarbeid som kan skape avhengighetsforhold mellom leger og industri.

Anbefalte artikler