Nye retningslinjer for Utdanningsfond III

Artikkel

Retningslinjene for Utdanningsfond III er endret fra 1.1. 2000. De nye retningslinjene gjelder for kurs som er gjennomført etter denne datoen.

For at fondets utgifter skal balansere inntektene i 2000, iverksettes følgende tiltak:

  • – Støtte til etterutdanning for ferdige spesialister faller bort

  • – Leger under spesialistutdanning får kun refusjon for to kurs årlig

  • – Det gis ikke lenger refusjon for kostutgifter

  • – Overnatting refunderes med 500 kroner per natt etter regning

Oppdatert søknadsskjema for Utdanningsfond III kan bestilles fra Legeforeningen, telefonnummer 23 10 90 00 eller lastes ned fra Legeforeningens sider på Internett: www.legeforeningen.no/utdanning

Reviderte retningslinjer

1 Begrepet sykehusleger omfatter leger ansatt i offentlige institutter/etater og offentlige og private laboratorier. For å være støtteberettiget fra fondet er det et krav at legen har full norsk autorisasjon til å drive legevirksomhet i Norge og at vedkommende har drevet legevirksomhet i Norge sammenhengende i minst seks måneder umiddelbart før kurset. Kravet om seks måneders karenstid kan fravikes dersom søker har arbeidet i ideell norsk organisasjon utenlands o.a.

2 All støtte fra fondet skal gis på grunnlag av individuelle søknader.

3 Støtteberettiget kurs/kongress skal være faglig godkjent av autorisert organ i Legeforeningen (i henhold til retningslinjer vedtatt av sentralstyret 20.2. 1995). Minimum kurslengde er seks undervisningstimer, mens maksimal kurslengde som er støtteberettiget, er en uke.

4 Det gis refusjon til legitimerte reiseutgifter. Utgifter til overnatting dekkes med inntil 500 kroner per natt etter regning. Diettutgifter refunderes ikke. Det gis ikke støtte til ulegitimerte utlegg. Drosje refunderes kun i særskilte tilfeller.

5 Kurs eller kongressavgift dekkes ikke av fondet.

6 For leger under spesialistutdanning gis det kun støtte til obligatoriske kurs og valgfrie kurs for vedkommende spesialitet. Kurs i utlandet dekkes ikke. Det gis kun refusjon fra fondet for to kurs årlig.

7 Etterutdanning for ferdige spesialister dekkes ikke.

8 Ved gjennomføring av møte- og kursserier refunderes reiseutgifter for én reise tur-retur per serie.

9 Som dokumentasjon for kurs fremlegges kopi av kursbevis eller kopi av betalt kursavgift samt originale kvitteringer for alle utgifter som søkes refundert.

10 Søknadsfristen settes til tre måneder etter avsluttet kurs eller kongress.

11 Det gis som hovedregel ikke forhåndstilsagn om støtte.

Anbefalte artikler