Kontingenter for 2001

Fra foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  – Kontingent til Den norske lægeforening er fastsatt til kr 2 800.

  – Leger som har gått av med alders- eller uførepensjon er fritatt for å betale kontingenter til hovedforening, avdeling og yrkesforening. Fritaket gjelder senest fra det året legen fyller 70 år. Ved uførhet gis fritak dersom uførhetsgraden er 50 % eller mer.

  – Halv kontingent til hovedforeningen betales av følgende kategorier medlemmer: Nyutdannede leger i tre år etter avlagt medisinsk embetseksamen, medlemmer bosatt i utlandet samt medlemmer med to embetseksamener dersom vedkommende medlemmer også er tilsluttet annen akademisk yrkesorganisasjon.

  – Dersom ektefeller er medlemmer av foreningen, og de til sammen mottar ett eksemplar av Tidsskriftet, reduseres kontingenten til den ene ektefellen med abonnementsprisen for Tidsskriftet. For 2001 utgjør dette en kontingentreduksjon på kr 1 260. Denne kontingentreduksjonen kommer ikke til anvendelse dersom det gis reduksjon i kontingent av andre årsaker.

  – Medlemmer av Norsk medisinstudentforening betaler kr 100 i kontingent til hovedforeningen.

  – Ved avtjening av pliktig sivil- eller militærtjeneste med menige vilkår er kontingenten til hovedforeningen fastsatt til kr 100.

  – Det gis ikke anledning til redusert kontingent til avdelinger og yrkesforeninger, unntatt for medlemmer som avtjener pliktig sivil- eller militærtjeneste med menige vilkår. Disse fritas for kontingent til fylkesavdelingene.

  – Avdelingenes kontingenter skal ikke være lavere enn kr 200 og ikke høyere enn kr 700. Bestemmelsen omfatter også Norsk medisinstudentforening.

  – Yrkesforeningenes kontingenter skal ikke være lavere enn kr 400 og ikke høyere enn kr 800.

  – Kontingent til rettshjelpsordningen for Den norske lægeforening er fastsatt til kr 200. Pensjonister og studenter er fritatt for rettshjelpskontingent.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media