Nytt om navn

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  † Antti Alho

  Antti Alho døde 26.5. 2000. Han var født i 1935 i Kotka, Finland, og fikk sin utdanning i generell og ortopedisk kirurgi ved universitetssykehuset i Helsingfors. Senere arbeidet han 18 år i Norge.

  Alho tok medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Helsingfors i 1959, 24 år gammel. Allerede to år etter tok han den medisinske doktorgrad samme sted. Han ble spesialist i generell kirurgi i 1966 og ortopedisk kirurgi i 1968. Etter en kort periode som overlege ved Sentralsykehuset i Lahti ble han i 1976 professor i ortopedi og traumatologi ved Universitetet i Bergen og sjef for Ortopedisk traumatologisk avdeling ved Haukeland Sykehus. Ortopedi som eget fagområde var opprettet ved Haukeland Sykehus bare noen få år tidligere, og Alho gjorde en stor innsats ved å innføre nye og moderne behandlingsformer for ulike bruddtyper. I 1978 ble han administrerende overlege for hele kirurgisk avdeling og leder av Kirurgisk institutt ved Universitetet i Bergen. Fem år senere tiltrådte Alho det første professoratet i ortopedisk kirurgi som ble opprettet ved Ullevål sykehus, Universitetet i Oslo. Også her gjorde han en stor innsats ved å bygge opp en moderne ortopedisk universitetsavdeling. Han profilerte seg særlig innenfor behandling av skader i muskel- og skjelettsystemet og innførte effektive rutiner i bruddbehandlingen som er en viktig del av behandlingstilbudet for den multitraumatiserte pasient. I 1994 tiltrådte han som chefläkare ved Invalidstiftelsen, Sjukhuset Orton i Helsingfors, en toppstilling i finsk ortopedi. Her virket han til november 1999 da han pensjonerte seg et halvår før ordinær tid på grunn av sykdommen han døde av.

  Antti Alho har gjort en stor innsats i spesialistutdanningen i ortopedisk kirurgi og vært medlem og leder av en rekke kurskomiteer. Han grunnla kurset i avansert bruddbehandling som senere er blitt obligatorisk i utdanningen av norske ortopediske kirurger.

  Professor Alho hadde svær arbeidskapasitet og stor analytisk evne. Han har utført en fremragende forskningsinnsats som resulterte i over 500 publikasjoner, hvorav over 200 originalartikler og flere lærebøker. Han har veiledet en rekke doktorander frem til medisinsk doktorgrad og har sittet i bedømmelseskomiteen for en rekke doktorgrader og professorater i de nordiske land. I tillegg har han vært medredaktør i Acta Orthopaedica Scandinavica og var nå president i redaksjonskomiteen for dette tidsskriftet som i opplagstall er det tredje største ortopediske tidsskrift i verden. Han har også vært medlem av redaksjonskomiteer og faglige utvalg for en rekke andre fagtidsskrifter, deriblant Tidsskrift for Den norske lægeforening .

  Professor Alho var aktiv i flere faglige organisasjoner og var blant annet en av grunnleggerne av European Orthopaedic Research Society, æresmedlem av Finsk Ortopedisk Forening, Norsk ortopedisk forening samt American Medical Association. Han var ridder av 1. klasse av Den Kongelig Norske Fortjenstorden for sin innsats for norsk ortopedi.

  Ved siden av sitt dype faglige engasjement hadde Antti Alho store kulturelle interesser, særlig innen litteratur og musikk. For dem som ikke kjente ham kunne han virke litt tilknappet, men bak dette skjulte det seg en lun personlighet med humor og romslighet. Han var en viktig person i det finsk-norske miljøet, og viste stor omtanke for både pasientene og sine venner, som han og hans kone ofte åpnet sitt gjestfrie hjem for.

  Våre tanker går til hans Seija, deres fire barn, barnebarn og øvrige familie.

  Røykfriprisen til verdenslege

  Gro Harlem Brundtland er tildelt Røykfriprisen for 1999. Prisen deles ut av Landslaget for tobakkskader og Røykfritt Miljø Norge. Etter at Brundtland tiltrådte stillingen som leder for Verdens helseorganisasjon tok hun i 1998 initiativet til Tobacco Free Initiative (ITV), et prosjekt som har til hensikt å koordinere en global strategisk respons på tobakk som helseproblem. Dette har munnet ut i arbeidet med en internasjonal konvensjon for tobakkskontroll. Håpet for konvensjonen er å få til et verdensomspennende forbud mot tobakksreklame.

  Brundtland reagerer på at tobakksindustrien nå vender sine interesser mot utviklingslandene fordi markedene i industrilandene begrenser seg på grunn av restriksjoner og opplysningsarbeid. Hun understreker at hun som lege alltid har vært opptatt av helseskadene knyttet til tobakksrøyking og mener legene oftere bør ta opp temaet med sine pasienter.

  Dansk ildsjel får amerikansk pris

  Den danske nevrologen Inge Genefke er tildelt The Dr. Nathan Davis International Award på 50 000 dollar fra den amerikanske legeforening. Hun får prisen for sin enestående innsats for torturofre gjennom et kvart århundre.

  Inge Genefke grunnla i 1981 et rehabiliteringssenter for torturofre ved Rigshospitalet i København og er nå generalsekretær for det Internasjonale Rehabiliteringsråd for Torturofre, en internasjonal organisasjon som støtter og fremmer rehabilitering av torturofre og forebygging av tortur over hele verden. Det er i dag mer enn 200 rehabiliteringssentre over hele kloden, og prisen skal anvendes i arbeidet mot tortur gjennom et fond som bestyres av den amerikanske legeforening.

  Nye spesialister

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media