Reviderte retningslinjer for Utdanningsfond III fra 1.1. 2001

Anne Torill Nordli Om forfatteren
Artikkel

Innstrammingstiltakene for 2000 har virket, og utdanningsfondets økonomi er dermed bedret. Rolf Schøyen, leder av fondsutvalget, håper at legene vil bli fornøyd med de nye retningslinjene. Fondsutvalget diskuterte flere ulike forslag, men var enige om at det var viktig å velge et alternativ som tok hensyn til balansen i fondets økonomi. Alternativet der legene kommer best ut, ville medføre store budsjettmessige underskudd. Schøyen mener at de nye retningslinjene er en betydelig forbedring i forhold til dagens refusjonsordning. Det endelige forslaget ble enstemmig vedtatt.

Retningslinjene fra 1.1. 2001 er som for 2000, men med følgende endringer:

– Utgifter til overnatting dekkes med inntil kr 600 per natt etter regning.

– Leger under spesialistutdanning kan søke om å få refundert tre kurs årlig. Kurs i utlandet dekkes ikke.

– For ferdige spesialister, uansett spesialitet, begrenses støtten til kr 8 000 per år. Det er valgfritt om legen ønsker refusjon for to kurs à kr 4 000, eller ett kurs à kr 8 000. Videre er det valgfritt om kurset/kongressen arrangeres i Norge eller i utlandet.

De nye retningslinjene vil bli lagt ut på www.legeforeningen.no, samt at det vil bli gitt ytterligere informasjon i nr. 01 av Tidsskriftet.

Anbefalte artikler