Vedtaksprotokoll fra ekstraordinært landsstyremøte 14. november 2000

Artikkel

Sak 1 Godkjenning av innkalling

Landsstyret vedtok å godkjenne innkallingen.

Sak 2 Valg av dirigent

Landsstyret valgte lege Marta Ebbing som dirigent.

Sak 3 Forretningsorden for det ekstraordinære landsstyremøte i Sandvika

Landsstyret vedtok følgende forretningsorden for sitt møte:

1 Åpne møter

Landsstyrets møter er åpne unntatt ved behandling av regnskap og budsjett og ved særskilte saker som landsstyret måtte bestemme (lovenes § 6, annet ledd).

2 Dirigentskap

Til å lede møtene velges et dirigentskap (lovenes § 6, første ledd). Disse møteledere ordner innbyrdes møtenes ledelse.

3 Registrering

Det foretas navneopprop av landsstyrets medlemmer ved møtestart. Eventuelle endringer i representasjonen må meddeles til møtelederne.

4 Møteinnkallingen/saklisten

Møtelederne avklarer innledningsvis om det er bemerkninger til innkallingen/saklisten.

5 Tale-, forslags- og stemmerett

Landsstyrets medlemmer har tale-, forslags- og stemmerett.

I saker som angår årsmelding og regnskap har sentralstyrets medlemmer ikke stemmerett (lovenes § 6, fjerde ledd). Det samme gjelder ved landsstyrets valg på to medlemmer til valgkomiteen. (lovenes § 3, femte ledd).

Øvrige deltakere som ikke er medlemmer av landsstyret har tale- og forslagsrett til de konkrete saker. Det voteres kun over slike forslag dersom forslaget støttes av minst ett medlem i landsstyret.

6 Votering

Det velges en tellekomité til nødvendig opptelling av avgitte stemmer.

Sakene tas opp til votering etter hvert som de er behandlet med mindre ett av landsstyrets medlemmer ber om sentralstyrets orientering og anbefaling til vedtak (lovenes § 6, tredje ledd).

Vedtak fattes med simpelt flertall med unntak av

a) I saker angående lovendringsforslag kreves 2/3 flertall (lovenes § 23, annet ledd).

b) Til valg av president og visepresident kreves absolutt flertall blant de tilstedeværende (lovenes § 3, annet og første ledd).

Nærmere regler for voteringen fremgår av lovenes § 7 – Avstemmingsregler. Lovenes § 7 uttaler: «Alle møtende landsstyremedlemmer skal stemme ved voteringer. Unntatt fra denne regel omtales i neste ledd.

Ved valg på sentralstyret og andre organer som landsstyret velger skal det på stemmeseddelen oppføres like mange navn som antall plasser som skal besettes med mindre man velger å levere blank stemmeseddel.

Hvis det ikke stemmes blankt, skal det på stemmeseddelen bare oppføres navn som er foreslått av valgkomiteen eller av et landsstyremedlem under landsstyremøtet, og som ikke er trukket av forslagsstilleren før nomineringen er avsluttet. Foreslåtte kandidater må være forespurt og ha gitt sitt samtykke før nomineringen.»

Møteleder tilkjennegir når en sak er tatt opp til votering. Fra dette tidspunkt har ingen møtedeltakere krav på å få ordet til saken. Møteleder refererer alle innkomne forslag etter at saken er tatt opp til votering.

Som hovedregel stemmes det ved hjelp av håndsopprekning med stemmeskilt.

7 Taletid

Med landsstyrets godkjenning kan møtelederen innføre begrensning av taletid. Med landsstyrets godkjenning kan møtelederen også innføre begrensninger i antall innlegg den enkelte kan fremføre til samme sak.

8 Replikk

Det er kun tillatt med korte replikker direkte til siste ordinære innlegg. Det er ikke anledning til å tegne seg for replikk under replikkordskiftet.

9 Forslag

Forslag skal leveres til møteledelsen skriftlig og undertegnet av forslagsstilleren og med forslagsstillers registreringsnummer, umiddelbart etter det innlegg hvor forslaget er fremsatt. Det er ikke adgang til å fremme eller trekke forslag etter at strek er satt. Forslag som ikke har sammenheng med de oppførte saker på saklisten behandles ikke.

10 Strek

Møtelederen kan foreslå at det settes strek for debatt. Strek settes når en sak ansees tilstrekkelig belyst. Når strek er satt, refereres talelisten.

11 Permisjon

Søknad om permisjon må leveres skriftlig til dirigentskapet og innvilges av landsstyret.

Sak 4 Valg av tellekomité

Landsstyret valgte slik tellekomité: Terje Vigen, Odvar Brænden, Anne Kjersti Befring, Anders Taraldset, Nils Grytten og Per Medalen.

