Harald Kristian Heggenhougen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Harald Kristian Heggenhougen

Just Haffeld, Harald Kristian Heggenhougen, Sverre O. Lie, John-Arne Røttingen, Berit Schei
20.09.2011
Global helse er et system under press fra mange hold. De tradisjonelt innflytelsesrike aktørene, som WHO, opplever sine posisjoner truet. Nye aktører med utspring i sivilsamfunn og mellomstatlige...
Just Haffeld, Harald Kristian Heggenhougen, Sverre O. Lie, John-Arne Røttingen, Berit Schei
20.09.2011
The global health system is under pressure from many sides. The traditionally influential actors, such as WHO, see their positions as threatened. New actors based in civil society and...
Just Haffeld, Harald Kristian Heggenhougen, Torvid Kiserud, Sverre O. Lie
20.09.2011
The balance of power between international health actors has changed considerably during the last 20 years. An increase in the number of actors has complicated the coordination of global health...
Just Haffeld, Harald Kristian Heggenhougen, Torvid Kiserud, Sverre O. Lie
20.09.2011
Maktforholdet mellom internasjonale helseaktører har endret seg dramatisk de siste 20 årene. Et økende antall aktører har vanskeliggjort koordineringen av det globale helsearbeidet. I denne...