En justering av dagens eierskapsmodell

Landsstyremøtet 2015 vedtok at sentralstyret skulle iverksette en gjennomgang av alle forhold mellom Tidsskrift for Den norske legeforening og Legeforeningen som eier. Sentralstyret nedsatte et bredt sammensatt utvalg som fremla sin innstilling til landsstyremøtet i år.

Utvalget har bestått av leder av de fagmedisinske foreninger Cecilie Risøe, sentralstyremedlem Cecilie Alfsen, desisorutvalgets leder Gunnar Ramstad, redaksjonskomiteens leder Ola Dale, sjefredaktør i Tidsskriftet Are Brean, ansattrepresentant Merete Kile Holtermann og sjefredaktør i det danske Ugeskrift for læger, Torben Kitaj.

Ivareta redaksjonell frihet

Cecilie Risøe trakk på landsstyremøtet frem hovedpunktene for de foreslåtte endringene. Hun vektla tidlig at det viktigste for innstillingen var hvordan sjefredaktør på best mulig måte kunne ivareta sin redaksjonelle frihet i samsvar med redaktørplakaten og Vancouver-erklæringen.

– Dette må tydeliggjøres i Legeforeningens lovverk, kommenterte hun, før hun forklarte hvilke tre ulike organisasjonsmodeller utvalget har jobbet med og hvilken modell de ønsket å innstille på.

I dag er Tidsskriftet organisert som en avdeling i Legeforeningens sekretariat. En videreføring av denne organisasjonsmodellen var den første av mulighetene utvalget har jobbet med.

Organisasjonsmodell to gikk ut på at Tidsskriftet får et eget styre, men fortsatt er organisert i Legeforeningen, mens organisasjonsmodell tre var en fullstendig fristilling fra Legeforeningen i form av en aksjeselskapsmodell der Tidsskriftet blir opprettet som en selvstendig juridisk enhet.

Videreføring med justeringer

– Utvalget har etter en helhetsvurdering enstemmig kommet frem til at alternativ én med en videreføring av dagens modell med noen justeringer er det beste alternativet, sa Risøe.

Hovedjusteringene som ble foreslått er:

  • Myndigheten til å ansette og eventuelt si opp sjefredaktøren flyttes fra landsstyret til sentralstyret, og myndigheten til å fastsette sjefredaktørens lønns- og arbeidsvilkår flyttes fra desisorutvalget til sentralstyret.
  • Ordningen med redaksjonskomité videreføres. Redaksjonskomiteens rolle som rådgiver for sjefredaktøren presiseres i Legeforeningens lover, og sjefredaktøren oppnevner selv medlemmene til komiteen. Eierrepresentantene generalsekretær og ett sentralstyremedlem har ikke lenger noen plass i redaksjonskomiteen.
  • Det opprettes et nytt organ, Tidsskriftrådet, som skal avgi innstilling ved ansettelse av sjefredaktør, årlig evaluere sjefredaktøren etter forhåndsavtalte kriterier, mekle i eventuelle konflikter mellom sjefredaktør og eier, og avgi innstilling ved spørsmål om oppsigelse av sjefredaktør.
  • Utvalget hadde også en rekke forslag til endringer av Legeforeningens lover for å lovfeste dagens praksis. Herunder blant annet en tydeliggjøring av at sjefredaktøren utøver sin myndighet i henhold til Redaktørplakaten og Vancouver-erklæringen

Enstemmig vedtatt

Under landsstyremøtet på Soria Moria var det tre delegater på talerstolen i anledning saken. Torstein Schrøder Aasen fra Yngre legers forening mente at finansieringen av Tidsskriftet måtte tydeliggjøres i sekretariatets årsregnskap. Resolusjonsendringen ble tatt inn under punkt om sekretariatets økonomi og endret ikke utvalgets innstilte vedtak. Jon Haffner var opptatt av at også det fagforeningsetiske aspektet ble hensyntatt i videreføringen av Tidsskriftet, og lederen i Eldre legers forening, Tone Sparr ønsket ikke en årlig, skriftlig evaluering av sjefsredaktør.

Utvalgets innstilling ble likevel enstemmig vedtatt av landsstyret.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media