Allmennlegene ønsker å aksjonere

Nina Bratt Om forfatteren
Artikkel

Det bekrefter leder av Alment praktiserende lægers forening Hans Kristian Bakke. – Aplf vil kort sagt ha et avtaleverk som gir trygghet for at flere velger å bli og at flere velger å forbli allmennpraktikere. Vi er lei av å vente på gjennomføringen av tiltak som både Stortinget og regjeringen har bebudet.

Ifølge Bakke krever yrkesforeningen en fastlegeavtale som slår fast at kommunen ikke lenger kan tillate seg å underbemanne allmennmedisinen. – Dagens system, hvor kommunene ikke søker om nødvendige hjemler, og dels ikke lyser ut tildelte hjemler, er for oss helt uakseptabelt, sier han. Han peker på at kommunene selv har stipulert behovet for nye allmennleger til 600, samtidig som rundt 200 stillinger i dag står ubesatt.

– Det hjelper ikke å pøse penger inn i sykehusene, dersom vi ikke samtidig ruster opp apparatet som skal forebygge behovene for sykehusinnleggelser og ta imot pasientene etter sykehusopphold, mener Aplf.

Siden 1994 er det årlig opprettet ti ganger så mange legestillinger i norske sykehus som i allmennlegetjenesten i kommunene. Samtidig er det gjennomført helsereformer som i stor grad har økt arbeidspresset på allmennpraktikerne. Både reformen for psykisk utviklingshemmede, innføringen av kortere liggetid ved sykehus og ikke minst eldrebølgen har økt arbeidspresset på allmennpraktikerne, slår Bakke fast. Ifølge Aplf er det et faktum at økt arbeidspress kombinert med dagens legevaktorganisering, gjør hverdagen for allmennlegene så tøff at stadig flere går over til andre spesialiteter. Et klart flertall av de som søker seg inn i en ny spesialitet, er allmennpraktikere, viser tall fra Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling.

– Dette er alvor og det haster med mottiltak, advarer lederen. Han påpeker behovet for en omorganisering av legevaktordningen samt en styrking av allmennmedisinen, ikke minst i form av bedre bemanning. – Dette må finne sin løsning innenfor dagens organisering eller innenfor rammene av en fastlegeordning, mener Bakke.

Allmennlegene beklager sterkt at fastlegeforhandlingene trekker i langdrag. Ifølge organisasjonen vil en fastere kobling mellom lege og pasient samt legenes mulighet til å sette tak på antall pasienter, virke positivt på rekrutteringen til allmennpraksis. For allmennpraktikerne er det viktig å ha en overkommelig pasientmasse å forholde seg til og å vite at myndighetene aktivt jobber for nyrekruttering til allmennpraksisen.

– Det er imidlertid helt uakseptabelt at myndighetene på den ene siden pålegger legene en reform og på den annen side krever at legene selv skal betale reformen, sier Bakke. Han henviser til at forhandlingene går meget tregt. – Hvis myndighetene ikke viser vilje til selv å betale det en anstendig utbygd allmennlegetjeneste koster, er jeg stygt redd for at vi står overfor en dypere krise i Helse-Norge enn vi tør tenke på. En opprustning av allmennmedisinen i dag vil gjøre behovet for sykehuskapasitet mindre i morgen. Den skissen vi har foreslått for omorganiseringen av både legevakt og fastlegeordningen, vil være den billigste helsetjenestereformen noensinne, sier Bakke. Han vil imidlertid ikke ut med hvilke aksjonsformer ukens ekstraordinære landsrådsmøte i Aplf ønsker å kjøre dersom intet skjer før sommerferien.

Anbefalte artikler