Kunnskapsbasert læring – hva virker?

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Huw T.O. Davies

Huw T.O. Davies tok utgangspunkt i boken What works? (1). Forfatterne spør hvordan vi kan vite hva som virker og hva vi kan gjøre med denne kunnskapen for å få innflytelse på den politikk og de valg som foretas.

Gode systemer nødvendig

– Alle områder innen offentlig sektor må se på kunnskap som et middel til å skape en mer effektiv og hensiktsmessig offentlig tjenesteyting, sier Davies. I boken tar han for seg hele den offentlige sektor fra utdanningssystemet, helsevesenet, rettsvesenet og transportsektoren. Davies er opptatt av at offentlig sektor må utvikle gode systemer som reduserer individuelle variasjoner og ikke fremmer systemer som straffer individuelle feil. Det bør legges vekt på å utvikle læringsmiljøer som gjør at man får en videreutvikling og trygghet i systemet og at systemene utvikles slik at de fremmer økt kvalitet og sikkerhet hos brukergruppene.

– Denne strategien for å få forskningen til å øve innflytelse på politiske retningslinjer og praksis er på begynnerstadiet innen mange områder, mente Huw Davies.

Offentlig sektor har i ulik grad lagt vekt på kunnskapsbaserte programmer for å sikre kvalitet. Generelt er vi imidlertid blitt mer opptatt av kunnskapsbasert praksis enn tidligere. Davies var overbevist om gevinsten ved å dele kunnskap, forståelse og ekspertise mellom offentlige arenaer. Ved å studere ulikhetene, bidrar dette også til å forstå mulighetene og til å stimulere til kreativ tenkning om nye strategier. Det overordnede spørsmålet er hvorledes kunnskapsbasert praksis kan implementeres.

Anbefalte artikler