Utdrag fra sentralstyremøte 15.12. 2000

Fra foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Utdanningsfond I – budsjett for 2001

  Utdanningsfond I – budsjett for 2001

  Sentralstyret vedtok et budsjett for Utdanningsfond I for 2001 med et underskudd på kr 1 990 000. Kursavgifter og honorarer økes med ca. 10 % fra 1.7. 2001. Fra samme dato økes avgiften for å delta i det toårige utdanningsprogrammet for spesialistkandidater i allmenn-, arbeids- og samfunnsmedisin fra kr 8 500 til kr 10 000.

  Styrerepresentasjon i stiftelsen GRUK

  Styrerepresentasjon i stiftelsen GRUK

  Sentralstyret oppnevnte Hans Asbjørn Holm som representant og Bjørn Oscar Hoftvedt som vararepresentant til styret for Gruppe for utvikling av kvalitet i helsetjenesten (GRUK).

  Strategiplan for styrking av barne- og ungdomspsykiatri

  Strategiplan for styrking av barne- og ungdomspsykiatri

  Et utvalg har utarbeidet en strategiplan for bedring og rekruttering av spesialistutdanningen og organisering av barne- og ungdomspsykiatrien. Utvalget har bestått av: Jannike E. Snoek (leder), Lars Hammer, I. Kristin Aase, Anne Cecilie Javo, Marianne Kveldstad (Ylf) og Jo Erik Brøyn (Ylf). Saken var til endelig behandling i sentralstyret i desember og vil senere bli omtalt i Tidsskriftet.

  Legeforeningens representanter i Kvalitetssikringsfond II

  Legeforeningens representanter i Kvalitetssikringsfond II

  Funksjonsperioden for fondsutvalget for Den norske lægeforenings fond for standardisering og kvalitetssikring i spesialisthelsetjenesten (Kvalitetssikringsfond II) utgikk 31.12. 2000. Leder og to medlemmer med varamedlemmer oppnevnes av sentralstyret. Det fjerde medlem med varamedlem oppnevnes av Sosial- og helsedepartementet og det femte medlem med varamedlem oppnevnes av Kommunenes Sentralforbund. Fondsutvalget velger selv nestleder.

  Sentralstyret oppnevnte følgende personer 2001–04: Stein Tore Nilsen (leder), Asle W. Medhus og Solfrid Kjus. Vararepresentanter: Rolf Kirschner, Jana Midelfart Hoff og Berit K. Norling.

  Kvinner i forskningsutvalget

  Kvinner i forskningsutvalget

  Etter forslag innhentet fra Alment praktiserende lægers forening og Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger vedtok sentralstyret å oppnevne Irene Hetlevik og Therese Visted, for resten av perioden i Legeforeningens forskningsutvalg frem til 1.1. 2002.

  Representanter i Norges forskningsråd

  Representanter i Norges forskningsråd

  Sentralstyret foreslo Jon Lekven og Britt-Ingjerd Nesheim som kandidater til Områdestyret for medisin og helse i Norges forskningsråd.

  Tidspunkt for landsstyremøtet

  Tidspunkt for landsstyremøtet

  Landsstyret 2000 behandlet endring av valgtidspunktet for sentralstyret, landsstyret, fylkesavdelingenes styrer og yrkesforeningenes styrende organer og endring av tidspunkt for avholdelse av fremtidige landsstyremøter. Landsstyret vedtok:

  • – Ekstraordinært landsstyremøte i juni 2001 som behandler Legeforeningens regnskap, forslag til lovendringer som denne sak nødvendiggjør, herunder om det nye sentralstyret skal fungere i halvannet år eller to og et halvt år. Tilsvarende avklares lengden på styrefunksjonen for avdelingsstyrene, yrkesforeningsstyrene og spesialforeningsstyrene som skal velges høsten 2001 og ev. tilsetting av ny generalsekretær.

  • – Det planlagte ordinære landsstyremøtet i oktober 2001 avholdes som forutsatt i Sandefjord med Vestfold legeforening som vertskap. Dette behandler bl.a. valg på nytt sentralstyre.

