Stein Bergan

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Stein Bergan

Silja Skogstad Tuv, Kristin Nordal, Nils Tore Vethe, Stein Bergan
06.05.2019
Pharmacogenetics can contribute to improved treatment and fewer adverse effects, but at present its application in clinical medicine is largely left to the individual doctor. How can we ensure equal...
Silja Skogstad Tuv, Kristin Nordal, Nils Tore Vethe, Stein Bergan
06.05.2019
Farmakogenetikk kan bidra til bedre behandling og færre bivirkninger, men klinisk bruk er i dag i stor grad overlatt til den enkelte lege. Hvordan kan vi sikre pasientene et likt behandlingstilbud i...
Stein Bergan, Helge Rootwelt
21.09.2006
Det er lansert en rekke tester for å avklare genetiske forhold av betydning for pasientens legemiddelomsetning og -respons. Vil forventningene til individualisert legemiddelbehandling bli innfridd?...
Per Wiik Johansen, Stein Bergan, Helge Rootwelt, Eli Anne Kvittingen, Hans Erik Rugstad
30.11.2002
Det er så langt karakterisert 18 humane cytokrom P-450 (CYP)-familier, og minst tre av disse er involvert i metabolismen av legemidler (CYP1 – 3) (1). Selv om enzymene finnes i en rekke vev, er det...
Nils Tore Vethe, Karsten Midtvedt, Anders Åsberg, Rune Amundsen, Stein Bergan
18.10.2011
Livslang behandling med immundempende legemidler er nødvendig etter organtransplantasjon for å forebygge avstøtningsepisoder og bevare transplantatet. Et vedlikeholdsregime består ofte av en...
Petter Gjersvik, Per Helsing, Hallvard Holdaas, Stein Bergan
02.10.2012
Organtransplanterte pasienter lever lenger enn tidligere, og det foretas stadig flere organtransplantasjoner. For å unngå avstøtning av det transplanterte organet må pasientene bruke immunsuppressive...
Magnus Andreas Rognlien Husøy, Lorentz Brinch, Geir E. Tjønnfjord, Tobias Gedde-Dahl d.y., Dag Heldal, Pål André Holme, Ingunn Dybedal, Arne Kolstad, Çiğdem Akalin Akkök, Halvor Rollag, Peter Gaustad, Stein Bergan, Torstein Egeland, Dag Josefsen, Gunnar Kvalheim, Yngvar Fløisand
02.09.2014
Allogen stamcelletransplantasjon (ASCT) er et potensielt kurativt behandlingstilbud til pasienter med maligne blodsykdommer som leukemier og lymfomer og enkelte ikke-maligne sykdommer som aplastisk...