Sak 5 Fastlegeordningen

Fra sentralstyret forelå slikt forslag til vedtak:

Legeforeningens landsstyre slutter seg til følgende avtaler vedr. fastlegeordningen:

  • – Statsavtalen av 25.9. 2000.

  • – Rammeavtalen mellom KS og Dnlf av 25.9. 2000 og dertil hørende protokolltilførsel.

  • – Sentral forbundsvis særavtale mellom KS og Dnlf av 25.9. 2000 og dertil hørende protokolltilførsel.

  • – Sentral rammeavtale mellom Legeforeningen og Oslo kommune og dertil hørende protokoll.

  • – Supplerende bestemmelser vedr. lønns-

  • og arbeidsvilkår for leger innenfor allmennlegetjenesten i forbindelse med innføring av fastlegeordningen i Oslo.

Forslag fra Sogn og Fjordane legeforening ved H. Wannag Sele – forslag A

Landsstyret i Den norske lægeforening har i møte 14.11. 2000 behandlet de fremforhandlede avtalene mellom staten, Kommunens Sentralforbund og Den norske lægeforening vedr. fastlegeordningen.

Landsstyret har fattet følgende vedtak: Landsstyret i Den norske lægeforening har

i arbeidet med fastlegeavtalene lagt som grunnleggende forutsetning at den av det norske storting vedtatte fastlegereform skal kunne realiseres i hele landet innen rimelig tid.

Landsstyret i Den norske lægeforening kan ikke se at de av partene fremforhandlede og anbefalte avtaleforslag i tilstrekkelig grad sikrer dette.

Den norske lægeforening vil til enhver tid aktivt medvirke til at landet skal ha en fungerende primærhelsetjeneste. Den norske lægeforening kan ikke ta ansvaret alene for at så skal skje.

Landsstyret i Den norske lægeforening finner likevel, etter en totalvurdering av de fremlagte avtaleforslag, å måtte godkjenne forhandlingsresultatet.

Forslag fra Sogn og Fjordane legeforening ved H. Wannag Sele – forslag B

Landsstyret i Den norske lægeforening har i møte 14.11. 2000 behandlet de fremforhandlede avtalene mellom staten, Kommunens Sentralforbund og Den norske lægeforening vedr. fastlegeordningen.

Landsstyret har fattet følgende vedtak: Landsstyret i Den norske lægeforening har i arbeidet med fastlegeavtalene lagt som grunnleggende forutsetning at den av det norske storting vedtatte fastlegereform skal kunne realiseres i hele landet innen rimelig tid.

Landsstyret i Den norske lægeforening kan ikke se at de av partene fremforhandlede og anbefalte avtaleforslag i tilstrekkelig grad sikrer dette.

Den norske lægeforening vil til enhver tid aktivt medvirke til at landet skal ha en fungerende primærhelsetjeneste. Den norske lægeforening kan ikke ta ansvaret alene for at så skal skje.

Landsstyret i Den norske lægeforening finner, etter en totalvurdering av de fremlagte avtaleforslag, å måtte avvise forhandlingsresultatet.

H. Wannag Sele trakk sitt forslag B. Forslaget ble imidlertid opprettholdt av en annen landsstyredelegat. Forslag B ble vedtatt forkastet.

Forslag A fra H. Wannag Sele ble vedtatt forkastet.

Sentralstyrets foran refererte forslag ble vedtatt .

Sentralstyrets forslag fikk 86 stemmer og H. Wannag Seles forslag A fikk 27 stemmer.

For øvrig ble fremsatt slike forslag til saken:

Forslag fra NSAM v/Bjørn Gjelsvik

Ved omsetning av praksis i fastlegeordningen skal prisen reflektere den faglige standard i praksisen, slik den fremgår av kvalitet på pasientjournaler, utstyrsnivå, o.l.

Forslaget ble vedtatt forkastet mot 4 stemmer.

Forslag fra NSAM v/Bjørn Gjelsvik

Rammene for fagutvikling og faglig oppdatering er ikke godt nok ivaretatt i det foreliggende avtaleverket.

Landsstyret pålegger sentralstyret å prioritere krav om at allmennlegene med avtale gis lønnsmessig kompensasjon i form av ubunden kommunal arbeidstid e.l. for å ivareta dette.

Forslaget ble vedtatt forkastet mot 4 stemmer.

Forslag fra Nordland legeforening v/Henning Aanes

Landsstyret pålegger sentralstyret å vurdere fastlegeordningens innvirkning på allmennpraktikerens deltakelse og ansvar i det totale tilbudet i kommunehelsetjenesten.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Forslag fra Nmf v/Per-Henrik Randsborg

Landsstyremøtet pålegger sentralstyret å

utrede de faglige og økonomiske konsekvensene fastlegeordningen vil få for veiledningen av medisinstudenter i allmennmedisin.

Forslaget ble trukket.