  • – Denne sak forberedes på nytt ved innhenting av uttalelser fra avdelinger, yrkesforeninger og spesialforeninger som ledd i sakens behandling av det ekstraordinære landsstyremøtet juni 2001.

  Lederutdanningsstipender for tillitsvalgte

  Lederutdanningsstipender for tillitsvalgte

  I Legeforeningens budsjett for 2000 er det bevilget 15 stipender à kr 30 000 til tillitsvalgte. Stipendet skal benyttes til kompetansegivende lederutdanning. En videre betingelse for stipendtildeling er at man har innehatt tillitsverv over lengre tid.

  Sentralstyret har tildelt åtte stipender à kr 30 000 for 2000. Sekretariatet har mottatt ytterligere fire søknader om lederutdanningsstipender for tillitsvalgte. Sentralstyret vedtok å innvilge utdanningsstipend til to av søkerne.

  Legeforeningens likestillingsutvalg

  Legeforeningens likestillingsutvalg

  Sentralstyret oppnevnte Per-Henrik Randsborg som ny representant i likestillingsutvalget med Håkon Leira som vararepresentant.

  Legeforeningens tillitsvalgtkurs 2001

  Legeforeningens tillitsvalgtkurs 2001

  Sentralstyret vedtok å holde et trinn I-kurs, et trinn II-kurs og et trinn III-kurs i løpet av våren.

  Rekruttering av tillitsvalgte

  Rekruttering av tillitsvalgte

  Legeforeningens forskningsinstitutt har i en rapport belyst hva som kunne ligge til grunn for de rekrutteringsproblemer Legeforeningen har hatt for å få hovedtillitsvalgte for over- og underordnede sykehusleger. Sentralstyret vedtok å legge rapporten ut på Legeforeningens nettsider samt å sende den til organisasjonsmessig behandling.

  Særavtalen for overordnede sykehusleger i staten – revisjon

  Særavtalen for overordnede sykehusleger i staten – revisjon

  Forhandlinger fant sted 11.12. 2000. Det eneste tilbudet fra statens side var en tilpasning til bestemmelsene i KS-avtalen om godtgjøring for arbeid under vakt. Staten viste ingen vilje til å imøtekomme øvrige krav, heller ikke i forhold til forbedringer som ble oppnådd i særskilt nemnd i KS i 1998. Legeforeningen valgte derfor å bryte forhandlingene og bringe tvisten inn for statens lønnsutvalg.

  Forhandlinger om ny rammeavtale for spesialistene i KS-området

  Forhandlinger om ny rammeavtale for spesialistene i KS-området

  Avtalen ble sagt opp av Legeforeningen før årsskiftet 1999–2000. Grunnet andre sentrale

  forhandlingsprosesser har forhandlingene ikke startet opp. Saken ble behandlet i tariffutvalgets møte 22.11. 2000. Utvalget sluttet seg til PSLs krav. Tariffutvalget sluttet seg også til sekretariatets forslag om oppnevnelse av forhandlingsdelegasjon. Sentralstyret oppnevnte til forhandlinger om ny overenskomst om drift av privat spesialistpraksis i KS-området bestående av Hans Petter Aarseth (leder), Truls Disen, Berit K. Norling og en representant fra Overlegeforeningen. Sekretariatet utformer forslag til endret avtaletekst basert på fremsatte krav fra PSL i samarbeid med forhandlingsdelegasjonen og fremlegger dette for sentralstyret før kravene fremsettes overfor KS.

  Overdragelsessatsen i avtalen for praktiserende spesialister i Oslo

  Overdragelsessatsen i avtalen for praktiserende spesialister i Oslo

  I dagens rammeavtale for praktiserende spesialister i Oslo er overdragelsesbetingelsene lik dem som gjelder i KS-området ved at prisen ved overdragelse skal omfatte verdien av inventar og utstyr etter takst. Leger som har drevet praksisen i mer enn tre år har dessuten rett til godtgjøring for opparbeidet praksis med inntil 20 % av gjennomsnittlig trygderefusjon og driftstilskudd de siste tre år.

