Flere skader i russetiden

Folkehelseinstituttet får hvert år en rekke mediehenvendelser om hvorvidt alkoholinntak blant russen er årsak til skader, og om det er flere skader under russefeiringen. Forekomsten av skader har de nå undersøkt, og funnene presenteres i Tidsskriftet nr. 7/2015.

Høyere forekomst av skader

Austdal og medarbeiderne har i sin studie brukt tall fra Norsk pasientregister og undersøkt antall registrerte skader blant 16-, 19- og 21-åringer i årene 2007-2011. 19-åringene representerer i denne sammenhengen russen. Undersøkelsen inkluderer skader som er behandlet i spesialisthelsetjenesten - på sykehus eller på poliklinikk, og representerer dermed alvorligere skader. Forekomsten av skader i russetiden er sammenliknet med forekomsten i årets øvrige måneder.
Forskerne fant at 19-åringene har høyere forekomst av skader i russetiden sammenliknet med de andre aldersgruppene, og at 19-åringene skader seg mer i denne perioden enn hva de gjør ellers i året. Særlig ser man en høyere forekomst av hodeskader.

I undersøkelsen har man sett på totalt 87233 registrerte skader. I månedene utenom russetiden sto 19-åringene for 34 % av skadene, mens denne prosentandelen økte til 41 % i perioden for russetiden. Flere menn enn kvinner skader seg i russetiden, som ellers i året. I den undersøkte perioden (2007-11) ble det registrert 1337 skader hos kvinnelige 19-åringer i russetiden, og 1938 skader blant mannlige 19-åringer.

Alkoholinntak en mulig årsak

«Etter endt videregående skole har man i Norge en russefeiring med sterke tradisjoner og en rekke ritualer. Flere av disse medfører inntak av til dels store mengder alkohol, knyttet blant annet til knuteregler, rebusløp og større russetreff. Det hevdes jevnlig i mediene at feiringen gir økt antall skader, men det foreligger ikke studier der dette er undersøkt,» skriver forfatterne innledningsvis.
I undersøkelsen har man ikke studert skadeårsakene, og man kan derfor ikke fastslå at det høyere antallet skader skyldes økt alkoholinntak. Samtidig vet man at det er en sammenheng mellom bruk av rusmidler og økt risiko for skader, så det er derfor grunn til å mistenke at økt alkoholinntak i russetiden kan være en av årsakene til et høyere antall skader. Forskerne fant også høyere forekomst av forgiftninger med alkohol og andre rusmidler blant 19-åringer i russetiden enn i de andre gruppene.

Viktig med bedre kartlegging

Forskerne skriver at det er viktig å kjenne til forekomsten av skader i forbindelse med russefeiringen, og at det er behov for bedre registrering av årsakssammenhenger. Dette er viktig med tanke på forebyggende arbeid for å forhindre alvorlige skader hos unge mennesker.

Les hele artikkelen:
Forekomst av skader i russetiden

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media