Er Legelisten.no nyttig?

Tags:
  • allmennleger
  • fastleger
  • kvalitet
  • legelisten

Etter at nettjenesten Legelisten.no ble lansert i slutten av mai i år har nettsiden fått mye oppmerksomhet og vært gjenstand for diskusjon både blant leger og pasienter. På Tidsskriftets blogg har allerede Kristine Løwe

, mens leder av Allmennlegeforeningen, Trond Egil Hansen,

. Journalist og pasient Løwe mener mangelen på informasjon om leger gjør at fritt legevalg i Norge hittil har vært en vits. Hun mener videre at brukererfaringene på Legelisten.no kan være nyttige for pasientene på tross av at de er usystematiske og anonyme. Disse oppfatningene deler vi med henne.Lege Hansen derimot, antyder at slike brukererfaringer ikke kan ha informasjonsverdi ved valg av fastlege. Videre fremhever han at de har begrenset nytteverdi i fastlegers arbeid med å forbedre sin kvalitet. Det siste poenget er vi for så vidt også enige i, men vi mener denne kritikken bommer. Hovedhensikten med Legelisten.no er å hjelpe pasienter med å finne en god fastlege. Noen leger synes kanskje at tilbakemeldingene på Legelisten.no er nyttige når de evaluerer eget arbeid, men for leger som ønsker å arbeide systematisk med kvalitetsforbedring, finnes det andre og bedre løsninger enn Legelisten.no.Det virker som om det er bred enighet om at bedre informasjon er nødvendig hvis pasientenes valgfrihet i forhold til helsetjenester skal være reell. Hansen er også inne på dette, og Legeforeningen har selv arbeidet for å utvikle objektive kvalitetsmålinger av fastleger. Slike målinger tror vi vil kunne gi svært nyttig informasjon til pasienter som skal velge fastlege. Men selv om slike mål en dag kommer på plass, tror vi likevel ikke at de vil kunne svare på alle de spørsmålene en pasient har når han eller hun skal finne ny fastlege. For eksempel vet vi at legens kommunikative ferdigheter er viktig for pasienter. For å fange opp slik mer subjektiv informasjon tror vi pasientvurderinger vil være nyttige.Objektive kvalitetsmål synes uansett å være et stykke unna, og inntil disse er utviklet og tilgjengelige for befolkningen vil mange nordmenn ha behov for å skifte fastlege. Gitt denne situasjonen mener vi at disse er bedre tjent med noe informasjon enn ingen informasjon.

God oppslutning

Tilbakemeldinger vi får fra brukere, viser tydelig at mange er enige med oss. Siden oppstarten i mai har en kvart million nordmenn vært inne på Legelisten.no, noe som er betydelig flere enn de som har vært inne på

eller

i samme periode. Det ser derfor ut til at pasientene selv mener at slike pasientvurderinger kan være nyttige ved valg av fastlege. Selv om fraværet av objektive mål trolig forsterker dette behovet nå, tror vi i Legelisten.no at nytteopplevelsen av slike vurderinger alltid vil være der. Vi er likevel veldig klar over at Legelisten.no har svakheter. Antallet vurderinger av mange leger er relativt få, og de pasientene som velger å skrive vurderinger på nett, er neppe et representativt utvalg av en fastleges pasientliste. Vi tror imidlertid at pasientene forstår at de vurderingene de leser om en lege på Legelisten.no, neppe gir et fullgodt bilde av hele legens virksomhet.En konkret skjevhet som flere leger ser ut til å være bekymret for, er at sannsynligheten for innlegg kan være større for misfornøyde enn for fornøyde pasienter. På Legelisten.no ser vi imidlertid at mange liker å gi legen sin offentlig anerkjennelse for sin dyktighet og gjerning. Og ser vi på dataene, er ros faktisk mye vanligere enn ris på Legelisten.no: Vurderinger med karakteren 4 eller 5 (av 5 mulige) utgjør hele 80% av alle vurderinger. Legelisten.no virker derfor ikke å lide av noen åpenbar skjevhet i negativ retning.På tross av dette har vi likevel forståelse for at enkelte fastleger kan oppleve tjenesten som en gapestokk. Vi mener imidlertid at befolkningens behov for informasjon veier tyngre enn legers ønske om å beskytte seg mot kritikk. Datatilsynet har støttet dette synet, og tilsvarende tjenester i andre land viser at Legelisten.no ikke er et særnorsk fenomen. I England driver det offentlige National Health Service (

) en nettside hvor anonyme pasienter kan si det de mener om helsetjenestene de får. I USA finnes mange tilsvarende sider, de to mest brukte er trolig

og

. På begge disse sidene, og flere til, kan brukere anonymt uttrykke sin mening om amerikanske leger. I USA, England og mange andre land er disse tjenestene blitt allment akseptert av både pasienter og leger.

