Hasse Melbye

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Hasse Melbye

Arnulf Langhammer, Suzanne Crowley, Sjur Humerfelt, Hasse Melbye, Torbjørn Nag, Øistein Svanes
03.09.2018
Det er dessverre uklarheter i valg av referanseverdier og grenseverdier for spirometri. Vi foreslår endringer. Spirometri er avgjørende i diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med...
Hasse Melbye
04.01.2007
ML, Mintz Disorders of the respiratory tract Common challenges in primary care. 343 s, tab, ill. Totowa, NJ: Humana Press, 2006. Pris GBP 47 ISBN 1-58829-556-7 Dette er en samling oversiktsartikler...
Lars Småbrekke, Hasse Melbye
14.05.2009
Akutt hoste i forbindelse med øvre luftveisinfeksjon forekommer hyppig, men det er sparsom dokumentasjon av effekten av medikamentell behandling. Enkelte pasientgrupper vil ha nytte av opioider som...
Nils Kolstrup, Christian Vold*, Hasse Melbye
14.08.2003
Asymptomatisk bakteriuri, definert som en ren kultur med mer enn 10 5 kolonier av bakterier per milliliter midtstrømsurin hos en asymptomatisk pasient, forekommer hos 2 – 11 % av gravide ( 1  –  3...
Hasse Melbye
10.02.2001
Stetoskopet var det første diagnostiske instrumentet som fikk allmenn utbredelse blant leger (1). Ved hjelp av denne oppfinnelsen fikk legen tilgang til informasjon fra det indre av pasientens kropp...
Hasse Melbye, Per Christian Moe, Frode Arstad
07.08.2012
Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is characterised by a permanent, non-reversible reduction of lung function and results in impaired function and increased mortality ( 1 ). The diagnosis...
Hasse Melbye
10.10.2000
Undersøkelsen til Kvamme og medarbeidere om pasientfornøydhet i allmennpraksis i Tidsskriftet nr. 21/2000 (1) har fått stor oppmerksomhet i pressen og har trolig bidratt til en økt skepsis til...
Svein Steinert, Hasse Melbye
21.04.2005
På tross av store endringer i grunnutdanningen for leger og innføring av fastlegeordning har turnustjenesten og spesialistutdanningen i allmennmedisin ikke vært gjenstand for grundig evaluering eller...
Svein Steinert, Hasse Melbye
30.06.2005
Et viktig poeng i våre to artikler i Tidsskriftet nr. 8/2005 er at vi i større grad bør se grunn-, videre- og etterutdanning av leger i sammenheng ( 1 , 2 ). Forkortet turnustjeneste i sykehus er...
Eli Berg, Hasse Melbye, Peter Prydz, Knut Arne Holtedahl, Ivar J. Aaraas, Tor Anvik, Niels Bentzen
25.08.2005
Den nye eksamenformen i allmennmedisin har fått positiv omtale i pressen. Faksimile fra Nordlys 9.6. 2004 I 1971 kom det ut en bok på Universitetsforlaget med tittelen Medisinsk studieplan...
Hasse Melbye, Svein Steinert
21.04.2005
I Nederland har de allmennmedisinske instituttene ved universitetene ansvar for både grunn- og etterutdanningen av allmennleger. Turnustjenesten er avviklet, og spesialistutdanningen i allmennmedisin...
Hasse Melbye
11.02.2010
Brodersen, J Hovelius, B Hvas, L Skapar vården ohälsa? Allmänmedicinska reflektioner. 354 s, tab, ill. Lund: Studentlitteratur, 2009. Pris SEK 407 ISBN 978-91-44-05255-7 Som leger kontrollerer og...
Lisa Joensen, Hasse Melbye
14.01.2010
Kronisk obstruktiv lungesykdom (kols) er en hyppig sykdom i befolkningen. Prevalenstall varierer. En metaanalyse publisert i 2006 viste en prevalens på 9–10 % for aldersgruppen over 40 år ( 1 ). I...
Hasse Melbye, Per Christian Moe, Frode Arstad
07.08.2012
Kronisk obstruktiv lungesykdom (kols) er karakterisert av en varig, ikke-reversibel reduksjon av lungefunksjonen og gir funksjonsnedsettelse og økt dødelighet ( 1 ). Diagnosen er en fellesbetegnelse...