Annonse
Annonse

Are Hugo Pripp

Artikler av Are Hugo Pripp

Ola Einar Dahl, Olav Reikerås, Are Hugo Pripp, Lars Birger Engesæter
19.02.2018
Tidsskriftet har presentert fettembolikasuistikker fra traumatologi og ortopedi. Med bakgrunn i to slike presentasjoner av «fettembolisyndrom» ønsker vi å belyse bruken av dette begrepet og dets...
Are Hugo Pripp
08.01.2018
Målinger fra samme individ kan variere, målinger fra forskjellige individer kan variere, og gjennomsnittsmålinger fra forskjellige utvalg av individer kan variere. Alt dette er ulike nyanser av...
Are Hugo Pripp
30.10.2017
Christer Trane Regresjonsanalyse En praktisk tilnærming. 261 s, tab, ill. Oslo: Cappelen Damm, 2017. Pris NOK 399 ISBN 978-82-02-52914-7 Dette er en praktisk rettet lærebok basert på forfatterens...
Are Hugo Pripp
30.10.2017
Selv om enkelte statistiske metoder anvendt i medisinsk og klinisk forskning ble utviklet lenge før moderne datamaskiner, er statistikk i dag nær knyttet til statistiske programvarer. Mange viktige...
Are Hugo Pripp
18.09.2017
Antallet deltagere i en studie påvirker kostnader, tidsbruk og arbeidsmengde, men også hvilken kunnskap og innsikt studien kan gi. Mange forbinder statistiske analyser i medisinen med beskrivende...
Are Hugo Pripp
12.05.2017
Fordi vi sjelden kjenner egenskapene til en gitt populasjon må vi gjøre antagelser om populasjonen, observere data fra utvalg og anvende statistiske metoder til å trekke slutninger om populasjonen...
Kim Alexander Tønseth, Torgrim Salvesen Andersen, Are Hugo Pripp, Hans Erik Karlsen
26.06.2012
Contact with jellyfish can cause local skin discomfort and at worst serious reactions. It is estimated that more than 150 million people worldwide come into contact with jellyfish that cause symptoms...
Are Hugo Pripp
08.09.2015
The p-value can be perceived as an oracle that judges our results. If the p-value is 0.05 or lower, the result is trumpeted as significant, but if it is higher than 0.05, the result is non-...
Are Hugo Pripp
04.03.2011
Regresjonsmodeller med mange variabler er mye brukt i medisinsk forskning. En metode for å vurdere modellen er å lage den for en tilfeldig gruppe av pasientene i datasettet og deretter prøve den ut...
Kim Alexander Tønseth, Torgrim Salvesen Andersen, Are Hugo Pripp, Hans Erik Karlsen
07.08.2012
Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132: 1446 – 9. I Tidsskriftet nr. 12 – 13/2012, side 1446 er forfatterens navn blitt feil. Det skal være Torgrim Salvesen Andersen, ikke Andresen. Forfatterens...
Kim Alexander Tønseth, Torgrim Salvesen Andersen, Are Hugo Pripp, Hans Erik Karlsen
26.06.2012
Kontakt med brennmaneter kan gi lokale plager i huden og i verste fall alvorlige reaksjoner. På verdensbasis regner man med at mer enn 150 millioner mennesker kommer i kontakt med maneter som...
Are Hugo Pripp
01.10.2013
Akkurat som pasienter utsetter besøk hos lege i håp om at det ordner seg selv, er det ofte først når tallenes smerte hindrer det daglige virke at forskere oppsøker statistikere for å få råd...
Are Hugo Pripp
08.09.2015
P-verdien kan oppleves som et orakel som bedømmer våre resultater. Er p-verdien 0,05 eller lavere, utropes resultatet som signifikant, men er den over 0,05, er resultatet ikke-signifikant og forbigås...