Følger strenge retningslinjer

For at en nettside som Legelisten.no skal være en nyttig informasjonskilde for pasienter, er flere forhold avgjørende:

  • Brukere må ha tillit til at vurderingene som er skrevet, er ekte.
  • Vurderingene må være informative, og for å være dette må de inneholde mer enn bare korte utsagn som «God lege» eller «Dårlig lege».
  • Tjenesten må være rettferdig overfor leger, noe som blant annet betyr at leger må beskyttes mot urettmessig uthenging og svertekampanjer som spesielt misfornøyde pasienter kan tenkes å igangsette.

For å få til dette har vi brukt betydelig tid og ressurser på å utarbeide gode rutiner og retningslinjer. De inkluderer blant annet:

  • Alle vurderinger leses gjennom før de publiseres. Kun vurderinger som er i henhold til våre retningslinjer publiseres. Våre retningslinjer er for øvrig nesten identiske med retningslinjene som National Health Service i England bruker.
  • Vurderinger som er useriøse, inneholder anklager om feilbehandling eller bruker ufint språk, publiseres ikke.
  • Brukere kan varsle oss om upassende innhold ved å klikke på et flagg ved siden av hver enkelt vurdering på nettsiden.

Vi har omfattende systemer for å avdekke falske vurderinger, enten det er positive vurderinger som kommer fra legen selv, eller negative vurderinger fra en pasient som er ute etter å sverte legen. Vi har også oppgitt tydelig kontaktinformasjon på siden vår, som leger kan benytte hvis de mistenker at de er utsatt for en svertekampanje eller mener vurderinger om dem inneholder usanne påstander. Vi har siden oppstart fått en rekke slike henvendelser. Alle disse er besvart i løpet av noen få dager, og vi tror at vi i de aller fleste tilfellene har funnet løsninger som legen det gjelder, har vært tilfreds med.

Begrenset tilgang til objektiv informasjon

Legelisten.no er fremdeles i oppstartfasen, og vi jobber kontinuerlig med å adressere tjenestens svakheter og utvikle funksjonaliteten på siden. En del av dette arbeidet går ut på å få tak i mer objektiv informasjon som vi vet pasienter er interessert i. Dette kan for eksempel være informasjon om legens utdanning, spesialisering, språkkunnskaper og medisinsk utstyr tilgjengelig på legekontoret. Arbeidet er imidlertid vanskeliggjort av at slik informasjon kun i begrenset grad finnes tilgjengelig i et systematisk format, og selv der slik informasjon faktisk foreligger, har det vist seg å være vanskelig å få tak i den. For eksempel kan vi nevne at Helsedirektoratet (og deretter Helsedepartementet) har nektet å gi oss informasjon om fastlegers spesialistutdanning. Begrunnelsen for avslaget var ikke at dette er hemmelig informasjon, men at deres register er så gammelt at det vil være for arbeidskrevende å hente ut informasjonen.

Ønsker innspill til forbedring

Vi har også fått en rekke innspill fra leger om hvordan vi kan forbedre tjenesten. To eksempler på slike innspill, som vi nå vurderer, er å innføre e-postsertifisering av brukere som vil legge igjen en vurdering, og mulighet for leger å skrive tilsvar til vurderinger. Vi vil gjerne høre hva flere leger mener om disse to konkrete tiltakene.Vi oppfordrer til slutt leger å fortsette med å gi oss innspill til hvordan vi kan videreutvikle tjenesten til det beste for både leger og pasienter. Med gode innspill fra både pasienter og leger tror og håper vi at tjenesten vil være et nyttig tilskudd til norsk helsevesen.Forfattere: Alexey Novoselov, Roger Kind Kristiansen og Lars Haakon Søraas (kontaktforfatter).

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media