Nyskapende prosjekt i Nordland

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

– Grunnen til at vi satte i gang dette prosjektet er kontrasten mellom uttalte målsettinger om fylkesavdelingenes viktige rolle og det at mange fylkesavdelinger har en relativt passiv rolle, sier leder for Nordland legeforening, Knut Kjerpeseth.

– Passive fylkesavdelinger er til skade både for demokratiet i foreningen og for sentralstyrets arbeid med å samordne arbeidet i langsiktige felles mål og strategier. Å styrke Legeforeningen som en enhetlig organisasjon med kollegialitet og solidaritet på tvers av yrkesforeninger og spesialforeninger, vil i stor grad måtte hvile på fylkesavdelingene, sier han.

– Målet med prosjektet er å skape bedre kontakt med organisasjonsleddene, stimulere til utvikling av regionalt samarbeid og organisere arbeidet slik at tillitsvalgte får gode arbeidsvilkår. Vi ønsker også å styrke motiveringen og tilrettelegge mulighetene for at medlemmene kan påta seg tillitsverv. Vi legger dessuten vekt på mer utadrettet arbeid. Erfaringene fra prosjektet håper vi vil ha høy overføringsverdi til andre fylkesavdelinger, sier Kjerpeseth.

Synliggjøres bedre

I prosjektet deles fylkesavdelingens formål og aktivitet inn i tre temaer. Fellesnevner er økt synlighet på alle plan. Avdelingen er lite synlig i det lokale mediebildet og har liten innflytelse på den fylkeskommunale og regionale helsepolitikken.

– Derfor ønsker vi å se på fylkesavdelingene som Legeforeningens viktigste ansikt utad, mot pressen, fylkesadministrasjon og politikere og mot andre organisasjoner og helseinstitusjoner, sier han.

– Det andre temaet er fylkesavdelingens rolle overfor medlemmene i fylket. Den er Legeforeningens eneste fylkesbaserte organisatoriske enhet, sier han. Det tredje temaet er fylkesavdelingens representasjon i landsstyret og den rolle den spiller som representant for medlemmene i fylket.

– De utfordringer vi står overfor er at medlemmene har få arenaer for å få sine standpunkter frem til avdelingsstyrene, sier Kjerpeseth. Mange av sakene diskuteres for lite i fylkesavdelingens styre, og medlemmer og lokale tillitsvalgte blir for dårlig informert om aktuelle saker. Fylkesavdelingen kommer lett i skyggen av yrkesforeningene når det gjelder kandidater til valg på sentralt nivå i Legeforeningen, påpeker han.

– Vi håper prosjektet vil resultere i økt aktivisering av medlemmene gjennom gjensidig kommunikasjon og bedre informasjon om hva styret arbeider med. Dette kan bl.a. skje gjennom utvidet bruk av ny teknologi, sier Kjerpeseth.

Mer informasjon om prosjektet kan hentes fra: www2.legeforeningen.no/yf/nlf

Anbefalte artikler