  Det er i tilknytning til denne bestemmelsen inntatt en protokolltilførsel som går ut på at en av partene kan kreve forhandlinger om kompensasjonssatsen dersom andre forhandlinger skulle gi kompensasjonsendring av betydning for opparbeidet praksis. Saken ble drøftet på tariffutvalgets møte 22.11. 2000. Utvalget sluttet seg til PSLs forslag.

  Sentralstyret vedtok at det fremsettes krav om endring av overdragelsessatsen i rammeavtale mellom Oslo kommune og Den norske lægeforening om privat spesialistpraksis for leger med driftstilskudd i tråd med reguleringen i pkt 5.6 i rammeavtalen om allmennlegepraksis i fastlegeordningen. Det forutsettes samtidig inntatt en bestemmelse som sikrer legen adekvat økonomisk kompensasjon dersom ledig hjemmel blir inndratt av kommunen.

  Ylfs forslag om lønnskonferanse

  Ylfs forslag om lønnskonferanse

  Ylf har foreslått for sentralstyret å arrangere en lønnskonferanse i Legeforeningen der man kritisk går gjennom lønnsoppgjøret 2000 og videre forhold til Akademikerne. Sentralstyret berømmet Ylf for initiativet, men vedtok at det ikke arrangeres særskilt lønnskonferanse i 2001. Temaene som Ylf tar opp, bearbeides videre og settes på dagsordenen i yrkesforeningenes tariffkonferanser, Akademikernes konferanser og i sentralstyrets og landsstyrets møter.

  Nytt medlems- og kontingentsystem

  Nytt medlems- og kontingentsystem

  Landsstyret 2000 vedtok: Sentralstyret får fullmakt til å iverksette en eventuell overgang til nytt medlemsregister og kontingentsystem i 2001. Kostnadene til dette prosjektet forutsettes aktivert og avskrevet over fem år.

  Arbeidet med vurdering av et eventuelt nytt datasystem for medlemsregisteret og tilknyttede systemer har foregått i over ett år. Bakgrunnen for dette arbeidet er den økende forståelse for at det eksisterende spesialutviklede systemet (lege 2000) vanskelig kan utvikles og forbedres på en rasjonell, fleksibel og kostnadseffektiv måte. Sentralstyret vedtok at Legeforeningen anskaffer nytt medlems- og kontingentsystem i henhold til det fremlagte forslaget til avtale. Prosjektkostnadene forutsettes aktivert og avskrevet over fem år.

  Endring av strategi for kapitalforvaltningen i SOP

  Endring av strategi for kapitalforvaltningen i SOP

  Samtidig med landsstyremøtet på Lillehammer ble det fra flere medier fokusert på Syke- og pensjonsordningen for legers (SOP) indirekte eierskap i selskap som kan knyttes til tobakksindustrien. Forretningsfører for SOP, dvs. Legeforeningens sekretariat, redegjorde om saken.

  SOPs styre har iverksatt eliminering av alle selskaper som direkte kan forbindes med tobakksindustrien, fra de globale indeksmandater som SOP har etablert. Dette har således løst SOPs umiddelbare behov for å rydde opp i spørsmålet omkring de indirekte andelene i tobakksindustrien. Styret i SOP vil i løpet av første halvår 2001 å ta opp til vurdering temaet om såkalt «etisk forsvarlig forvaltning» i sin fulle bredde. Sentralstyret tok orienteringen om SOPs endrede investeringsstrategi til etterretning.

  Utdanningsfond III – endring av retningslinjene

  Utdanningsfond III – endring av retningslinjene

  Både sentralstyret og landsstyret har engasjert seg i diskusjonen om den innskrenking av retningslinjene i Utdanningsfond III som skjedde 1.1. 2000. Landsstyret 2000 vedtok:

  Landsstyret anbefaler at fondsutvalget for fond III gjenoppretter refusjonsrettighetene, men med fortsatt nøktern profil. Det er særlig viktig å fjerne begrensningene på antall kurs for spesialistkandidater, øke ramme for oppholdsutgifter, samt i noen grad åpne for refusjon også for spesialister.

  I fondsutvalgets møte 21.11. 2000 ble det vedtatt nye retningslinjer for Utdanningsfond III i tråd med landsstyrets vedtak. De nye retningslinjene gjelder for kurs arrangert etter 1.1. 2001. Fondsutvalgets vedtak om endring av retningslinjene for Utdanningsfond III tas til etterretning.

