Det kan søkes om midler fra

Artikkel

Hva er det?

Kvalitetssikringsfond I ble opprettet i 1991 etter avtale mellom staten, Kommunenes Sentralforbund og Den norske lægefor-

ening. Det administreres av Legeforeningen.

Hensikten med fondet er å sikre høy kvalitet i utøvelse og drift av legepraksis utenfor sykehus.

Metodeutvikling og -evaluering for kontinuerlig kvalitetssikring i den daglige drift av legepraksis utenfor sykehus står derfor sentralt.

Hvem kan søke?

Enkeltleger, grupper av leger eller institusjoner med interesse for kvalitetssikring av legepraksis utenfor sykehus, kan søke om tilskudd til hel eller delvis dekning av lønn, veiledning og andre utgifter relatert til metodeutvikling og evaluering av kvalitetssikring i forbindelse med:

  • – lege-pasient-forholdet, konsultasjonen, helseopplysning, samarbeid med andre grupper

  • – læring og vedlikehold av praktiske ferdigheter

  • – drift av desentralisert laboratorievirksomhet og røntgeninstitutter

  • – den daglige drift av legepraksis utenfor sykehus

Hva kan det søkes om og hvordan?

Lønn til enkeltleger kan ytes med varighet inntil fem år, og med samme lønnsstige som kommuneleger. Kvalitetssikringsfond I vil støtte prosjektarbeid på ulike nivåer og på ulike steder i landet. Prosjektene kan være små eller store. I vurderingen av prosjektet vil det bli lagt vekt på at det er relevant, representativt, gjennomførbart, evaluerbart og har en potensiell, generell nytteverdi for kvalitetssikring av legetjenester utenfor sykehus . Fremdrift kreves dokumentert etter spesielle regler.

Fondet har kvartalsvise søknadsfrister: 1 . januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober.

Det er utarbeidet et eget søknadsskjema, som må brukes av alle. Informasjon om fondet og søknadsskjema finnes på: www.legeforeningen.no

Søknaden sendes:

Prosjektleder Anne Sofie Torp, Den norske lægeforening, Kvalitetssikringsfond I, Postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo. Telefon 23 10 91 14, telefaks 23 10 91 00.

Anbefalte artikler