Sentralstyrets forslag:

Landsstyret pålegger sentralstyret å utrede hvordan veiledningen av medisinstudenter ivaretas i fastlegeordningen, ble enstemmig vedtatt .

Forslag fra OLL v/Arne Johannesen

Landsstyret pålegger sentralstyret å arbeide for et konkurransedyktig fastlønnsalternativ for kurativt, forebyggende og samfunnsmedisinsk arbeid i primærhelsetjenesten ved neste lønnsoppgjør.

Forslaget ble enstemmig vedtatt oversendt sentralstyret.

Forslag fra OLL v/Arne Johannesen, støttet av Ylf

Landsstyret pålegger sentralstyret å evaluere konsekvensene for det samfunnsmedisinske arbeidet i kommunene ved innføring av fastlegeordningen.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Forslag fra OLL v/Arne Johannesen, støttet av Ylf

Landsstyret pålegger sentralstyret å evaluere konsekvensene av en markedsbasert goodwill for rekrutteringen til allmennpraksis.

Forslaget ble enstemmig vedtatt .

Forslag fra Ylf v/Jana Midelfart Hoff

Landsstyret pålegger sentralstyret å sørge for at informasjonsmateriell vedr. fastlegeordningen og turnustjenesten lages og utsendes til turnuslegene som skal ut i kommunehelsetjenesten. Dette bør gjøres innen 31.12. 2000.

Forslaget ble enstemmig vedtatt .

Forslag fra Ylf v/Bente K. Johansen, støttet av OLL

Landsstyret pålegger sentralstyret å nedsette et samarbeidsutvalg som skal utrede utdanningsstillinger med veiledning i allmennmedisin og samfunnsmedisin.

Forslaget ble enstemmig vedtatt .

Forslag fra Hordaland legeforening v/ Steinar Fosse

Sentralstyret pålegges å forsøke å åpne for at leger som i dag har rett til refusjon fra trygdekassen, men som velger å stå utenfor fastlegeordningen beholder retten til trygderefusjon som en personlig ordning.

Forslaget ble vedtatt forkastet mot 29 stemmer.

Forslag fra Sogn og Fjordane legeforening v/Gunnar Engan

Landsstyret pålegger foreningens organer ved den forestående revisjon av normaltariffen å arbeide for opprettelse av en særskilt dagtakst (takst 2 gd) for privatpraktiserende fastleger i små- og utkantkommuner. Takstene innføres fra 1.6. 2001 innenfor rammen av den reviderte fastlegetariffen.

Annet ledd ble trukket.

Forslaget ble enstemmig vedtatt .

Forslag fra Ylf v/Just Ebbesen

Pasientenes opplevelse av tilgjengelighet, faglig innhold og mulighet for bytte av lege må vektlegges i evaluering av fastlegeordningen.

Forslaget ble trukket, men opprettholdt av annen landsstyredelegat.

Forslaget ble vedtatt mot 1 stemme.

Forslag fra Oslo legeforening/LVS v/Per Thorsby

Landsstyret pålegger sentralstyret å bidra til at det gis muligheter for reduserte lister for leger som i sin hovedstilling driver aktiv forskning.

Forslaget ble enstemmig vedtatt .

Forslag fra Akershus legeforening v/Jan Kristoffersen

Landsstyret anbefaler at den enkelte lege ikke signerer individuell avtale om fastlegeordning før alle kommunens leger har oppnådd aksepterte avtaleforslag, slik at ansvaret for en overskridelse av fristen 1.12. 2000 for melding til Rikstrygdeverket plasseres hos kommunen.

Forslaget ble enstemmig vedtatt .

Forslag fra Hordaland legeforening v/Ola Jøsendal

Landsstyret forutsetter at det i en fastlegeordning er slik at alle legehjemler, også turnusleger, er med i beregningsgrunnlaget for gjennomsnittlig listestørrelse i kommunene.

Sentralstyret foreslo forslaget oversendt sentralstyret.

Forslaget ble vedtatt oversendt sentralstyret mot 14 stemmer.

Forslag fra Oslo lægeforening v/Torunn Janbu og Hordaland

legeforening v/Tone Skeie Jensen

Landsstyret pålegger sentralstyret å sørge for at man i evalueringen av fastlegeordningen retter oppmerksomhet mot:

  • – Konsekvensene for rekrutteringen av yngre leger til fastlegeordningen

  • – Kvinnelige legers arbeidsvilkår

  • – Turnustjenestens kvalitet i fastlegeordningen

Forslaget ble enstemmig vedtatt .

Sak 6 Invitasjon til landsstyremøte våren/sommeren 2002

Leder av Troms legeforening, overlege Bjørn K. Straume, inviterte til landsstyremøte i Tromsø våren/sommeren 2002.

Invitasjonen ble mottatt med akklamasjon.

Anbefalte artikler