  Fondsutvalg for Utdanningsfondene II og III

  Fondsutvalg for Utdanningsfondene II og III

  I henhold til vedtektene for Utdanningsfondene II og III oppnevnes tre representanter – hvorav en skal være leder – fra Legeforeningen til hver av de partssammensatte fondsutvalgene. Oppnevningen gjelder for fire år. Sentralstyret oppnevnte for perioden 2001– 04 følgende medlemmer og varamedlemmer til fondsutvalgene.

  Utdanningsfond II: Eirik Bø Larsen, leder, Dag Brekke og Berit K. Norling. Personlige varamedlemmer: Gunnar Ramstad, Arne Vassbotn og Sigrid Næss.

  Utdanningsfond III: Torbjørn Pihl, leder, Rita Kolvik og Kjartan Stormark. Personlige varamedlemmer: Jan E. Jørgensen, Vidar von Düring og Anne Mørch Larsen.

  Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger – vedtektsendring

  Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger – vedtektsendring

  Sentralstyret skal godkjenne endringer i vedtekter før endelig godkjennelse skjer i Sosial- og helsedepartementet. Det forelå forslag fra styret i SOP om endring i vedtektenes §12 om ektefellepensjon. Forslaget innebar en nødvendig tilpasning til regelverket i Statens pensjonskasse – med virkning fra 1.1. 2001. Endring med tilsvarende innhold vil også bli innført fra samme dato i pensjonsordningen for sykehusleger som administreres av KLP. Sentralstyret vedtok at forslag til endring av §12 i vedtektene for SOP godkjennes og oversendes Sosial- og helsedepartementet til endelig godkjenning.

  Statlig eierskap av sykehusene

  Statlig eierskap av sykehusene

  For å få inn ytterligere synspunkter på hvordan statlig overtakelse skal bli mest mulig hensiktsmessig hadde sekretariatet foreslått å avholde et tenkemøte om statlig overtakelse av sykehusene. Til et slikt møte vil det bli invitert representanter for de tillitsvalgte på ulike nivåer og fagrepresentanter fra ulike sykehus og regioner. Sentralstyret vedtok å stille inntil kr 80 000 til disposisjon for avholdelse av et tenkemøte om statlig overtakelse av sykehusene.

  Råd for legemiddelinformasjon

  Råd for legemiddelinformasjon

  I henhold til samarbeidsavtalen mellom Den norske lægeforening og Legemiddelindustriforeningen er det enighet om å oppnevne et eget selvjustisorgan. Selvjustisorganets oppgave vil være å tolke regelverket og ta stilling til enkeltsaker. Organet vil arbeide på vegne av både Legeforeningen og Legemiddelindustriforeningen.

  Sentralstyret oppnevnte Else Wiik Larsen og Erik F. Ellekjær. Som vararepresentanter oppnevnes Georg Sager og Jo Telje. Sekretariatet gis myndighet til å finne leder til rådet i samarbeid med Legemiddelindustriforeningen.

  Representanter til Statens helsepersonellnemnd

  Representanter til Statens helsepersonellnemnd

  Sosial- og helsedepartementet har bedt om forslag på fire representanter, to menn og to kvinner, som ev. vil bli oppnevnt i den nye Statens helsepersonellnemnd. Nemnden opprettes i henhold til helsepersonellnemnden og skal være en klageinstans for helsepersonell som klager på vedtak om administrative reaksjoner fattet av Statens helsetilsyn.

  Statens helsepersonellnemnd skal være en uavhengig klageinstans uten noen form for tilknytning til tilsynsmyndighetene. Dessuten skal nemnden opptre som apotekklagenemnd etter visse kapitler i apotekloven for vedtak truffet av Statens legemiddelverk. Nemndens sammensetning vil bestå av sju faste medlemmer, tre skal være jurister hvorav en leder og tre skal ha helsefaglig bakgrunn. I tillegg skal det være en legrepresentant. Sentralstyret vedtok å foreslå: Anna Stavdal, Eirik Bø Larsen, Knut Rasmussen og Gro Zanussi.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media