Ragnhild E. Ørstavik

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ragnhild E. Ørstavik

Ragnhild Ørstavik
08.03.2021
Researchers want openness and discussion, and for their findings to be disseminated independently of editor-controlled scientific journals. Photo: Einar Nilsen In the autumn of 2017, the editor-in-...
Ragnhild Ørstavik
08.03.2021
Forskere ønsker åpenhet og diskusjon og å spre sine resultater uavhengig av redaktørstyrte vitenskapelige tidsskrifter. Foto: Einar Nilsen «Medisinske fremskritt måles i år, ikke dager, uker eller...
Ragnhild Ørstavik
11.01.2021
Many thousands of volunteers are participating in clinical studies of vaccines against COVID-19. What happens to those of them who were not vaccinated when the vaccine is rolled out to the rest of...
Ragnhild Ørstavik
11.01.2021
Mange tusen frivillige deltar i kliniske studier av vaksiner mot covid-19. Hva skjer med de uvaksinerte av dem når vaksinene tas i bruk i resten av befolkningen? Foto: Einar Nilsen I løpet av de...
Ragnhild Ørstavik
23.11.2020
There will be no gala banquet to celebrate the 2020 Nobel Peace Prize in December. It will not be the most important meal that some people will have to skip this year. Photo: Einar Nilsen At our end...
Ragnhild Ørstavik
23.11.2020
Det blir ingen gallamiddag når fredsprisen for 2020 skal feires i desember. Det er ikke det viktigste måltidet noen må hoppe over i år. Foto: Einar Nilsen I vår ende av verdens spisebord strever vi...
Ragnhild Ørstavik
15.06.2020
People who have been infected with COVID-19 avoid quarantine after exposure to infection or a stay abroad. The regulation is a sensible one, but it should not be a first step towards discrimination...
Ragnhild Ørstavik
15.06.2020
Personer som har vært smittet med covid-19, slipper karantene etter smitteeksponering eller utenlandsopphold. Det er en fornuftig forskrift, men den bør ikke bli et første skritt mot diskriminering...
Ragnhild Ørstavik
16.03.2020
The health authorities should provide information on the new corona virus without causing unnecessary anxiety. But is it possible? Photo: Einar Nilsen In early January 2015, the Coming Attractions...
Ragnhild Ørstavik
06.03.2020
Helsemyndighetene skal informere om det nye koronaviruset uten å skape unødig engstelse. Men er det mulig? Foto: Einar Nilsen I begynnelsen av januar 2015 stengte butikken Coming Attractions Bridal...
Ragnhild Ørstavik
07.01.2020
Genetic self-tests can provide information about kinship, genetic traits and the risk of future illness. The Norwegian Government is not protecting the rights of children to decline such knowledge...
Ragnhild Ørstavik
02.01.2020
Genetiske selvtester kan gi informasjon om slektskap, egenskaper og risiko for fremtidig sykdom. Regjeringen vil ikke beskytte barns rett til å velge bort denne kunnskapen. Foto: Einar Nilsen Januar...
Ragnhild Ørstavik
23.09.2019
After New Year, men will no longer need to talk to their regular GP about impotence problems. Is this a good idea? Photo: Einar Nilsen From 2020 onwards, men over the age of 18 will be able to buy...
Ragnhild Ørstavik
23.09.2019
Over nyttår skal menn slippe å snakke om potensproblemer med fastlegen. Er det en god idé? Foto: Einar Nilsen Fra 2020 vil menn over 18 år kunne kjøpe sildenafil, markedsført som Viagra Reseptfri, på...
Ragnhild Ørstavik
24.06.2019
A revised Plan S is now available. The objective of open access remains, but more time for preparation has been provided, and clearer requirements are made for the journals. Paywalls are not the only...
Ragnhild Ørstavik
24.06.2019
Nå foreligger revidert Plan S. Formålet om åpen publisering står fast, men det gis bedre tid til forberedelser og settes tydeligere krav til tidsskriftene. Det er mer enn betalingsmurer som skal...
Ragnhild Ørstavik
28.01.2019
The possibility to calculate the likelihood of illness is only a few keystrokes away. Photo: Einar Nilsen Life is fraught with uncertainty, and uncertainty can be hard to live with. For this reason,...
Ragnhild Ørstavik
28.01.2019
Muligheten til å beregne din sannsynlighet for å bli syk ligger bare noen tastetrykk unna. Foto: Einar Nilsen Livet er et usikkert prosjekt, og usikkerhet kan være vanskelig...
Ragnhild Ørstavik
07.01.2019
Den pågående debatten om personvern og pasientsikkerhet viser at vi i tillegg til sikre systemer for personvern trenger sikre systemer for tolkning av lovverket. Foto: Einar Nilsen Under overskriften...
Ragnhild Ørstavik
14.01.2019
Barbara Ehrenreich er rasende på makrofager, maktmennesker og multimillionærer. Og leger. Fortsetter hun slik, kommer hun til å dø. Illustrasjoner: Hilde Lorentzen / Tidsskriftet Da den nå 77 år...