Undersøker rekrutteringssvikt

Artikkel

Spørsmålet har vært drøftet både på grasrota og i sentralstyret i Legeforeningen (1). For å forsøke å finne et svar har sentralstyret nå gitt Legeforeningens forskningsinstitutt i oppgave raskt å gjennomføre en undersøkelse om emnet.

Metoden som skal brukes i undersøkelsen, er tre fokusgruppeintervjuer. Den ene skal bestå av overordnede sykehusleger som er eller har vært tillitsvalgte, den andre av underordnede sykehusleger med samme status og den tredje av leger som ikke er eller har vært tillitsvalgte.

– Man kan ikke se bort fra at rekrutteringssvikten kan være uttrykk for generelle endringer i samfunnet. I overgangen fra industrisamfunn til kunnskapssamfunn med helt nye kommunikasjonsformer som Internett, oppleves mange tradisjoner som forvitrende. Kanskje er ikke lenger de tradisjonelle organisasjonsformene, basert på sosialdemokratiske styringsformer og typisk for industrisamfunnet, så hensiktsmessig lenger, skriver Forskningsinstituttets leder Olaf G. Aasland i prosjektbeskrivelsen. Han peker på at både politiske partier og frivillige organisasjoner sliter med at medlemmer og tillitsvalgte svikter.

Fokusgruppeintervjuene kan forhåpentligvis bringe Legeforeningen nærmere et svar på om svikten i rekruttering til hovedtillitsvalgtvervet er en del av denne tendensen. Om alt går etter planen, vil sentralstyret få en foreløpig presentasjon av resultatene før sommerferien.

Anbefalte artikler