Moralsk stress er vanlig blant leger

Mellom 40 og 60 % opplever stress knyttet til stadige forslag til omorganisering i helsevesenet, at omsorgen for pasienter svikter på grunn av tidspress, at pasienter må vente lenge på behandling og at arbeidstiden går med til administrering og dokumentasjon. Dette viser en studie publisert i Tidsskriftets sommernummer.

- Noe av dette henger sammen med organisering av arbeidet, og svarene er derfor verdt å merke seg for ledere i helsevesenet, skriver professor Reidun Førde ved Senter for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo.

Nedgang fra 2004
Studien er gjort ved at et stort utvalg av norske leger har fått presentert en del utsagn om moralsk stress og faglig ytringsfrihet. 24-70 % av legene svarte at de ulike utsagnene representerte årsaken til ”ganske sterkt” eller ”sterkt” moralsk stress. Sammenliknet med tall fra 2004 er det moralske stresset redusert noe, men fortsatt vanlig.

Resultatene fra studien tyder på at norske leger i 2010 opplever færre konfliktfylte arbeidssituasjoner som utløser moralsk stress sammenliknet med seks år tidligere. Dette gjelder både konflikter knyttet til behandling av pasienter og konflikter knyttet til den faglige ytringsfriheten. Disse funnene er overraskende for forfatterne.

- En nærliggende forklaring kan være at i 2004 var sykehusreformen ny, og en av årsakene til at denne ble innført var for å få bedre økonomistyring og strammere ledelse. Dette kan ha utløst frykt for konflikt mellom fag og ledelse som kan ha blitt mindre etter som vi nå har levd med reformen i åtte år, skriver Førde i artikkelen.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media