Psykisk utviklingshemming – hvordan stilles diagnosen?

- Jo mer presist taksonomien beskrives, jo lettere er det å forholde seg til symptomene ved utviklingshemningen, og til den utviklingshemmede som person. En diagnose kommuniserer, skriver Eirin Lorentzen i en kronikk i siste nummer av Tidsskriftet.

Hva er psykisk utviklingshemning?

Psykisk utviklingshemning er en livslang funksjonshemning. Det er oftest et resultat av en diffus hjerneskade, og frontallappene er alltid rammet. Hjerneskaden har konsekvenser for oppmerksomheten, hukommelsen, og psykomotorisk tempo, noe som samlet sett gir svikt i generell læreevne.

Diagnosen psykisk utviklingshemning kan fastsettes hvis personen har signifikant subnormal intelligens, debut før fylte 18 år, og vesentlige avvik innen adaptive ferdigheter i dagliglivets funksjon.

- En fortolkning av tilpasningsfunksjonene må alltid ta i betrakting alder, sosiokulturell bakgrunn, fysiske og sensoriske handikap så vel som mentale sykdommer, sier Lorentzen.

Intelligensvurdering

Utviklingshemning graderes ut fra intelligensnivå. En IQ på 50-69 regnes som lett psykisk utviklingshemning, som vanligvis fører til lærevansker i skolen. Men mange voksne er i stand til å arbeide, ha gode sosiale forhold, og være selvstendige. Hele 85 % av utviklingshemmede hører til denne gruppen.

Personer med moderat utviklingshemning (IQ mellom 35-49) kan også oppnå en grad av uavhengighet og adekvat kommunikasjon. Derimot har personer med alvorlig og dyp (IQ under 20) utviklingshemning et kontinuerlig omsorgsbehov.

Bedre forståelse

En psykologisk og medisinsk utredning er nødvendig for å stille korrekt diagnose, og bør bestå av anamnese, kartlegging av adaptive ferdigheter og intelligenstest. Intelligenstesten er en avgjørende del av utredningen ettersom signifikant subnormal intelligens er ett av diagnosekriteriene. Intelligenstesting og utvidet psykometri med nevropsykologisk testbatteri kan gi verdifull informasjon for bedre forståelse av atferdsmessige manifestasjoner.

- Testingen kan være svært utbytterik når foreldre, utdanningspersonell og arbeidspersonell eller andre omsorgspersoner ikke skjønner personens lærevansker eller atferdsstil, sier Lorentzen.

Nytt kurs

I regi av Stiftelsen SOR og Legeforeningen er det nå laget et nettbasert kurs som omhandler allmennlegens møte med utviklingshemmede. De fleste fastleger har mellom 30 og 40 personer med utviklingshemning på sine lister. Kurset finner du på http://lupin.legeforeningen.no/.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media