Tjeneste som militærlege

Artikkel

Regler om tjeneste som militærlege kombinert med allmennpraksis og kommunelege I-tjeneste tellende for spesialistutdanningen i allmennmedisin og samfunnsmedisin.

Militærlegestilling i relasjon til spesialistreglene i allmennmedisin gis slik godkjenning:

1 Yrkesmilitærlegestilling

Hovedutdanningen : Yrkesmilitærlegestilling kan godkjennes dersom denne ikke overstiger halv tid og er i samtidig kombinasjon med minimum halv tid åpen kurativ allmennpraksis. Den allmennmedisinske virksomhet skal attesteres av kommunelege I/helsesjef, og virksomheten skal foregå utenfor militært område.

Etterutdanningen : Yrkesmilitærlegestilling i kombinasjon med 1/5 åpen kurativ allmennpraksis som beskrevet ovenfor, kan godkjennes.

2 Vernepliktig lege

Stilling som vernepliktig lege i halvdagsstilling kombinert med halvtidsstilling som allmennpraktiker med minimum halv tid i åpen kurativ allmennpraksis som beskrevet ovenfor, godkjennes fullt ut som hovedutdanning i relasjon til spesialistreglene i allmennmedisin. Militærlegestilling i relasjon til spesialistreglene i samfunnsmedisin gis slik godkjenning:

– Dersom legen driver minst 50 % uselektert allmennpraksis i kommunehelsetjenesten, kan stillingen godkjennes med ett år som et års stilling/praksis i kommunehelsetjenesten, hvorav minst halvparten av ukentlig arbeidstid skal være i kurativ virksomhet i åpen, uselektert allmennpraksis.

– Dersom legen driver minst 50 % ren samfunnsmedisinsk tjeneste, kan stillingen godkjennes som tre års tjeneste i stilling/praksis med samfunnsmedisinske arbeidsoppgaver i helsetjenesten på kommunalt fylkeskommunalt eller statlig nivå.

Generell godkjenning av tjeneste som lege i Forsvaret og tjeneste som sivilpliktig lege

Sosial- og helsedepartementet bestemte 10.3. 2000 at tjeneste som lege i Forsvaret eller tjeneste som sivilpliktig lege kan telle som ledd i legers videre- og etterutdanning dersom tjenesten fyller spesialistreglenes krav. Det er tjenestens faglige innhold og tjenestestedets utdanningsmessige verdi som legges til grunn for den individuelle vurdering.

Anbefalte artikler