Leder
29.11.2019
Forekomsten av alvorlige uønskede hendelser i helsevesenet er for høy. Hvordan kan vi bedre sikkerheten? Alvorlige uønskede hendelser i helsevesenet utgjør en stor byrde, og i 2018 ble det meldt om...
18.11.2019
Better compliance with prevailing guidelines may even out regional differences in the treatment of patients with myocardial infarction. In 2018, more than 13 000 patients were diagnosed with...
18.11.2019
Bedre etterlevelse av vedtatte retningslinjer kan utjevne regionale forskjeller i behandlingen av pasienter med hjerteinfarkt. I 2018 fikk over 13 000 pasienter diagnostisert hjerteinfarkt i norske...
18.11.2019
Kriminalisering av prostitusjon forverrer livssituasjonen til dem som selger sex og øker risikoen for hivsmitte. 1. desember markeres Verdens aidsdag. Over hele verden fortsetter hiv-aids-epidemien å...
18.11.2019
I, and my friends with me, do not want to work ourselves to death. Are the health services ready for the new generation of doctors? In a study by Fimland and colleagues, published in this issue of...
18.11.2019
Jeg, og mine venner med meg, vil ikke jobbe oss i hjel. Er helsevesenet klart for den nye generasjonen leger? I studien av Fimland og medarbeidere som nå publiseres i Tidsskriftet, forteller...
04.11.2019
Depression in older adults needs adequate follow-up to prevent relapse. According to estimates from Statistics Norway (SSB), the number of older adults will increase by 36 % until 2030 ( 1 ). If we...
04.11.2019
Depresjon hos eldre må følges godt opp for å hindre tilbakefall. Antallet eldre vil ifølge anslag fra Statistisk sentralbyrå (SSB) øke med 36 % frem til 2030 ( 1 ). Hvis vi antar at forekomsten av...
04.11.2019
In principle, we can now edit the genes of the entire plant and animal kingdom, eradicate genetic diseases and directly influence the evolution of mankind. Research and educational institutions must...
04.11.2019
I prinsippet kan vi no redigere genar i heile plante- og dyreriket, utrydde genetiske sjukdomar og direkte påverke mennesket sin evolusjon. Forskings- og utdanningsinstitusjonane må ta...