Svaret kan ligge i håret

Håranalyser har fått økende aksept de siste årene, og brukes stadig oftere både nasjonalt og internasjonalt.

– Fordelen ved håranalyser er at det øker det analytiske tidsvinduet. Blod kan vise inntak av rus- eller legemidler noen timer eller dager tidligere, urin noen uker, mens hår altså kan avdekke spor over et år etter inntak, sier forsker Solfrid Hegstad.

Flere fordeler

Sammen med kolleger ved Divisjon for rettstoksikologi og rusmiddelforskning ved Nasjonalt folkehelseinstitutt har hun skrevet en kronikk om dette i Tidsskriftet. Her kommer det frem flere fordeler ved håranalyser. Blant annet kan det være mindre krenkende å avgi hårprøve fremfor blod- eller urinprøve, det er lav risiko for smitteoverføring og liten fare for manipulasjon av prøven. Tidspunktet for prøvetaking er ikke kritisk og hårprøvene er enkle å oppbevare og frakte.

Kan påvise 22 rusmidler

Hodehåret vokser ca. 1 cm i måneden, og ved å dele opp hårstråene i 1-2 cm lange biter før analyseringen, kan dette gi viktig informasjon om tidspunktet for inntak. Det kan, med høy grad av sannsynlighet, angi i hvilken måned stoffet er inntatt. Teknikkene som benyttes er immunologiske metoder, gasskromatografi med massespektrometri og væskekromatografi med massespektrometri. For den sistnevnte teknikken har forskerne ved Folkehelseinstituttet utviklet en kromatografisk screeningmetode (væskekromatografi med massespektrometri). Denne kan påvise spor av 22 ulike rusmidler i hår, blant annet nikotin, opiater, amfetamin, kokain og benzodiazepiner.

Terapikontroll og obduksjon

Det er flere kliniske anvendelsesområder for håranalyser, blant annet innen psykiatri og rusmiddelomsorg. Håranalyser kan brukes ved mistanke om at rusmisbruk er medvirkende årsak til en psykisk forstyrrelse, det kan brukes til kontroll av rusmisbrukere som er i et behandlingsopplegg, og det kan være et nyttig hjelpemiddel ved obduksjon, for å finne dødsårsak. I Tyskland og Italia bruker man håranalyser for å finne ut om rusdømte bilførere har vært rusfrie, og kan få tilbake førerkortet.

– Man kan også avdekke om barn er utsatt for legemidler i mors liv, ved å ta hårprøver av det nyfødte barnet og av mor, sier Hegstad.

Usikkerhetsmomenter

Hun understreker at håranalyser ikke er en erstatning for blod- og urinprøver, men et supplement. Metoden har en del usikkerhetsmomenter og begrensninger. Blant annet kan håret forurenses utenfra.

– Begrensningen ligger også i lengden på håret. En mulighet da er å ta hårprøver fra andre steder på kroppen. Vi har for eksempel brukt hår fra armhulen, men kroppshår vokser ikke like fort som hodehår og er derfor ikke like godt egnet, sier Hegstad.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media