Geir Wenberg Jacobsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Geir Wenberg Jacobsen

Geir Wenberg Jacobsen
08.03.2021
What makes a team smarter? More women. This is according to the Harvard Business Review ( 1 ). ‘And it was 12.06 pm,’ one of the four other people in the room commented. The infection control officer...
Geir Wenberg Jacobsen
08.03.2021
Hva gjør et team smartere? Flere kvinner. Det mener tidsskriftet Harvard Business Review ( 1 ). «Og klokken var 12.06», kommenterte én av de fire andre i rommet. Smittevernoverlegen hadde nettopp...
Geir Wenberg Jacobsen
12.02.2019
The medical student research programme has lived up to expectations, but provides no formal and warranted credit in the new specialisation training programme. This is highly questionable. In 2018,...
Geir Wenberg Jacobsen
07.02.2019
Forskerlinjen i medisin har levd opp til forventningene, men gir ingen formell og berettiget uttelling i den nye spesialistutdanningen. Det er høyst diskutabelt. I 2018 var det 20 år siden vi igjen...
Geir Wenberg Jacobsen
16.10.2018
As are men. Photo: Journal of the Norwegian Medical Association In 1899, the gymnastics teacher Johan Nicolaisen (1847–1929) composed ‘ Gymnastikkmarsj ’ ( 1 ), a song about the importance of...
Geir Wenberg Jacobsen
15.10.2018
Og det trengs menn. Foto: Tidsskriftet I 1899 komponerte Johan Nicolaisen (1847–1929) sangen «Gymnastikkmarsj» ( 1 ), bedre kjent som «Mot i brystet». Vi hadde sang p...
Geir Wenberg Jacobsen, Elena Titova, Jan Pål Loennechen, Erik Magnus Berntsen
12.06.2018
A man in his early seventies attended the accident and emergency department with chills and reduced general condition. His temperature was 40.6 °C, and blood tests showed a CRP level of 115 mg/l (...
Geir Wenberg Jacobsen, Elena Titova, Jan Pål Loennechen, Erik Magnus Berntsen
12.06.2018
En mann, tidlig i 70-årene, oppsøkte legevakten med frostanfall og nedsatt allmenntilstand. Temperaturen ble målt til 40,6 °C, og blodprøvene viste CRP på 115 mg/l (< 5) og leukocytter på 12,9 ...
Geir Wenberg Jacobsen
17.04.2018
- Vi på HUNT er veldig glade og stolte over at vi har fått tildelt prisen. Dette er en anerkjennelse av mangeårig innsats av utrolig mange som har gjort HUNT til det det er i dag, sier daglig leder...
Geir Wenberg Jacobsen
28.11.2017
The recent amendments to the Norwegian Mental Health Care Act give patients a greater say with respect to the health care they receive. We welcome new restrictions on the use of coercion, but can...
Geir Wenberg Jacobsen
28.11.2017
Endringene i den nye psykisk helsevernloven gir pasientene mer innflytelse på helsehjelpen de får. Innskrenket adgang til bruk av tvang hilses velkommen, men kan by på noen utfordringer. Foto:...
Geir Wenberg Jacobsen
03.10.2017
On Midsummer’s Eve this year, the Norwegian Medical Association confirmed on its website that seven of every eight Norwegians are very satisfied with the regular GP scheme. This happy news...
Geir Wenberg Jacobsen
02.10.2017
På årets midtsommeraften bekreftet Legeforeningen på sin hjemmeside at syv av åtte nordmenn er svært fornøyd med fastlegeordningen. Gladmeldingen står i skarp kontrast til det fastlegene selv erfarer...
Geir Wenberg Jacobsen
06.06.2017
A PhD degree must continue to be fully credited as part of the specialist training for members of the medical profession. We also need to accept that research topics and methodologies stem from...
Geir Wenberg Jacobsen
06.06.2017
Doktorgraden må fortsatt gi uavkortet uttelling i spesialistutdanningen av leger. Vi må også akseptere at tema og metode for forskningen stammer fra et annet medisinsk fagområde. Foto: Tidsskriftet...
Geir Wenberg Jacobsen
22.11.2016
Is the transfer of the community’s institutions to the private sector and outsourcing of public health and social services a sign that the welfare state is eroding? Photo: Journal of the Norwegian...
Geir Wenberg Jacobsen
22.11.2016
Er overdragelse av fellesskapets institusjoner til private og anbud på offentlige helse- og sosialtjenester tegn på at velferdsstaten forvitrer? Foto: Tidsskriftet I min familie hadde ingen i...
Ragnhild E. Ørstavik, Geir Wenberg Jacobsen
05.07.2016
Færre enn før deltar i helseundersøkelser. Mange forskere synes å ha erfaring med at de må tilby potensielle deltagere mer enn en oppfordring om samhold og ansvar. Dugnad er et velkjent norsk fenomen...
Ragnhild E. Ørstavik, Geir Wenberg Jacobsen
05.07.2016
Fewer people than before take part in health surveys. Many researchers seem to experience that potential participants must be offered more than an appeal to solidarity and their sense of...
Geir Wenberg Jacobsen
28.01.2014
Over many years, a group of general practitioners in Arendal have made contributions to practice-related clinical research. Should more doctors follow their example? Photo: The Journal of the...