Arbeidstakernes krav til sykehusreformen må høres

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningen, Kommuneforbundet, Norsk Helse- og Sosialforbund, Kommunalansattes Fellesorganisasjon og Norsk sykepleierforbund har lagt frem en felles uttalelse rettet mot den nye reformen om statlig overtakelse av sykehusene.

Kort frist

I uttalelsen gav organisasjonene uttrykk for at høringsfristen på seks uker var altfor kort sett i lys av reformens omfang. Det ble også understreket at reformen ikke kan bli noe av dersom de krav som organisasjonene stiller, ikke blir tatt til følge i odelstingsproposisjonen som legges frem for Stortinget 6. april.

President Hans Petter Aarseth påpekte at det er ønskelig med mest mulig ro i forbindelse med omstillingen og gjennomføringen av reformen: – Det er viktig å få etablert gode ordninger og avtaler for arbeidstakerne og å få til en rolig prosess for hvordan man skal videreutvikle sykehusene. Organisasjonene ønsker å kvalitetssikre prosessen og gi en trygghetsgaranti til sine medlemmer. Han understreket at kravene ikke er ment som en trussel, men som et ønske om samarbeid.

Enig om prinsipper

Organisasjonene var enige om å kreve at staten og fylkeskommunene må legge følgende prinsipper til grunn ved gjennomføringen av reformen:

  • – Arbeidstakerorganisasjonene må sikres medvirkning og innflytelse i alle ledd i omorganiseringsprosessen.

  • – Organisasjonene krever at samtlige arbeidstakere minst opprettholder den nåværende standard når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår.

  • – Arbeidsgiveransvaret må klargjøres i god tid før staten ved helseforetakene overtar som eier.

  • – Alle arbeidstakerne må sikres opprettholdelse av pensjonsrettigheter ved at de nåværende pensjonsordninger videreføres.

  • – Arbeidstakere ansatt i fylkeskommunene som berøres av reformen, men ikke blir overført til foretakene, må sikres fortsatt sysselsetting uten svekkelse av lønns- og arbeidsforhold.

  • – Helseforetakene og deres datterselskaper må alle samles i en arbeidsgiverorganisasjon.

  • – Alle foretakene må ha regulering av lønns- og arbeidsvilkår i tariffavtale og hovedavtale som trer i kraft senest samtidig med reformens gjennomføring. I dette ligger det bl.a. at det er helt nødvendig at det er etablert et partsnivå på arbeidsgiversiden for tvisteløsning mellom arbeidstakerorganisasjonene og arbeidsgiversiden.

  • – Arbeidstakerne må sikres å beholde sin arbeidsplass under hele gjennomføringen av reformen.

Organisasjonene krever at de sykehusene som overføres til foretakene, blir overdradd som en helhet og ikke stykket opp i forbindelse med omorganiseringen.

Kravene er sendt Sosial- og helsedepartementet, Arbeids- og administrasjonsdepartementet og sosialkomiteen i Stortinget.

Anbefalte artikler