Lovendringsforslag ved forberedelse til ny generalsekretær

Artikkel

§ 4 Sentralstyrets oppgaver

I lovenes § 4, Sentralstyrets oppgaver, utgår någjeldende bokstav d) og erstattes av følgende nye bokstav d), sålydende:

Å tilsette generalsekretær, jf. § 16, b) og å fastsette generalsekretærens lønns-, arbeids- og øvrige vilkår. Tilsvarende gjelder stillingen som redaktør for Tidsskrift for Den norske lægeforening, jf. § 17. Sentralstyret fastsetter instruks for generalsekretæren og sekretariatet.

I samme paragraf gjøres følgende tilføyelse, ny bokstav f) sålydende:

Presidenten er foreningens øverste leder med plikt til regelmessig kontakt med sekretariatets ledelse, jf. § 16, og plikt til på sentralstyrets vegne å ta hånd om foreningens fagpolitiske, helsepolitiske og interessepolitiske prosesser overfor myndighetene, herunder lede inntektsforhandlinger med dominerende motparter.

Presidenten kan ved behov sammenkalle sentralstyret, jf. § 3, sjette ledd ovenfor, samt faste utvalg med interessepolitiske oppgaver. Han/hun har adgang til alle møter i Den norske lægeforening. Presidenten tilkommer godtgjørelse for sin funksjon, fastsatt av sentralstyret.

Presidenten kan kreve bistand fra sekretariatet til utførelsen av sine oppgaver, jf. § 16.

Visepresidenten overtar presidentens verv under dennes forfall.

§ 16 Sekretariatet

Nåværende bestemmelser i § 16, Sekretariatet, utgår i sin helhet og erstattes av følgende nye bestemmelser:

a) Generalsekretæren er sekretariatets leder og foreningens forretningsfører.

Merknad: Er generalsekretæren ikke lege, skal sentralstyret sørge for at andre overordnede medarbeidere i sekretariatet har medisinsk kompetanse.

b) Generalsekretæren ansettes av sentralstyret, som også kan oppsi og suspendere vedkommende fra stillingen eller avslutte arbeidsforholdet ved avtale. Gjensidig oppsigelsesfrist er seks måneder, med mindre åremål er avtalt.

c) Ved fravær utpeker generalsekretæren stedfortreder blant sine nærmeste medarbeidere. Ved lengre fravær og ev. ledighet i stillingen konstituerer sentralstyret generalsekretær blant de overordnede medarbeidere.

d) Generalsekretæren er ansvarlig overfor sentralstyret for foreningens daglige administrasjon og sekretariatets drift og forretningsførsel og skal innenfor vedtatte budsjettrammer bemanne og organisere sekretariatet hensiktsmessig og effektivt i forhold til de oppgaver som skal løses. Sentralstyret kan gi nærmere retningslinjer for den økonomiske ansvarsfordeling og generalsekretærens økonomiske disposisjonsrett.

e) Generalsekretæren eller den hun/han bemyndiger har adgang til alle møter i foreningen. Generalsekretæren har plikt til å delta i sentralstyrets og landsstyrets møter med tale- og forslagsrett.

f) Generalsekretæren har den overordnede disposisjonsrett for alle ansatte i sekretariatet og ansetter medarbeidere innen rammen av fastsatt budsjett og stillingsramme, fastsetter deres lønn og regulerer denne innenfor en økonomisk ramme fastsatt av sentralstyret, jf. dog § 4 d). Hun/han kan dertil ansette/leie inn midlertidig arbeidskraft for å løse tidsbegrensede oppgaver.

g) Sekretariatet forestår den daglige virksomhet etter sentralstyrets retningslinjer og avgjør saker som ikke etter sin art og viktighet bør eller skal behandles av sentralstyret/landsstyret. Enhver avgjørelse som treffes av sekretariatet kan kreves innbrakt for sentralstyret, med mindre sekretariatet ved særskilt reglement er tillagt avgjørelsesmyndigheten.

h) Sekretariatet har informasjonsplikt overfor og plikt til regelmessig kommunikasjon med foreningens president og plikt til å yte kompetent bistand til presidentens utøvelse av løpende politiske oppgaver og forhandlingsledelse på sentralstyrets vegne.

i) Sekretariatet foreslår sakslister, forbereder selvstendig sakene for sentralstyret og landsstyret samt foreningens faste råd og utvalg, og fører etter nærmere regler protokoll, iverksetter vedtak og følger opp sakene. Sekretariatet skal likeledes betjene arbeidsutvalg som nedsettes av sentralstyret eller landsstyret. Etter sentralstyrets retningslinjer skal sekretariatet yte administrativ bistand og løse fellesoppgaver for avdelingene og yrkesforeningene, jf. §§ 12 og 13, siste ledd.

j) Sekretariatet sørger for at foreningens lover og regler blir overholdt av medlemmene og rapporterer til sentralstyret ev. regelbrudd som ikke rettes opp. Tilsvarende skal sekretariatet i samarbeid og samråd med lokale tillitsvalgte sørge for at medlemmer som er bundet av foreningens kollektive avtaler, overholder disse.

k) Sekretariatet skal følge med i det som skjer av interesse for legestanden. Gjennom egnede publikasjoner, elektroniske media og annen regelmessig informasjonsvirksomhet skal sekretariatet holde foreningens organisasjonsledd, lokale tillitsvalgte og medlemmer orientert om alle forhold av betydning og i samarbeid med lokale tillitsvalgte, hjelpe medlemmene med råd, opplysninger og etter nærmere prøving av behov, ev. yte personlig juridisk og praktisk bistand.

l) Sekretariatet fører medlemsregister og innkrever kontingenter og avgifter og holder rutinemessig avdelinger, yrkesforeninger og spesialforeninger orientert om inn- og utmeldinger og flytting.

§ 17 Tidsskriftet

I lovenes § 17 utgår i annet ledd, første punktum ordene «og som ansettes av landsstyret», jf. forslaget om tilføyelse i § 4, d).

§ 20 Utmelding

I lovenes § 20, Utmelding, utgår siste ledd som overflødig, jf. ny § 16, l).

Brev til landsstyret fra Sigrun Solberg inneholder også et lovendringsforslag:

«Karantenetid ved ev. overgang fra presidentvervet til generalsekretær i Dnlf

For en del år siden gikk en tidligere president rett etter avsluttet presidentperiode over til å være fungerende generalsekretær. Dette viste seg å være problematisk for samarbeidet mellom generalsekretæren og den nyvalgte presidenten. I den forbindelse reiste en annen tidligere president og daværende leder i Sykehjelps- og pensjonsordningen, Dagfinn Gedde-Dahl, spørsmålet om det burde innføres en to års karenstid før en president kunne ansettes som generalsekretær.

Jeg ber landsstyret ta stilling til om det bør innføres en slik karenstid på to år før en avtroppende president kan ansettes som generalsekretær.»

Anbefalte artikler