Medisinske feil – hvem har ansvaret?

Artikkel

Boken Medisinske feil er et resultat av et initiativ tatt av Institutt for samfunnsmedisin, Universitetet i Tromsø, Avdeling for sosialrett, Institutt for offentlig rett og Senter for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo, Norsk Pasientforening og Norsk Pasientskadeerstatning. Det hele startet med et internt arbeidsseminar om medisinske feil. Boken er delvis basert på innledninger holdt under arbeidsseminaret og delvis på nyskrevne artikler.

Redaktørene, som arbeider med henholdsvis medisinsk-faglige, samfunnsmedisinske, medisinsk-etiske og helserettslige problemstillinger, har satt boken sammen på en meget logisk og oversiktlig måte. Målgruppen er blant annet helsepersonell, pasienter, pårørende og politikere. Etter min mening bør boken også anbefales som pensum for medisinstudenter som vi vet bekymrer seg for økende krav og er redde for å begå medisinske feil.

Boken foreligger i hendig paperbackutgave, med oversiktlig innholdsoversikt og gode litteraturhenvisninger for den som ønsker å fordype seg i enkelte temaer. Så vidt jeg vet er dette den første norske boken som diskuterer medisinske feil i Norge, der representanter fra rettsvesenet, journalister, pasientforeninger og medisinsk tilsynsmyndighet sammen med leger diskuterer sine ulike standpunkter og interesser.

De fleste kapitlene er lettleste, en del er satt opp som en innføring eller et kapittel i en lærebok, som for eksempel kapitlet Medisinske feil i erstatningsrettslig og helserettslig perspektiv . Jeg tror dette kapitlet vil kunne rydde opp i mange misforståelser blant både leger og journalister når det gjelder juridisk ansvar og medisinske feil. Initiativtakerne har med sine ulike interesser og erfaringer sørget for at det er stor bredde på problemstillingene som tas opp.

Denne boken er svært interessant og bør være aktuell særlig for norske leger og medisinstudenter.

Anne-Cathrine Braarud Næss

Senter for medisinsk etikk

Universitetet i Oslo

Anbefalte artikler