Norden markerer seg i Europas legeverden

Artikkel

President i CP er den finske legeforenings generalsekretær Markku Äärimaa, og generalsekretær Grethe Aasved som er tidligere leder i Yngre legers forening og visepresident i Legeforeningen.

Dette var det første møtet med ny lederduo, som loset representantene gjennom en omfattende sakliste, to dager med komitémøter og en med «board meeting», på en meget profesjonell måte. Disse møtene er en omfattende prosess, der mange kulturer skal forenes og hvor det fortsatt tolkes på fem språk. Grethe Aasved inntok sjefstolen ved nyttår som CPs første generalsekretær og har, etter det vi forstår, ikke hatt mye tid til å kjede seg. Hun og hennes relativt beskjedne sekretariat hadde gjort en kjempejobb med å få sakspapirer på engelsk og fransk på plass til rett tid.

I tillegg til president og generalsekretær fra Norden, er lederne i to av de fire underkomiteene fra de nordiske legeforeninger. Robert Leth fra Sverige leder Organisation of Health Care, Social Security, Health Economics and Pharmaceutical Industry og Hans Asbjørn Holm fra Norge leder Professional Training, Continuing Medical Education and Medical Audit.

Alle de representative legeforeningene i EU/EØS-landene er medlemmer av CP, som representerer ca. 1,4 millioner leger i Europa og har observatører fra de østeuropeiske landene. CP er paraplyorganisasjonen for de andre sentrale legesammenslutninger i Europa der Legeforeningens ulike organisasjonsledd er representert, som Den europeiske overlegeorganisasjonen (AEMH), Den europeiske yngre leger organisasjonen (PWG), den europeiske allmennpraktikerorganisasjonen (UEMO) og Den europeiske forening for legespesialister (UEMS).

Det er neppe tvil om at CP som organisasjon har tatt et skritt fremover etter at man nå er godt etablert i Brussel med en aktiv generalsekretær. Dette arbeidet blir ikke mindre viktig etter hvert som forandringene i EU akselererer med stadig nye medlemsland og omstruktureringer.

Mer informasjon om CP finner du på websiden www.cpme.be

Anbefalte artikler