Odd Brørs

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Odd Brørs

Ingebjørg Buajordet, Knut Laake , Odd Brørs
14.06.2007
Legemiddelbruk medfører alltid risiko for bivirkninger. Insidensen av alvorlige bivirkninger hos inneliggende pasienter var 2,1 % i en metaanalyse som inkluderte 39 amerikanske studier publisert i...
Bjørn Hofstad, Arild Nesbakken, Jan Eritsland, Odd Brørs, Per Morten Sandset
06.11.2008
Pasienter som skal til endoskopisk undersøkelse av gastrointestinaltractus, blir i ulik grad bedt om å seponere hemmere av blodplateaggregasjonen i en periode før undersøkelsen for å unngå...
Helga Gudmundsdottir, Odd Brørs, Ingrid Os
17.04.2008
Forekomsten av type 2-diabetes øker. Pasienter med type 2-diabetes har ofte hypertensjon. Samtidig bruk av metformin og blodtrykksmedisiner som hemmer renin-angiotensin-systemet er vanlig hos denne...
Odd Brørs
16.11.2006
Knut Lundin & Kjell Kett griper fatt i teksten i hovedbudskapsruten, som er en sterkt forenklet fremstilling. Jeg må gi dem rett i at formuleringen om økt kreftrisiko i oesophagus er uheldig. Det...
Odd Brørs
21.09.2006
Magesyren er en sentral patogenetisk faktor ved dyspeptiske tilstander, og er avgjørende for oesophaguslesjonene ved gastroøsofageal reflukssykdom, hvor tilbakestrøm (refluks) av surt mageinnhold gir...
Anders Erik Astrup Dahm, Odd Brørs
30.01.2002
Fenytoin brukes i behandlingen av epilepsi på indikasjonene partielle anfall, generaliserte tonisk-kloniske anfall og status epilepticus. Fenytoin metaboliseres i leveren av cytokrom P450-enzymene...
Odd Brørs
30.05.2001
Generelt om tiaziddiuretika I mange år var tiaziddiuretika (og tiazidliknende diuretika som f.eks. klortalidon og mefrusid) med ulik potens (virkning per vektenhet) og farmakokinetiske egenskaper i...
Odd Brørs, Seksjon for klinisk farmakologi og toksikologi
30.08.2000
Legemiddelanalyser i plasma eller serum anvendes under terapikontroll til doseinnstilling og ved intoksikasjoner til diagnostikk og oppfølging. Ved terapikontroll kan det være indikasjon for bruk av...
Anette Hylen Ranhoff, Odd Brørs
08.09.2005
Eldre personer er mer utsatt enn yngre for å utvikle en akutt endring i mental funksjon som følge av legemidler. Dette reflekterer forandringer i hjernens nevrokjemi og legemiddelomsetning forårsaket...