Rekruttering og ansettelse

Artikkel

Generalsekretærstillingen er ledig fra 1.1. 2002 og skal besettes med en lege. Det tas sikte på at ansettelsen kan finne sted i juni 2001. Rekrutteringsprosessen er lagt opp i samsvar med de føringer som ble vedtatt av Legeforeningens landsstyre 20. oktober 2000:

– Stillingen kunngjøres ved annonse i Tidsskriftet nr. 1 og nr. 2/2001 (se side xx). Søknadsfristen er 5. februar 2001.

– Parallelt med søknadsprosessen drives aktiv søking etter kandidater.

– Utvalget som skal forberede ansettelsen har sitt første møte om søkerne 12. februar 2001. Deretter vil prioriterte søkere bli intervjuet første gang og et utvalg søkere vil etter beslutning av utvalget bli intervjuet på nytt.

– Et ytterligere selektert utvalg av søkere vil gjennomgå presentasjonsintervju med utvalget til stede. Dette vil finne sted i april og mai 2001. Utvalget vil avgi sin innstilling senest 20. mai.

Som grunnlag for drøftingen med søkerne vil sentralstyret etter forslag fra utvalget gjøre et foreløpig vedtak av en ny instruks for generalsekretæren og sekretariatet. Endelig instruks vil bli vedtatt samtidig med at ansettelsen finner sted. Så vel instruksen som utvelgelseskriteriene vil bli lagt opp i samsvar med de anbefalinger som ble gitt i utvalgsrapporten av 16. juni 2000 (Tidsskriftet nr. 29/2000) og som fikk landsstyrets tilslutning (vedtaksprotokoll nr. 29/2000). Se også nyhetsarkiv for august 2000 på Legeforeningens nettside: www.legeforeningen.no

Det tas sikte på inngåelse av en løpende arbeidsavtale etter mønster av lederkontrakter i næringslivet. Åremålsansettelse kan avtales. Sentralstyret vil i januar 2001 ta stilling til ytre rammer for lønn og andre vilkår, og et forslag til arbeidsavtale vil bli utformet av utvalget i løpet av februar/mars.

Det er ønskelig at den som blir ansatt får inntil to måneder i en observatørrolle for å gjøre seg kjent med forholdene før endelig overtakelse av stillingen.

Utvalget som skal arbeide med ansettelsesprosedyren er nedsatt av sentralstyret. Det består av Hans Petter Aarseth, Anette Fosse og Einar Hysing, som sammen med konsulent Jan Olav Johannessen, Signium International Norge, skal forberede ansettelsen og avgi innstilling til sentralstyret. Sverre Strand er sekretær for utvalget. Sekretariatets avdelingsledere har oppnevnt økonomidirektør Olav Rabben som sin observatør i utvalget. De øvrige ansatte har oppnevnt spesialkonsulent Inger Johanne Øien som sin observatør.

Anbefalte artikler